Soponya 2/2016 (I.22..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I.22.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 4/2014 (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 23 - 2016. 01. 30

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I.22.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 4/2014 (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII, törvény 44/C.§ (2) bekezdésében és 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (2) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 4/2014 .(III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ (5) bekezdés c) pont: a települési igények kielégítésére alkalmas nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölését.


2.§  A Rendelet 3.§ (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ (6) bekezdés d) pont: a közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására az Önkormányzat által kijelölt leürítő helyek és létesítmények igénybevételét,


3.§ A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4.§ (2) bekezdés: A települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása az erre a célra készített különleges rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegést, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.


4.§ A Rendelet 9.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9. § (1) Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért 2.000,- Ft/év+ÁFA alapdíjat és 1.495,- Ft/m3+ÁFA ürítési díjat kell fizetni 2016. február 1. napjától, amely tartalmazza mind a szállítás, mind a szippantmány fogadás díját is. A fizetendő közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egy éves díjfizetési időszakra állapítja meg.


5.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő nyolcadik napon hatályát veszti.


Béndek József                                                                                  Virágné Ferenczi Edit

Polgármester                                                                                     jegyző


A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Soponya, 2016. január 22.

                                                                                              Virágné Ferenczi Edit

                                                                                                          jegyző