Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 16 - 2018. 05. 31

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017.02.16.

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Soponya Nagyközség Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében

minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden
támogatásban részesülőre.

2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Cím sz. Cím megnevezése:
1. Soponya Nagyközség Önkormányzata
2. Soponyai Mesevár Óvoda

Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetését

205.124.000.- Ft költségvetési bevétellel, 205.124.000.- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.
(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételén belül az
a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 93.987.000,- Ft,
önkormányzat és intézmények saját bevétele: 77.748.000.- Ft,
önkormányzat támogatásokból bevétele: 5.180.000.- Ft,
Önkormányzat maradvány igénybevétele: 28.479.000.- Ft
(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásain belül:
a) működési kiadások: 205.124.000,- Ft
ezen belül:
aa) személyi juttatások: 60.189.000,- Ft
ab) szociális hozzájárulási adó: 14.007.000,- Ft
ac)) dologi kiadások: 109.910.000,- Ft
ad) Egyéb működési célú kiadások: 21.018.000,- Ft
b.)felhalmozási kiadások: 0 Ft
(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult

4. § (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.

(2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe.

5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza .

6. § (1) A 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 2. melléklet tartalmazza .

(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatásokat: 21.460.000,-Ft

- szociális hozzájárulás adó: 4.831.000,-Ft

- dologi kiadások: 80.252.000.-Ft

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

7. § (1) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások: 38.729.000,-Ft

- szociális hozzájárulás adó: 9.176.000,-Ft

- dologi kiadások: 29.658.000,-Ft

(2) A Soponyai Mesevár Óvoda 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai beépül Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint.

A köztisztviselők illetményalapja

8. § A Képviselő-testület a 2017 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 45 000.- Ft-ban állapítja meg .

A 2017 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § A Képviselő-testület a 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi beruházásokat és felújításokat a 3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület 2017. évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

11. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 4. mellékletben határozza meg .

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 30 főben határozza meg.

12. § A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

13. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 3.és 7. melléklete szerint fogadja el.

14. § A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket nem tervez.

15. § A Képviselő-testület a 2017. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

16. § A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében a tartalékot nem képez.

17. § A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében a 2017. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

18. § (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2017. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja .

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.

(3) Amennyiben keletkezik általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a Képviselő-testület rendelkezik.

19. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít , a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

20. § (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2017. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja .

(2) A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség.

21. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.

22. § Az önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól:

a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és
b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.
Záró rendelkezések
23 . § (1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei forrásonként

A

B

C

D

E

Bevétel megnevezése

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

Önkormányzat összesen

Működési költségvetési bevételek

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34)

93 987

-

93 987

Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33)

B11

93 987

93 987

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12

B111

15 739

15 739

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-

-

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9)

11 461

-

11 461

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

5 829

-

5 829

Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 632

-

5 632

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100

-

100

Közutak fenntartásának támogatása

2 276

-

2 276

Beszámítás összege (-)

-

-

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4 278

-

4 278

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19)

B112

18 115

-

18 115

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18)

-

-

-

Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás

16 092

-

16 092

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása

4 800

-

4 800

Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

206

-

206

Óvoda működtetési támogatás

15 777

-

15 777

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27)

B113

36 875

-

36 875

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

13 331

-

13 331

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26)

-

-

-

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

-

-

-

Szociális étkeztetés

-

-

-

Házi segítségnyújtás

-

-

-

Idősek nappali ellátása

-

-

-

Gyermekétkeztetés támogatása (28+29)

23 491

-

23 491

Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

7 834

-

7 834

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

15 657

-

15 657

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31)

B114

36 822

-

36 822

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok

2 175

-

2 175

Működési célú központosított előirányzatok

B115

2 175

-

2 175

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai bérkompenzáció

B116

-

-

-

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

B13

-

-

-

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

B14

-

-

-

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

B15

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

B16

-

-

-

OEP finanszírozás

4 100

-

4 100

MVH mezőőr

1 080

-

1 080

Viziközműtől (17.500), Közfoglalkoztatásra átvett (8078)

25 578

-

25 578

Közhatalmi bevételek (43+44+45+46)

B3

27 550

-

27 550

Adók pótléka

B34

250

-

250

Gépjárműadó

B354

3 000

-

3 000

Idegenforgalmi adó

B355

300

-

300

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

24 000

-

24 000

Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57)

B4

13 903

-

13 903

Áru és készletértékesítés ellenértéke

B401

5 500

-

5 500

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

-

-

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

6 382

-

6 382

Ellátási díjak

B405

-

8 227

8 227

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

2 220

2 220

Általános forgalmiadó visszatérítése

B407

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

2 021

-

2 021

Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61)

B6

-

-

-

Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről

B61

-

-

-

Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B62

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

Felhalmozási költségvetési bevételek

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68)

B2

-

-

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről

B22

-

-

-

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről

B23

-

-

-

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről

B24

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről

B25

-

-

-

Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74)

B5

-

-

-

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78)

B7

-

-

-

Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről

B71

-

-

-

Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B72

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91)

B8

-

-

-

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83)

B811

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87+988)

B812

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

28 102

377

28 479

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

28 102

377

28 479

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

Központi, irányítószervi támogatás

B816

-

-

-

ebből állami támogatás

B817

-

-

-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

194 300

10 824

205 124

2. melléklet

Kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként

A

B

C

E

G

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

Önkorm. összesen

1

Működési költségvetési kiadások

K1-K6

109 753

80 193

189 946

2

Személyi juttatások

K1

29 143

38 729

67 872

3

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

K2

6 554

9 176

15 730

4

Dologi kiadások

K3

45 255

32 288

77 543

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

13 331

-

13 331

6

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

K5

15 470

-

15 470

7

Felhalmozási költségvetési kiadsok

K6-K8

7 000

-

7 000

8

Beruházások

K6

-

9

Felújítások

K7

7 000

-

7 000

10

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

-

11

Finanszírozási kiadások

K9

8 178

-

8 178

12

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

K911

8 178

-

8 178

13

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

14

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

16

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

124 931

80 193

174 289

3. melléklet

Az önkormányzat 016. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Bevételek

Megnevezés

Bér

Járulék

Dologi

Támogatás

Felhalmozási

Egyéb

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevétel

Adóbevétel

Támogatás

Egyéb

Összes bevétel

Víztermelés, - kezelés,- ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Települési hulladékok kezelése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

19 120

-

-

-

19 120

2 277

-

-

17 500

-

19 777

Egyéb pénzügyi tevékenység

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

360

-

-

-

360

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

-

-

-

-

7 000

-

7 000

-

332

-

-

-

332

Állat-egészségügyi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zöldterületkezelés

1 909

453

3 467

-

-

-

5 829

5 829

-

-

-

-

5 829

Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége

12 224

2 570

2 270

-

-

8 178

25 242

4 654

-

27 550

-

28 102

60 306

Közvilágítás

-

-

5 632

-

-

-

5 632

5 632

-

-

-

-

5 632

Mezőőri tevékenység,város és községgazdálkodás

2 169

386

110

-

-

-

2 665

-

1 585

-

1 080

-

2 665

Növénytermesztés

-

-

3 500

-

-

-

3 500

-

2 110

-

-

-

2 110

Háziorvosi ellátás

-

-

400

-

-

-

400

-

-

-

-

-

-

Fogorvosi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás

2 772

634

834

-

-

-

4 240

-

-

-

4 100

-

4 100

Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése

2 160

515

3 235

-

-

-

5 910

-

100

-

-

-

100

Szemétszállítás

-

-

300

-

-

-

300

-

-

-

-

-

-

Közmunka

7 080

1 798

-

-

-

-

8 878

-

-

-

8 078

-

8 078

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

2 000

-

-

-

2 000

100

-

-

36

-

136

Könyvtár,közösségi ház

829

198

487

-

-

-

1 514

2 175

-

-

-

-

2 175

Településrendezési terv módosítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Épület, építmény felújítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intézmények finanszírozása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Iskola működtetés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gyermekétkeztetés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi ügyelet támogatása

-

-

2 400

-

-

-

2 400

-

-

-

-

-

-

Szociális

-

-

-

-

-

13 331

13 331

13 331

-

-

-

-

13 331

Finanszírozás Óvoda

-

-

-

9 380

-

-

9 380

-

-

-

-

-

-

Támogatás Szoc.Társ.

-

-

-

2 490

-

-

2 490

-

-

-

-

-

-

Falunap

-

-

1 500

-

-

-

1 500

-

-

-

-

-

-

Idősek Nappali ellátása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kötelező feladatok összesen:

29 143

6 554

45 255

11 870

7 000

21 509

121 331

33 998

4 487

27 550

30 794

28 102

124 931

Állami feladat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Állami feladat összesen:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása

-

-

-

3 600

-

-

3 600

-

-

-

-

-

-

Egyéb támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bursa Hungarica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponya-Káloz Szociális Intézményi Társulás hj

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önként vállalt feladatok összesen:

-

-

-

3 600

-

-

3 600

-

-

-

-

-

-

Mindösszesen:

29 143

6 554

45 255

15 470

7 000

21 509

124 931

33 998

4 487

27 550

30 794

28 102

124 931

Feladatok

Kiadások

Bevételek

Megnevezés

Bér

Járulék

Dologi

Támogatás

Felhalmozási

Egyéb

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevétel

Adóbevétel

Támogatás

Finanszírozás

Összes bevétel

Települési támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

szociális intézmény támogatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb szoc. Fel. Adatokhoz hj.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakásfenntartási támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponya- Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponyai Mesevár Óvoda

38 729

9 176

32 288

-

-

-

80 193

59 989

10 447

-

9 380

377

80 193

Soponyai Mesevár Óvoda

38 729

9 176

32 288

-

-

-

80 193

59 989

10 447

-

9 380

377

80 193

4. melléklet

Létszámkeret 2017.

A

B

C

1

Cím

Munkakör

Létszám

2

Önkormányzat

Hivatal polgármester

1,0

3

közlakalmazott

2,0

3

védőnői szolgálat

1,0

4

mezőőr

2,0

5

községház,könyvtár

2,0

6

közmunka munkaszerződéses

30,0

7

Önkormányzat összesen:

38,0

1

Soponyai Mesevár Óvoda

pedagógus

6,0

2

technikai

8,0

3

Óvoda összesen

14,0

4

Önkormányzat mindösszesen:

52,00

5. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A

B

C

D

1

Megnevezés

2017.év eredeti előirányzat

rányzat

2017.év eredeti előirányzat

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

18 492

Személyi juttatások

67 872

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

59 989

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

15 730

4

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 331

Dologi kiadások

77 543

5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 175

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 331

6

Működési célú központosított előirányzatok

-

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

-

7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

Intézmények támogatása

11 870

8

Elvonások és befizetések bevételei

-

Társ.szervek támogatása

3 600

9

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

-

-

10

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

-

-

11

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

-

-

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

-

-

13

Közhatalmi bevételek

27 550

-

14

Működési bevételek

14 934

-

15

Működési célú átvett pénzeszközök

30 794

0

16

Működési bevételek összesen

167 265

Működési kiadások összesen

189 946

17

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

-

Beruházások

-

18

Felhalmozási bevételek

-

Felújítások

7 000

19

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

Egyéb felhalmozási kiadások

-

20

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről

-

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

8 178

21

Belföldi értékpapírok bevételei

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

22

Maradvány igénybevétele

28 479

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

23

Belföldi finanszírozás bevételei

9 380

-

24

Felhalmozási-, finanszírozási bevételek

37 859

Felhalmozási-, finanszírozási kiadások

15 178

25

Mind összesen:

205 124

Mind összesen:

205 124

6. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat

több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Megnevezés

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Összesen

Megyei és város környéki alap törlesztés

8 178

7 178

7 177

0

0

0

0

0

22 533

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

8 178

7 178

7 177

0

0

0

0

0

22 533

7. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi tervezett közvetlen és közvetett támogatásai

Közvetlen támogatások

ezer Ft-ban

A

B

C

Támogatott cél

Összeg

Rovat

Sport

-

K511

Polgárőrség

-

K511

Nyugdíjas klub

-

K511

Bursa Hungarica

-

K47

Kézilabda sport

-

K511

Horgoló szakkör

-

K511

Hímző szakkör

-

K511

Horgász egyesület

-

K511

Hegyközség

-

K511

Egyéb támogatás

-

K511

Községi Karácsony

-

K511

Falunap, szüreti felvonulás

-

K511

Egyéb támogatás

3 600

K48

Működési kiadás:

3 600

Közvetett támogatások

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

magánszem.kommunális adója

Összesen:

Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0

8. melléklet

Gördülő tervezet 2017-2018-2019 év

ezer Ft-ban

A

B

C

D

Megnevezés

2017.év tervezet

2018.év tervezet

2019.év tervezet

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

18 492

21 500

23 000

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

59 989

62 200

64 500

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 331

13 300

12 000

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 175

2 200

2 300

Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

-

-

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

-

-

-

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

-

-

-

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

-

-

-

Közhatalmi bevételek

27 550

30 000

28 500

Működési bevételek

14 934

16 000

16 800

Működési célú átvett pénzeszközök

30 794

31 000

32 000

Működési célú bevételek összesen

167 265

176 200

179 100

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

-

-

-

Felhalmozási bevételek

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

-

-

-

Maradvány igénybevétele

28 479

21 000

15 000

Belföldi finanszírozás bevételei

9 380

10 000

11 000

Felhalmozási-, finanszírozási bevételek

37 859

31 000

26 000

Személyi juttatások

67 872

70 100

71 200

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

15 730

15 000

15 300

Dologi kiadások

77 543

82 622

77 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 331

13 300

12 000

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

15 470

14 000

16 423

Működési költségvetési kiadások

189 946

195 022

191 923

Beruházások

-

-

-

Felújítások

7 000

5 000

6 000

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

8 178

7 178

7 177

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

Felhalmozási-, finanszírozási kiadások

15 178

12 178

13 177

Önkormányzat bevételei összesen:

205 124

207 200

205 100

Önkormányzat kiadásai összesen:

205 124

207 200

205 100

9. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi tervezett kiadásai intézményenként, kiadásnemenként részletezve

A

B

C

D

Rovat száma

Óvoda

Önkormányzat

Mindösszesen Önkormányzat

Törvény szerinti illetmények munkabérek

K1101

38 354

18 203

56 557

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

Céljuttatás, projekt prémium

K1103

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat

K1104

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

375

264

639

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

38 729

18 467

57 196

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

10 676

10 676

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

Külső személyi juttatások

K122

0

10 676

10 676

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 176

6 554

15 730

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szocho összesen

47 905

35 697

83 602

Szakmai anyagok beszerzése

K311

315

440

755

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

14 273

3 435

17 708

Árubeszerzés

K313

3 931

5 404

9 335

Készletbeszerzés

K31

18 519

9 279

27 798

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

110

75

185

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

24

140

164

Kommunikációs szolgáltatások

K32

134

215

349

Közüzemi díjak

K331

3 701

5 320

9 021

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 385

17 465

19 850

Közvetített szolgáltatások Iskola részére

K335

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

0

Egyéb szolgáltatások

K337

315

3 844

4 159

Szolgáltatási kiadások

K33

6 401

26 629

33 030

Kiküldetések kiadásai

K341

100

40

140

Reklám és propaganda kiadások

K342

0

0

0

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K34

100

40

140

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 234

8 592

14 826

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

800

0

800

Kamatkiadások

K353

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

100

500

600

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7 134

9 092

16 226

Dologi kiadások

K3

32 288

45 255

Szociális támogatások

K41

0

13331

13 331

Családi támogatások

K42

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

13 331

13 331

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre civil szervezetek

K511

0

3600

3 600

Tartalékok

K512

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

3 600

3 600

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök bezerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

5512

5 512

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

1488

1 488

Felújítások

K7

0

7 000

7 000

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre

K911

0

8 178

8 718

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

11870

11 870

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

11 870

11 870

KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN:

K1-K9

80 193

124 931

205 124

10. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve 1000 Ft-ban

B
január

C
február


D
március

E
április

F
május

G
június

H
július

I
augusztus


J
szeptember

K
október


L
november

M
december

N
Összesen

1

Személyi juttatások

2940

2545

2350

2350

2350

2350

2350

2350

2350

2350

2408

2450

29143

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

794

585

540

540

540

540

540

540

540

540

425

430

6554

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

2500

2700

2800

2700

3100

7200

8100

3855

5800

2400

2000

2100

45255

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5

Egyéb működési célú kiadások

6

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

780

780

780

750

750

820

820

780

780

780

780

780

9380

7

támogatásértékű működési kiadások

200

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

220

2490

8

előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

9

működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

100

200

200

300

400

500

400

400

400

200

200

300

3600

10

társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025

2056

13331

11

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

12

általános tartalék

13

céltartalék

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15

Intézményi beruházások

16

Felújítások

5000

2000

7000

17

Kormányzati beruházások

18

Lakástámogatás

19

Lakásépítés

20

Egyéb felhalmozási kiadások

21

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

22

befektetési célú részesedések vásárlása

23

támogatásértékű felhalmozási kiadások

24

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

25

Kölcsön visszafizetése

8178

8178

26

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

27

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

28

államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése

29

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8339

8042

7902

7872

8372

25820

15442

9157

11102

7502

7045

8336

124931

30

Finanszírozási kiadások

31

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

32

Közhatalmi bevételek

33

Intézményi működési bevételek összesen

370

370

370

370

370

370

370

370

370

370

370

417

4487

34

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

35

Helyi adók

300

200

5000

2000

500

200

200

100

9850

1000

200

8000

27550

36

Illetékek

37

Pótlékok, bírságok

38

Átengedett központi adók

39

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

40

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

41

Önkormányzat költségvetési támogatása

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

3198

33998

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

28102

28102

43

Támogatásértékű működési bevételek

17500

900

900

900

900

900

900

900

900

900

4108

1086

30794

44

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

45

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

46

Felhalmozási célú saját bevételek

47

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

49

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

50

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

51

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

52

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

53

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

49072

4270

9070

6070

4570

4270

4270

4170

13920

5070

7478

12701

124931

54

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

55

Finanszírozási bevételek

56

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4270

9070

6070

4570

4270

4270

4170

13920

5070

7478

12701

124931

Soponyai Mesevár Óvoda 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve 1000 Ft-ban

B
január

C
február


D
március

E
április

F
május

G
június

H
július

I
augusztus


J
szeptember

K
október


L
november

M
december

N
Összesen

1

Személyi juttatások

3210

3229

3229

3229

3229

3229

3229

3229

3229

3229

3229

3229

38729

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

871

755

755

755

755

755

755

755

755

755

755

755

9176

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

1800

1800

1800

1880

2500

2500

5000

6708

1900

1900

2000

2500

32288

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

támogatásértékű működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Intézményi beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kormányzati beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Erste bank kölcsön visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5881

5784

5784

5864

6484

6484

8984

10692

5884

5884

5984

6484

80193

30

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5881

5784

5784

5864

6484

6484

8984

10692

5884

5884

5984

6484

80193

32

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Intézményi működési bevételek összesen

950

950

950

950

950

920

920

87

950

950

950

920

10447

34

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Helyi adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Illetékek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Pótlékok, bírságok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Átengedett központi adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Önkormányzat költségvetési támogatása

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

4989

59989

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

0

0

0

0

0

377

0

0

0

0

0

0

377

43

Támogatásértékű működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

780

780

780

750

750

820

820

780

780

780

780

780

9380

45

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6730

6730

6700

6700

7117

6740

5867

6730

6730

6730

6730

6689

80193

54

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

6730

6700

6700

7117

6740

5867

6730

6730

6730

6760

6689

80193

11. melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása


Bevétel megnevezése


2017. év

2018.év

2019.év


2020. év

Saját bevételek

32037

33000

33500

33600

Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

16019

16500

16750

16800


Adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek


2017. év

2018.év

2019.év

2020.év

Fejlesztési hitel törlesztése

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0