Soponya 2/2015 (I.20..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2014. (VII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 01. 21 - 2015. 01. 28

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

2/2015. (I. 20.) önkormányzati rendelete


Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

10/2014. (VII. 31.) önkormányzati rendelet módosításárólSoponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2014. (VII. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


11. § Szociális rászorultság esetén jogosult számára az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén természetben nyújtott ellátásként

a) önkormányzati segély,

b) közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg.”2. § A Rendelet az alábbi 26/A. §-sal egészül ki:


„26/A.§ A képviselő-testület az Szt. 50. § (3) bekezdése alapján
- méltányossági jogcímen - közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg, akinek

a)        családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem  haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át eléri;

b)        egyedül élő esetén a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének a mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át eléri.”
3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő 8. napon hatályát veszti.

                                   Béndek József                                 Virágné Ferenczi Edit

                                    polgármester                                                      jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.Soponya, 2015. január 20.                                                 Virágné Ferenczi Edit

                                                                                                          jegyző