Soponya 4/2018 (VI.1..)

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018(VI.01) önkormányzati rendelete Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 01

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2018. (VI.01.) önkormányzati rendelete

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló

 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

                                                          


Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:1. §  Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


2. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetését


706.029.891,- Ft  költségvetési bevétellel,

706.029.891,- Ft  költségvetési kiadással


állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.


(2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételén belül az

önkormányzatok költségvetési támogatása:               100.493.348,- Ft,

            önkormányzat és intézmények saját bevétele:              38.505.834,- Ft,

            önkormányzat támogatásokból származó bevétele:   195.318.981,- Ft,

            felhalmozási bevétel:                                                 293.436.392,- Ft,

            maradvány igénybevétele:                                          78.275.336,- Ft


(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásain belül:

     a) működési kiadások:  413.752.347,- Ft

            ezen belül:

            aa) személyi juttatások:                                   96.369.589,- Ft

            ab) szociális hozzájárulási adó:                     17.626.958,- Ft

ac)) dologi, egyéb kiadások:                         183.337.912,- Ft

ad) egyéb működési célú kiadások:               116.417.888,- Ft


   b.)felhalmozási kiadások:                                       292.277.544,-  Ft

            aa)beruházás:                                                292.277.544,- Ft

            ab) felújítás:                                                                    0,- Ft

            ac) felhalmozási kölcsön törlesztés:                              0,- Ft


(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult.”3. § A Rendelet 6. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az 1. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások:                                 53.104.047,- Ft

- szociális hozzájárulási adó:                     8.321.510,- Ft

- dologi kiadások:                                  104.615.488,- Ft

- egyéb működési célú kiadások:          116.417.888,- Ft

- felhalmozási kiadások:                       292.277.544,- Ft „                            


4. § A Rendelet 8. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított Soponyai Mesevár Óvoda  kiadási előirányzatokat  az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások:                43.265.542,- Ft

- szociális hozzájárulási adó:    9.305.448,- Ft

- dologi kiadások:                    78.722.424,- Ft

- felújítások:                                            0,- Ft”5. §  (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép6. §   E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatálybalépését követő nyolcadik napon hatályát veszti.

  

                      Béndek József                                                      Dr.Horváth Csaba

                      polgármester                                                               aljegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Soponya,2018.június 1.                                             Dr. Horváth Csaba

                                     aljegyző


1. melléklet a  4/2018.(VI.01.) önkormányzati rendelethez

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei forrásonként


Ft-ban

A

B

 C

 D

 E

 F

 G

Bevétel megnevezése

Rovat száma

 Önkormányzat

 Soponyai Mesevár Óvoda

 Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Társulás   

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti

Intézmény

 Önkormányzat összesen

Működési költségvetési bevételek-
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34)-

-

-


Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33)

B11

19302351
19302351

Helyi önkormányzatok működésének   általános támogatása (6+7+13)-12

B111


Önkormányzati hivatal működésének támogatásaTelepülés üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9)          Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása          Közvilágítás fenntartásának támogatása          Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása          Közutak fenntartásának támogatásaBeszámítás összege                                                                               (-)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatásaTelepülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19)

B112

39657857
39657857

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18)


39657857
39657857

          Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás          Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása          Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)Óvoda működtetési támogatás Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27)

B113

33176965
33176965

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz


33176965
33176965

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26)          Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai          Szociális étkeztetés          Házi segítségnyújtás          Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)Gyermekétkeztetés támogatása (26+27)Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatásaGyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásaA települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31)

B114

2175120
2715120

          Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok


2175120
2175120

Működési célú központosított előirányzatok

B115

36490555
36490555

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

5211251
5211251

Elvonások és befizetések bevételei

B12

969804
969804

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

B13


Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

B14


Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

B15


Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

B16

30309500
30309500

        OEP finanszírozás        MVH mezőőr        Munkaügyi KözpontKözhatalmi bevételek (43+44+45+46)

B3

50647067
50647067

         Idegenforgalmi adó

B34

300000
300000

         Gépjárműadó

B354

17044654
17044654

         Iparűzési adó

B355

31808097
31808097

         Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1494316
1494316

Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57)

B4

38505834

1429360052799434

        Áru és készletértékesítés ellenértéke

B401

6198944

6705406869484

        Szolgáltatások ellenértéke

B402

14972266

909414981360

        Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403


        Tulajdonosi bevételek

B404

6229860
6229860

        Ellátási díjak

B405

743100

1139296612126066

        Kiszámlázott általános  forgalmi adó

B406

2736390

22210004957390

        Általános forgalmiadó visszatérítése

B407

774000
774000

        Kamatbevételek

B408

39272
39272

        Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409


        Egyéb működési bevételek

B410

6812002
6182002

Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61)

B6


       Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről

B61

-

       Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről (egyházaktól)

B64

36
36

       Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

3776105
3776105

Felhalmozási költségvetési bevételekFelhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68)

B2

293436392
293436392

      Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21


      Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről

B22


      Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről

B23


      Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről

B24


      Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről

B25

242281502
242281502

Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74)

B5

65000
65000

      Immateriális javak értékesítése

B51


      Ingatlanok értékesítése

B52

65000
65000

      Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53


      Részesedések értékesítése

B54


      Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78)

B7


     Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről

B71


     Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B72


     Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

23509000
23509000

Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91)

B8


Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83)

B811


-

-

-

-

     Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

     Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

     Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87)

B812

-

-

-

-

-

     Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

     Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

     Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

     Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Maradvány igénybevétele

B813

30644522

4763081478275336

    Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

30644522

47630814108670

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

3349709
3349709

    Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

3349709
3349709

    Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

    Központi, irányítószervi támogatás

B816


6936900069369000

   ebből állami támogatás

B817

-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN


574.736.477

131.293.414706.029.8912. melléklet a .4/2018.(VI.01.) önkormányzati rendelethezKiadások címenként, kiemelt előirányzatonként
Ft-banA

B

C

D

E

F

G


Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár  Óvoda

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

 összesen1

Működési költségvetési kiadások

K1-K6

282.458.933

131.293.414413.752.347


2

Személyi juttatások

K1

53104047

4326554296.369.589


3

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

K2

8321510

930544817.626.958


4

Dologi kiadások

K3

104615488

78722424183.337.912


5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

19285700

019.285.700


6

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

K5

97132188

0

-


97.132.188


7

Felhalmozási költségvetési kiadások

K6-K8

292.277.544

0

-


292.277.544


8

Beruházások

K6

292277544

0

-


292.277.544


9

Felújítások

K7

0

0

-


0


10

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

00


11

Finanszírozási kiadások

K9

0

00


12

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

K911

0

0

-


0


13

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

-


0


14

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

00


16

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN


574.736.477

131.293.414706.029.891