Soponya 5/2016 (III.1..)

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Hatályos: 2016. 03. 02

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokrólSoponya nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következő rendeletet alkotja:


I. Általános rendelkezések


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére Soponya Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.


(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pénzbeli támogatásra.


(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a külön önkormányzati rendeletben szabályozott pályázati programok alapján megítélt támogatásokra, a lakáscélú munkáltató támogatásokra, az alapítványtól átvett és részére átadott pénzeszközökre, a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre, valamint a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, továbbá kegyeleti támogatásának szabályairól szóló rendelet hatálya alá tartozó juttatásokra és támogatásokra.II. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló megállapodás


2. §


(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a Képviselő-testület határozata alapján külön megállapodást kell kötni. A forrás összegének átvevő részére történő kifizetésére, valamint a forrás Önkormányzat részéről történő átvételére a megállapodás létrejöttét követően kerülhet sor.

(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,

b) a forrás nyújtásáról döntést,

c) a forrás összegét,

d) a forrás felhasználásának célját,

e) a forrás felhasználásának feltételeit,

f) a pénzügyi teljesítést,

g) a teljesítés ütemezését,

h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét,

j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit,

k) a forrás felhasználásának határidejét.


III. Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai


1. Az átadott támogatás forrása


3. §


(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetésről szóló rendeletében meghatározott előirányzatai terhére céljelleggel visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást nyújthat.


2. A támogatás nyújtásának alapelvei, a támogatás odaítélése


4. §


(1) Önkormányzati támogatás pályázat, kérelem, vagy az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előírásai alapján nyújtható. A kérelemre történő támogatás nyújtása esetén elsősorban az Önkormányzat érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.


(2) Támogatásban az részesülhet:

a) aki az Önkormányzathoz támogatás iránti egyedi kérelmet nyújt be,

b) aki a Képviselő-testület által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújtott be,

c) akinek javára az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában nevesítetten támogatás került megállapításra.


5. §


(1) A 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatás iránti kérelmet a Polgármesterhez kell benyújtani. A támogatás iránti kérelmet a Polgármester döntéshozatalra a Képviselő-testület elé terjeszti.

(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, a támogatás célját.

(3) A támogatás kifizetése történhet utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában. A támogatás folyósítása egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történhet.

(4) A Képviselő-testület a visszatérítendő támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás elnyeréséhez kötheti. Ez esetben a Támogatottnak a saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétét igazolnia kell.


6. §


(1) Az Önkormányzat az államháztartáson kívüli forrás átadására irányuló megállapodástól eláll, ha a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

(2) A államháztartáson kívüli forrás átadására irányuló támogatási megállapodást a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester írja alá.

(3) A támogatás kifizetése előtt, a támogatási megállapodás aláírásával egyidejűleg a Támogatottnak köztartozás mentességéről 30 napnál nem régebbi igazolást kell benyújtani.

(4) A támogatási megállapodás módosításáról a Támogatott írásbeli kérelmére a Képviselő- testület dönt.


7. §


(1) A Támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre vonatkozóan az Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettség terheli.


3. A támogatás felhasználásának szabályai


8 .§


(1) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a támogatási megállapodás a Képviselő-testület döntése alapján erről kifejezetten rendelkezik.

(2) A Támogatott köteles a számára juttatott közpénzt hatékonyan, költségtakarékosan, közösségi célok megvalósításához felhasználni.

(3) A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az átvevő köteles a nem rendeltetésszerűen felhasznált részt a mindenkor érvényes, a felhasználására nyitva álló határidőt követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, a Képviselő-testület elszámolást felülvizsgáló döntésében előírt határidőig, de legkésőbb tárgyévet követő év február 15. napjáig visszafizetni.

(4) Az átvevő köteles a támogatónak bejelenteni és a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha a számára biztosított pénzeszközt egészben vagy részben nem kívánja felhasználni. Ebben az esetben a fel nem használt támogatás összegét a megállapodás módosítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a felhasználására előírt határidőig köteles kamatmentesen visszafizetni.4. A támogatás felhasználásának ellenőrzése


9. §


(1) Az államháztartáson kívüli forrás átadása esetén a pénzeszközt átvevő az átadott pénzeszköz felhasználásáról köteles elszámolni.

(2) A támogatás összegének felhasználásáról a Támogatottnak a támogatás kifizetését, vagy a támogatási cél megvalósulását követő 60 napon belül, vagy a támogatási megállapodásban meghatározott elszámolási határidőre elszámolást kell benyújtania az Önkormányzat felé. A támogatás elszámolásának részletes szabályait a támogatási megállapodás tartalmazza.

(3) A Támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását. A kérelmet írásban kell benyújtani, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig. A határidő meghosszabbításáról a Képviselő-testület dönt.

(4) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről kiállított számlákkal és/vagy szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal, és számlaösszesítővel történik.

(5) A határidőben történő pénzügyi elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő köteles a pénzeszköz teljes összegét a mindenkor érvényes, a forrás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, a Képviselő-testület elszámolást felülvizsgáló döntésében előírt határidőig, de legkésőbb tárgyévet követő év február 15. napjáig visszafizetni.


10.§


(1) Az Önkormányzat az átadott pénzeszköz felhasználását jogosult és köteles ellenőrizni.


11. §


(1) A Polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a Képviselő- testületet a beszámolás tárgyát képező évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.

IV. Államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai


12. §


(1) Az államháztartáson kívüli valamint az alapítványi forrás átvételéről a Képviselő-testület dönt.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a pénzeszköz átvétel következményeit.

(3) A Képviselő-testület megállapítja az átvett ingó vagy ingatlan forgalmi értéket, a vagyon működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket és egyéb kötelezettségeket legalább három évre vonatkozóan, továbbá javaslatot tesz a hasznosítás mikéntjére és a vagyontárgy besorolására.

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére e rendelet támogatási megállapodásra vonatkozó pontjait megfelelően alkalmazni kell.


V. Záró rendelkezések


13.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően államháztartáson kívüli átadott és átvett pénzeszközök tekintetében kell alkalmazni.Béndek József                                              dr. Horváth Csaba

polgármester                                                         aljegyzőA rendeletet a mai napon kihirdettem:

Soponya, 2016. március 01.                                      


                                                                                                 dr. Horváth Csaba                                                                                                          aljegyző