Soponya 8/2016 (VI.16..)

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(VI.16.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 06. 16 - 2016. 06. 16

Soponya Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2016.(VI.16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

                        szóló    4/2015.(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról


a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


1.§ A  2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (III.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép.

„2.§ A Rendelet 1. melléklet helyébe a rendelet 1. melléklet lép.

            A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

            A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

            A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

            A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

            A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

            A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

            A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.                   

            A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

            A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

            A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

            A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

            A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.   

            A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.   

            A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.   

            A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.   

            A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.   

            A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.   

            A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.   

            A Rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.   

            A Rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.   

            A Rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.    „


2.§ A Rendelet 7.§ helyébe a következő rendelkezés lép.

„ A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. és 2017. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint tudomásul veszi.”

3.§ A Rendelet  8. § helyébe a következő rendelkezés lép.

(1) A Képviselő-testület a 2015.  évi költségvetésének finanszírozását az 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

(2) A Képviselő-testület a 2015.  évi támogatásértékű működési és felhalmozási kiadásait  5. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2015.  évi támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeit a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg”


4.§ A Rendelet 9.§ helyébe a következő rendelkezés lép.


„(1)A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 16. mellékletben határozza meg .

(2)A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú  foglalkoztatott  munkavállalók létszámkeretét 30 főben határozza meg. „


5. § A Rendelet 10.§ helyébe a következő rendelkezés lép.

„A Képviselő-testület a 2015. évi  költségvetésében az önkormányzat által folyósított ellátások mértékét a 16. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg”

6.§ A Rendelet 11.§ helyébe a következő rendelkezés lép.

„A Képviselő-testület a 2015. évi  költségvetésében a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg „

7.§ A Rendelet  12. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„A Képviselő-testület a 2015. évi  költségvetésében a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat nem tervez.”

8. § A Rendelet 13. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„A Képviselő-testület a 2015. évi  költségvetésében a felhalmozási kiadásokat a 8. és 9. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .”

9.§  A Rendelet 14. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A Képviselő-testület a 2015. évi  költségvetésében a 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét  a 19. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg „

10. § A Rendelet 15.§ helyébe a következő rendelkezés lép.

„ A Soponya Nagyközség Önkormányzata a Képviselő-testület jóváhagyásával általános és céltartalékot nem képez a 2015. évi költségvetésében.”

11. §  A Rendelet  16. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„ Soponya Nagyközség Önkormányzata a Képviselő-testület jóváhagyásával közvetett támogatásokat nem állapít meg, a helyi adó összegének tartozásában, illetve elengedésében nem állapít meg lehetőséget. Adósság elengedésre lehetőséget nem biztosít. ”

12. § A Rendelet  17. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„Képviselő-testület a 2015. évi  költségvetésében a 2015. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a  21. és 22. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően állapítja meg .”

           

13. § A Rendelet 18. §  a következő rendelkezés lép.

„(5)  A 2015. évi költségvetés végrehajtási szabályai

A 2015. évi  hitelfelvétel a Képviselő-testület jóváhagyásával.”

Záró rendelkezések


14. § (1) Ezen rendelet  2016. június 16.napján lép hatályba.

(2)       A rendelet kihirdetéséről a  jegyző gondoskodik  .


  /:Béndek József:/                                                   /:Virágné Ferenczi Edit:/

                                                 polgármester                                                                  jegyzőA rendelet 2016. június 16. napján kihirdetésre került.Soponya, 2016. június 16.


                                          

/:Virágné Ferenczi Edit:/

                                                                                              jegyző
1. melléklet


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2016. (VI.16.) önkormányzat rendelethez

Soponya Nagyközség  Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai


BEVÉTELEK

                                                           (ezer Ft-ban )

A

Megnevezés

B

 Önkormányzati előirányzat összege:C

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekj. Intézményi Társulás

C

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

D

Soponyai Mesevár Óvoda

E

Mindösszesen:

1

Közhatalmi bevételek


24287

0

0

0

24287

2

Intézményi működési bevételek összesen

0

0

9125

10455

19580

3

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


0


0

0

0

0

4

Helyi adók 


31671

0

0

0

31671

5

Illetékek

0

0

0

0

0

6

Pótlékok, bírságok


0


0

0

0

0

7

Átengedett központi adók

0

0

0

0

0

8

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


18779


0

0

0

18779

9

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


0


0


0

0

0

10

Önkormányzat költségvetési támogatása


103931


0

0

0

103931

11

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen


54278


0

10695

23746

88719

12

Támogatásértékű működési bevételek


41171


0

0

0

41171

13

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás


0


0

0

0

0

14

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás


0


0

20788

80026

100814

15

Felhalmozási célú saját bevételek


0


0

0

0

0

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek


0


0

0

0

0

17

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel


0


0

0

0

0


18

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


0


0

0

0

0

19

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről


0


0

0

0

0


20

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 


0


0

0

0

0

21

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről


0


0

0

0

0

22

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

274117

0

40608

114227

428952

23

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele00

0

0

0

24

Finanszírozási bevételek 


0


20923

0

0

20923

25

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:


274117


20923

40608

114227

449875


KIADÁSOK:

                                                                                                    (ezer Ft-ban)

A

Megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok

C

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int.

D

Soponya-Káloz

Szociális és Gyermekjóléti Int. Társulás


D

Soponyai Mesevár Óvoda

E

Mindösszesen:

1

Személyi juttatások


50565


13264


0


41717

105546

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,


8027


4804


0


20503

33334


3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások


49532


22540


135


35860

108067

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai szoc.jutt.


19412


0


0


0

19412

5

Egyéb működési célú kiadások


34386


0


0


0

34386

5.1

  irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás800260207880

100814

5.2

   támogatásértékű működési kiadások20923


0


0


0

20923

5.3

   előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen0000

0

5.4

   működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


3000


0


0


0

3000

5.5

   társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás


0


0


0


0

0

6

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok


0


0


0


0

0

6.1

  általános tartalék


0


0


0


0

0

6.2

  céltartalék


0


0


0


0

0

7

Ellátottak pénzbeli juttatásai


0


0


0


0

0

8

Intézményi beruházások


246


0


0


7366

7612

9

Felújítások


0


0


0


8781

8781

10

Lakásépítés


0


0


0


0

0

11

Egyéb felhalmozási kiadások


0


0


0


0


0

11.1

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás0000

0

11.2

   befektetési célú részesedések vásárlása


0


0


0


0

0

11.3

   támogatásértékű felhalmozási kiadások


0


0


0


0

0

11.4

   előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás0000


0


11.5

   felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


0


0


0


0

0

12

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre0000

0

13

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre0000

0

14

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre8000000

8000

15

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre


0


0


0


0

0

16

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0

017

Előző évi felh.célú előir.maradv.átv.

0

0

0

0

0

18.

Felh,célú pénzeszk.átvét.áht kivülről


0

0

0

0

0

19.

Támog.kölcs.visszatér.

áht.belülről

0

0

0

0

0

20.

Támog.kölcs.vissztér.

áht.kivülről

0

0

0

0

0

21.

Támog.kölcs.igénybev.

áht.belülről

0

0

0

0

0

22.

Bevételek  összesen

274117

0

40608

114227

428952

23.

Előző évek elir.maradv. és előző évek vállalk.maradv. igénybevétele


0


0


0


0


0

24.

Finanszírozási bevételek

0

20923

0

0

20923

25.

Bevételek mindösszesen


274117


20923


40608


114227


449875

A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int. Társ.

D

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int.

C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

Mindösszesen:

1

Költségvetési hiány  (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )

0


0


0

0

0

2

Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )

0


0


0

0

0

3

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele)  (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

0

0

0


0

0
2. melléklet


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2016. (VI.16. ) önkormányzat rendelethez


Soponya Nagyközség Önkormányzatának  2015. évi működési kiadásai

(ezer forintban )

A

Megnevezés:


B

Bér:


C

Járulék és Szociális hozzájárulás adó:


D

Dologi:

E

KIADÁS

 ÖSSZESEN :

1

Védőnői szolgálat

2322

602

1377

4301

2

Lakóingatlan bérbeadása, hasznosítás

0

0

0

0

3

Város- és községgazdálkodás

0

0

9477

9477

4

Közösségi ház

2500

654

3614

6768

5

Közfoglalkoztatás

36943

4640

9462

51045

6

Út-, közút javítás

0

0

1917

1917

7

Közvilágítási feladatok

0

0

4113

4113

8

Települési hulladék k.

0

0

505

505

9

Családsegítés

0

0

0

0

10

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

11

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

8800

2131

19067

29998

11


ÖSSZESEN:


50565

8027

49532

1081243. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2016. (VI.16.)önkormányzat rendelethez

Soponya Nagyközség Önkormányzatának működési és fejlesztési célú  bevételeinek és kiadásainak

 2015 -2016 -2017. évi alakulása

                                                                                                                             (ezer Ft-ban )


A

BEVÉTELEK

B

2015

C

2016

D

2017

1

 Működési és felhalmozási célú bevételek

1.1

Intézményi működési bevételek

24287

30067

30914

1.2

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

31671

37379

37940

1.3

Önkormányzatok költségvetési támogatása

103931

96614

98063

1.4

Támogatásértékű  működési bevétel:

0

0

0

1.5

Rövid lejáratú hitel (likvid hitel)

0

0

0

1.6

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

1.7

Önkormányzatok felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

1.8

Fejlesztései célra átvett pénzeszközök

0

0

0

1.9

Pénzmaradvány igénybevétel

37076

10229

10382


2

Tárgyévi bevételek összesen :

196965

174289

177299

E

KIADÁSOK

F

2015

G

2016

H

2017


1

 Működési és felhalmozási célú kiadások


1.1

Személyi juttatások

81081

67329

68339


1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

17324

18261

18535


1.3

Dologi és egyéb folyó kiadások

66484

71960

73435


1.4

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre


2108


3000


3045


1.5

Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0


1.6

Önkormányzat által folyósított ellátások

8294

13739

13945


1.7

Tartalékok

0

0

0


1.8

Működési hitel törlesztés

0

0

0


1.9

Felhalmozási kiadások áfával együtt

0

0

01.10

Felújítási kiadások áfával együtt

0

0

0


1.11

Felhalmozási célú pénzeszköz  átadás Államháztartáson kívülre

0

0

0


1.12

Támogatás értékű felhalmozási kiadás

21674

0

0


1.13

Fc. Kölcsön törlesztése

0

0

0


1.14

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

0

0

0


1.15

Fejlesztési célú tartalék

0

0

0


2

Tárgyévi kiadások összesen :

196965

174289

177299


4. melléklet
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2016. (VI.16.) önkormányzat rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi finanszírozásáról

                            Finanszírozási kiadások                                                            (ezer Ft-ban )A

Megnevezés


B

Önkormányzati előirányzatok


C

Soponya-Káloz Szoc.és Gyeremk.T.


D

Soponyai Mesevár Óvoda


E

Soponya-Káloz Szoc.

Int.

F

Összesen


1

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

0


0

0

0


2

Likvid hitelek törlesztése

0

0


0

0

0

3

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

0


0

0

0

4


Forgatási célú belföldi értékpapírok

beváltása

0

0


0

0

0

5

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

0

0


0

0

0

6


Befektetési célú belföldi értékpapírok

beváltása

0

0


0

0

0

7

Befektetési célú értékpapírok vásárlása

0

0


0

0

0

8

9

Befektetési célú külföldi értékpapírok

beváltása

0

0


0

0

0

 10

11


Hiteltörlesztés külföldre

0

0


0

0

0

12

Egyéb finanszírozás kiadásai

0

0


0

0

0

13


Finanszírozási kiadások             

összesen:

0


0


0

0

0

Finanszírozási bevételek
E

megnevezés


Önkorm.

előirányzatok


Soponyai Mesevár Óvoda

Soponya-Káloz Szoc. Intézmény


Soponya-Káloz Szoc. Társ.

G

MINDÖSSZESEN1

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

0

0


0

0


2


Likvid hitelek felvétele (HIÁNY

FINANSZÍROZÁSA)

0
0

0


0

0


3

Hosszú lejáratú hitelek felvétele


0


0

0


0

0


4

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


0


0

0


0

0


5

Forgatási célú értékpapírok értékesítése


0


0

0


0

0


6


Befektetési célú belföldi értékpapírok

kibocsátása


0


0

0


0

0


7

Befektetési célú értékpapírok értékesítése


0


0

0


0

08

Befektetési célú külföldi értékpapírok

kibocsátása


0


0

0


0

0


9

Hitelfelvétel külföldről

0

0

0


0

0


10

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

0


20923

20923


11

Finanszírozási bevételek összesen:0


0

0


20923

209235. melléklet
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2016. (VI.16.) önkormányzat rendelethez


Az Önkormányzat 2014 évi támogatásértékű működési kiadásai   (ezer Ft-ban)


A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok

C

Soponya-Káloz Szoc.Gyermekj.Int.

D

Soponyai Mesevár Óvoda


E

Soponya Káloz Szoc. Társ.


F

Összesen


1

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek

0


0

0

0

0


2

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0


0

0

0

0


3

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

00

0

0

0


4

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0


0

0

0

0


5

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0


0

0

0

0


6

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

80060


0

0

20788

100848


7

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0


0

0

0

0


8

Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak

0


0

0

0

0


9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0


0

0

0

0


10

Támogatásértékű működési kiadások

80060


0

0

20788

100848
E

megnevezés

F

Önkormányzati előirányzatok

G

Soponya-Káloz Szoc.és Gy.J.Int.Tá

H

Soponyai Mesevár Óvoda

I

Sop.Káloz Szoc. Társ.


J

Mindösszesen1

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek

0


0

0

0

0


2

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0


0

0

0

0


3

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

00

0

0

0


4

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0


0

0

0

0


5

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0


0

0

0

0


6

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

00

0

0

0


7

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0


0

0

0

0


8

Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak

0


0

0

0

0


9

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0


0

0

0

0


6. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2016.  (VI.16.) önkormányzat rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi támogatásértékű működési bevételei

(ezer Ft-ban)


A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok

C

Soponya-Káloz Szoc.Gyj.Int.

Társulás

D

Soponyai Mesevár Óvoda

E

Soponya Káloz Szoc. Int.


F

Mindösszesen1

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

0


0

0

0

0


2

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

00

0

0

0


3

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

00

0

0

0


4

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

3902


0

0

0

3902


5

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

37269


0

0

0

37269


6

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

00

0

0

0


7

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

0


0

0

0

0


8

Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól

0


0

0

0

0


9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

00

0

0

0


10

Támogatásértékű működési bevételek

41171


0

0

0

41171


Az Önkormányzat 2015. évi támogatásértékű működési bevételei

                                                                                                                                     (ezer Ft-ban)

A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok

C

Soponya-Káloz Szoc.Gyj.Int.

C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

Soponya-Káloz Szoc.Társ.


E

Mindössz1

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől

0


0

0

0

0


2

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

00

0

0

0


3

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0
0

0

0

0


4

A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

00

0

0

0


5

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0


0

0

0

0


6

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0


0

0

0

0


7

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

00

0

0

0


8

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól

00

0

0

0


9

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól

0


0

0

0

0


10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

00

0

0

0


11

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0


0

0

0


0


7. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2016. (VI.16.) önkormányzat rendelethez

Az Önkormányzat 2015.  évi átadott pénzeszközei

Működési célú pénzeszköz átadások                                ezer Ft-ban


A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok

C

Soponya-Káloz Szoc.Gyj.Int.

D

Soponyai Mesevár Óvoda

E

Soponya-Káloz Szoc.Társ.


F

Mindösszesen 1

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

3000


0

0

0

3000


 2

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0


0

0

0

0


 3

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0


0

0

0

0


 4

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0


0

0

0

0


 5

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0


0

0

0

0


 6

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0


0

0

0

0


 7

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0


0

0

0

0


 8

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese

0


0

0

0

0


 9

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

30000

0

0

3000


Felhalmozási célú pénzeszköz átadások                                Ezer Ft-ban)


A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok

C

Soponya-Káloz Szoc.és Gyj.Int.

D

Soponyai Mesevár Óvoda

E

Soponya-Káloz Szoc.Int.

Társ.

F

Mindösszesen


 1

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0


0

0

0

0


 2

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0


0

0

0

0


 3

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0


0

0

0

0


 4

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0


0

0

0

0


 5

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

00

0

0

0


 6

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

00
0

0

0


 7

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0


0

0

0

0


 8

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0


0

0

0

0


 9

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0


0

0

0

0


 10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0
0

0

0

0


 11

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0
0

0

0

0
8. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

                              8 /2016. (VI.16.) önkormányzat rendelethez
Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási jellegű kiadásai                            (ezer Ft-ban)


A

megnevezés

B

Önkormányzat előirányzat

Soponyai Mesevár Óvoda
Soponya-Káloz Szoc. Társ.

C
Soponya-Káloz Szoc.Int.

D

MINDÖSSZESEN


 1

vásárlás

246

0

0

0


246

 2

jármű vásárlás

0

0

0

0


0

 3

felújítás

0

0

0

0


0


Összesen:

246

0

0

0


246
9. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

                              8/2016. (VI.16.) önkormányzat rendelethez


Az Önkormányzat 2014. évi felújításai
E

megnevezés

F

Önkormányzati előirányzatok

G

Soponyai Mesevár Óvoda

H

Sop-Káloz Szoc. Int.

I

Sop.Káloz Szoc. Int. Társ.

Mindösszesen


 1

épület felújítás(önkormányzati épület)

0

16147

0

0

16147


 2

gép felújítás

0

0

0

0

0


 3

jármű felújítás

0

0

0

0

0


 4

Összesen:

0

16147

0

0

16147                                         (ezer Ft-ban)


J

megnevezés

K

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

L

Összesen

1

épület vásárlás

0

0

2

épület felújítás

0

0

3

Összesen

0

0


10. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2016. (VI.16.) önkormányzat rendelethez


Az Önkormányzat működési és felhalmozási  célú pénzeszköz átvételei                                                                    

Működési célú pénzeszköz átvétel     (ezer Ft-ban)


A

megnevezés

B

Önkormányzati

előirányzat

D

Soponya-Káloz Szoc.és Gyj.Int.

C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

Társulás  


E

Összesen


1

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0


0

0

0

0


2

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

36


0

0

0

36


3

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0


0

0

0

0


4

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0


0

0

0

0


5

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

00

0

0

0


6

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

00

0

0

0


7

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0


0

0

0

0


8

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

00

0

0

0


9

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0


0

0

0

0


10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0


0

0

0

0


11

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

360

0

0

36
Az Önkormányzat 2015.  évi felhalmozási célú pénzeszköz átvételei           (ezer Ft-ban)

E

megnevezés

F

Önkormányzati előirányzatok

G

Soponya-Káloz Szoc.és Gyj.Int.

H

Soponyai Mesevár Óvoda

I

Társulás 

J

Összesen


1

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0


00

0

0


2

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0


0

0

0

0


3

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0


0

0

0

0


4

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0


0

0

0

0


5

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0


0

0

0

0


6

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0


0

0

0

0


7

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből

0


0

0

0

0


8

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0


0

0

0

0


9

Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

0


0

0

0

0


10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

00

0

0

0


11

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

00

0

0

0
11. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

8 /2016.  (VI.16.) önkormányzat rendelethez


Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási  célú saját bevételei            ezer Ft-ban


A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok

C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

Soponya-Káloz Szoc. Int. Társ.

E

Soponya-Káloz Szoc.Int.

F

MINDÖSSZESEN


1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0


0

0

0

0

2

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak

0


0

0

0

0

3

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

0

0

4

Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei 

0


0

0

0

0

5

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje

0


0

0

0

0

6

Privatizációból származó bevételek

0

0

0

0

0

7

Vállalatértékesítésből származó bevételek

0


0

0

0

0

8

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel

00

0

0

0

9

Felhalmozási célú saját bevételek összesen

0


0

0

0

012. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2016.  (VI.16.) önkormányzat rendelethez

Az Önkormányzat 2015.  évi intézményi működési bevételei                                            (ezer Ft-ban)A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok

C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

Soponya-Káloz Szoc. Int.

E

Soponya-Káloz Szoc. Társ.

Mindösszesen

1

Igazgatási szolgáltatási díj

0

0


0

0

0

2

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

0


0

0

0


3

Bírság bevétele

0

0

0

0


4

Közhatalmi bevételek

37222

0

0

0

37222

5

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

4950


0

0

0

4950

6

Szolgáltatások ellenértéke

3374

0

0

0

3374

7

Egyéb sajátos bevétel

0

0

0

0

0

8


 Továbbszámlázott (közvetített)

szolgáltatások értéke

105

0

0

0

105

9

Bérleti és lízingdíj bevételek

10045

0

0

0

10045

10

Intézményi ellátási díjak

0

9125

10455

0

19580

11

Alkalmazottak térítése

0

0

0

0

0

12


Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz

bevétele

0


0

0

0

0

13


Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.

kártérítése és egyéb térítése

0


0

0

0

0

14

Egyéb saját működési bevétel

305

0

0

0

305

15


Működési célú ÁFA-bevételek, -

visszatérülések

0


0

0

0

0

16


Működési célú hozam- és

kamatbevételek összesen

0


0

0

0

0


17


Intézményi működési bevételek

összesen

560019125

10455

0

75581

13. melléklet


Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2016. (VI.16.) önkormányzat rendelethez

Az Önkormányzat  2015. évi adóbevétele

                                                                                                                          (ezer Ft-ban)A

megnevezés

B


Önkormányzati előirányzatok

C

Soponya-Káloz Szoc.és Gyj.Int.


D

Soponyai Mesevár Óvoda

E


Társulás


F

MINDÖSSZESEN

1

Idegenforgalmi adó

250


0

0

0

250

2

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

31421


0

0

0

31421

3

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

5226


0

0

0

5226

4

Helyi adók összesen:

36897


0

0

0

36897

14. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2016.  (VI.16.) önkormányzat rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési támogatása

                                                                                                          (ezer Ft-ban)


A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok

C

Soponya-Káloz Szoc.Gyj.Int.

D

Soponyai Mesevár Óvoda

E

Társulás


F

Összesen
C

Körjegyzőség

D

MINDÖSSZESEN


1

Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött

15728


0

0

0

15728
2

Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött

82290


0

0

0

82290
3

Központosított előirányzatok 

4472


0

0

0

4472
4

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása

00

0

0

0
5

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

00

0

0

0
6

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

00

0

0

0
7

Normatív kötött felhasználású támogatások

0


0

0

0

0
8

Címzett támogatás

0


0

0

0

0
9

Céltámogatás

0


0

0

0

0
10

Vis maior támogatás

0


0


0

0

0
11

Egyéb központi támogatás

1441

0

0

0

1441
12

Önkormányzat költségvetési támogatása 

103931

0

0

0


103931


                                                                       15. melléklet

                                Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

                                                8 /2016. (VI. 16.) önkormányzat rendelethez


Az Önkormányzat 2015. évi sajátos működési , felhalmozási és tőke jellegű bevételei

(ezer Ft-ban)
A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok

C

Soponya-Káloz Szoc.és Gyermekj.Intézmény

D

Soponyai Mesevár óvoda

E

Soponya-Káloz Szoc.

Társulás

F

Mindösszesen


Körjegyzőség

Mindösszesen:


1

Pótlékok, bírságok

0

0

0

0

0
2

Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése

0


0

0

0

0
3

Jövedelemkülönbség mérséklése                                                                                                                                                            

0

0

0

0

0
4

Gépjárműadó

5226

0

0

0

5226
5

Luxusadó

0

0

0

0

0
6

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

0


0

0

0

0
7

Átengedett egyéb központi adók

0


0

0

0

0

8

Átengedett központi adók

5226


0

0

0

5226
9

Környezetvédelmi bírság

0


0

0

0

0
10

Természetvédelmi bírság

0


0


0

0

0
11

Műemlékvédelmi bírság

0


0

0

0

0
12

Építésügyi bírság

0


0

0

0

0
13

Talajterhelési díj

0

0

0

0

0
14

Egyéb sajátos bevételek

15Önkormányzatok sajátos működési bevételei 52260

0

0

5226

A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok

C

Soponya-Káloz Szoc.és Gyj.Int.

D

Soponyai Mesevár Óvoda

E

Soponya-Káloz Szoc.Társ.

F

Mindösszesen


Körjegyzőség

Mindösszesen:


16

Önkormányzati lakások értékesítése

0


0

0

0

0

17

Önkormányzati lakótelek értékesítés

0


0

0

0

0


18

Privatizációból származó bevétel

0


0

0

0

0


19

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0


0

0

0

0

20

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0


0

0

0

0
21

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0


0

0

0

0
22

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

0


0

0

0

0
23

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

00

0

0

0
24

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

0


0

0

0

0
25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

00

0

0

0
16. melléklet

Soponya Nagyközség Ön

kormányzat Képviselő-testülete

8/2016. (VI.16.) önkormányzat rendelethez


Soponya Nagyközség Önkormányzatának

2015. évi  létszámkeretérőlA

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok

C

Soponya-Káloz Szoc.és Gyermekj.Int

D

Soponyai Mesevár Óvoda

E

Soponya-Káloz Szoc.Társ.


F

MINDÖSSZESEN

 1

fizikai állomány közalkalmazott

3

4

8

0

15

 2

szakmai állomány közalkalmazott

4

5

6

0

15

 3

fizikai állomány köztisztviselő

0

0

0

0

0

 4

szakmai állomány köztisztviselő

0

0

0

0

0

 5

fizikai állomány Munkatörvény

1

0

0

0

1

 6

szakmai állomány Munkatörvénv

0

0

0

0

0

 7

közfoglalkoztatás

30

0

0

0

30

 8

Összesen:

38


9

14

0

61


        

17. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 82016.(VI.16.)önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásából fennálló kötelezettségei

A

megnevezés

B

2014.


C

2015

D

2016.

E

2017

F

2018

G

2019


H

további évek

1

az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

0

0

0

0

0

0

0A

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

B

futamidő kezdete

C

2014.

D

2015.

H

2016

I

2017


J

2018


K

2019


L

továb-bi évek

1

 kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0


18. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2016. (VI.16.)önkormányzat rendelethez


Soponya Nagyközség Önkormányzata

által folyósított ellátások


( ezer Ft-ban )A.  

Megnevezés :


B.

Előirányzat

1

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások


1.1

Ebből: foglalkoztatás helyettesítő támogatás

1291

1.2

Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen

0

1.3

Bursa Hungarica

405

1.4

Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás alapján

3077

1.5

Ápolási díj

1004

1.6

Pénzbeni átmeneti segély

0

1.7

Pénzbeni temetési segély

0

1.8

Óvodáztatási támogatás

50

1.9

Egyéb,  megállapított juttatások

13585

2

Természetben nyújtott szociális ellátások

0

2.1

Köztemetés

0

2.2

Közgyógyellátás

0

2.3

Rászorultságtól függő normatív kedvezmények


0

2.4

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

0

3

                       Összesen:

1941219. melléklet

                       Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

                     testülete 8/2016. (VI.16. )önkormányzat rendelethez

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi  előirányzat felhasználási ütemterve1000 Ft-ban


                                A

megnevezés

B

január

C

február


D

március

E

április

F

május

G

június

H

július

I

augusztus


J

szeptember

K

október


L

november

M

december

N

Összesen

1

Személyi juttatások

2200

3400

3400

3400

4165

4700

4800

5200

5200

5200

4800

4100

50565

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

350

540

540

540

664

745

761

825

825

825

761

651

8027

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

1000

1200

1400

3000

7700

7700

8900

6532

3600

3500

2500

2500

49532

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1615

1615

1615

1615

1615

1615

1615

1615

1615

1615

1647

1615

19412

5

Egyéb működési célú kiadások

2800

2800

2800

2800

3000

3000

3186

2800

2800

2800

2800

2800

34386

6

  irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

6600

6600

6600

6600

6600

6600

6600

7326

6600

6600

6600

6600

80026

7

   támogatásértékű működési kiadások

1740

1740

1740

1740

1740

1783

1740

1740

1740

1740

1740

1740

20923

8

   előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

   működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

100

100

300

400

150

300

300

100

400

300

250

300

3000

10

   társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

  általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

  céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Intézményi beruházások

0

0

0

0

246

0

0

0

0

0

0

0

246

16

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kormányzati beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

   befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

   támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

   előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

   felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

8000

0

0

0

0

0

0

8000

28

államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése

16405

17995

18395

20095

25880

34443

28002

26138

22780

21780

21066

20338

274117

29

KIADÁSOK ÖSSZESEN:


30

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

16405

17995

18395

20095

25880

34443

28002

26138

22780

21780

21066

20338

274117

32

Közhatalmi bevételek

0

300

8500

700

0

0

0

0

8587

0

0

6200

24287

33

Intézményi működési bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Helyi adók 

0

0

5000

0

0

0

0

0

23000

0

0

3671

31671

36

Illetékek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Pótlékok, bírságok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Átengedett központi adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


A

megnevezés
B

január
C

február

D

március
E

április
F

május
G

június
H

július
I

augusztusJ

szeptember
K

október
L

november
M

december

N

Összesen

39

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

 1000

1000

1000

4000

1000

1000

2000

1000

3000

1000

1779

1000

18779

40

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Önkormányzat költségvetési támogatása

8600

8600

8600

8600

8600

8600

8600

8600

8600

8600

8600

9331

103931

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Támogatásértékű működési bevételek

1000

1000

2000

3000

5000

6000

7171

6000

5000

3000

1000

1000

41171

44

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10600

10900

25100

16300

14600

15600

17771

15600

48187

12600

11379

21202

219839

54

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

30000

0

24278

0

0

0

0

0

0

54278

55

Finanszírozási bevételek 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

10600

10900

25100

46300

14600

39878

17771

15600

48187

12600

11379

21202

274117

20. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2016. (VI.16.) önkormányzat rendelethez

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai   mérlegszerűen

Adatok eFt-ban

A

Működési bevételek

B

2015


C.

Felhalmozási bevételek

D.

2015

1 Működési bevételek

74737

1 Költségvetési támogatás felhalmozási célú része

0

2 Önkormányzatok költségvetési támogatása

103931

2 Felhalmozási célú hitelek felvétele

0

3 Támogatás értékű bevétel

0

3 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

0

4 Működési célú hitelek felvétele

0

4 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése

0

5 Működési célú átvett pénzeszközök

41171

5 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele

 ( kommunális adó, lakáscélú normatív)

0

6 Összesen:

219839


6 Összesen:

0

7 Előző évi működési maradvány igénybevétele:54278

7 Előző évi felhalmozási  maradvány igénybevétele

0

8 Előző évi működési maradvány igénybevétel.

0

8 Mindösszesen:

274117

9 Mindösszesen:

274117

E.

Működési kiadások

F.

2015


G.

Felhalmozási kiadások

H.

2015

1 Személyi juttatások

50565

1 Felújítás:

0

2 Munkaadókat terhelő járulékok

8027

2 Beruházás:

246

3 Dologi kiadások:

49532

3 Támogatás értékű felhalmozási  kiadás

0

4 Irányítószerv által folyósított támogatás

80026

4 Pénzeszköz átadás felhalmozási célra

0

5 Előző évi pénzmaradvány visszafizetése

0

5 Pénzügyi befektetések:

0

6 Támogatás értékű működési kiadás

45386

6 Felhalmozási célú hitelek, kölcsön nyújtás

0

7 Átadott pénzeszköz működésre

20923

7 Felhalmozási tartalék

0

8 Önkormányzat által folyósított ellátások

19412

8 Fejlesztési kölcsön törlesztés

0

9 Likvid hitel törlesztése

0

10 Összesen:

273871

9 Összesen:

274117

21.  melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (VI.16.) önkormányzat rendelethez

SOPONYA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  2015. évi bevételei és kiadásai a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontásban                                              adatok ezer Ft-ban


MEGNEVEZÉS

A

KÖTELEZŐ FELADAT

B

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

C

ÁLLAMI FELADATOK

D

ÖSSZESEN

E

1

személyi juttatások

50565

0

0

50565

2

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


8027

0

0

8027

3

dologi kiadások

49532

0

0

49532

4

ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

5

egyéb működési célú kiadások

42386

0

0

42386

6

·        - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

19412

0

0

19412

7

·        - a működési célú átadott pénzeszköz

0

3000

0

3000

8

·        - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)

0

0

0

0

9

·        - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

0

0

0

0

10

 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás

100949

0

0

100949

11

  általános tartalék

0

0

0

0

12

  céltartalék

0

0

0

0

13

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

270871

3000

0

273871

14

beruházások

246

0

0

246

15

felújítások

0

0

0

0

16

 egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

17

·        - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

0

0

0

0

18

·        - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz

0

0

0

0

19

·        - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)

0

0

0

0

20

·        - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

21

 általános tartalék felhalmozási célra

0

0

0

0

22

 céltartalék felhalmozási célra

0

0

0

0

23

 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

0

0

24

Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal

0

0

0

0

25

Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra

0

0

0

0

26

Hitel törlesztése felhalmozási célra

0

0

0

0

27

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

246

0

0

246

28

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

271117

3000

0

274117MEGNEVEZÉS

A

KÖTELEZŐ FELADAT

B

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

C

ÁLLAMI FELADATOK

D

ÖSSZESEN

E

1

közhatalmi bevételek

24287

0

0

24287

2

intézményi működési bevételek

0

0

0

0

3

működési célú támogatás államháztartáson belülről

103931

0

0

103931

4

a működési célú átvett pénzeszköz

41171

0

0

41171

5

helyi adó bevételek

31671

0

0

31671

6

Illetékek

0

0

0

0

7

Pótlékok, bírságok

0

0

0

0

8

Átengedett központi adók

0

0

0

0

9

a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások


18779


0
0


18779

10

kapott kamatok működési célú

0

0

0

0

11

Működési célú költségvetési bevételek összesen

0

0

0

0

12

Működési célú hiány

0

0

0

0

13

Működési célú többlet

0

0

0

0

14

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

0

0

0

0

15

 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási célú bevétel.)


54278


0


0


0

16

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

0

0

0

0

17

 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0

0

0

0

18

felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

19

felhalmozási bevétel kommunális adó

0

0

0

0

20

az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

0

0

0

0

21

központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú  költségvetési támogatások

0

0

0

0

22

nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek

0

0

0

0

23

kapott kamatok felhalmozási célú

0

0

0

0

24

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0

0

0

0

25

Felhalmozási célú hiány

0

0

0

0

26

Felhalmozási célú többlet

0

0

0

0

27

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

0

0

0

0

28

előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási célú bevétel)

0

0

0

0

29

Kölcsön felvétele felhalmozási célra

0

0

0

0

30

Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási célú. bevétel)

0

0

0

0

31

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

0

0

0

0

32

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

274117

0

0

274117