Soponya 2/2018 (IV.27..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018/(IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2014.(VII.31.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 28 - 2018. 04. 29

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének   

2/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete


a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család-és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól,valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 

10/2014.(VII.31.) számú önkormányzati rendeletének módosításárólSoponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§ -ban valamint 32.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család-és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 26/C.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„26/C.§ A támogatás iránti kérelem tárgyában átruházott hatáskörben első fokon a  Polgármestere dönt.”


2.§ A R. 25.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„25.§ (1) A 24.§ szerinti temetési támogatás iránti kérelem tárgyában átruházott hatáskörben első fokon a polgármester dönt.”


3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
              Béndek József                                                                              dr. Horváth Csaba

              polgármester                                                                                                                                            aljegyző

A rendeletet a mai napon kihirdette:

Soponya, 2018.  április 27.                                                                                                                               


              dr. Horváth Csaba

                    aljegyző