Soponya 2/2017 (II.15..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 16

Soponya  Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete


                                   az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről


Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                                   Általános rendelkezések


1. §  (1) A rendelet hatálya  Soponya  Nagyközség Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságára  terjed ki.


 (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében

minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden

támogatásban részesülőre.


2.§  A  Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:


Cím sz.                       Cím megnevezése:                                        

1.         Soponya  Nagyközség Önkormányzata                               

2.         Soponyai Mesevár Óvoda                            


Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és  bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja


3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetését

205.124.000.- Ft  költségvetési bevétellel, 205.124.000.- Ft  költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.


(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételén belül az

a) önkormányzatok költségvetési támogatása:  93.987.000,- Ft,

önkormányzat és intézmények saját bevétele:  77.748.000.- Ft,

önkormányzat támogatásokból bevétele:         5.180.000.- Ft,

Önkormányzat maradvány igénybevétele:       28.479.000.- Ft


(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásain belül:

a) működési kiadások: 205.124.000,- Ft

            ezen belül:

            aa) személyi juttatások: 60.189.000,- Ft

            ab) szociális hozzájárulási adó: 14.007.000,- Ft

ac)) dologi kiadások: 109.910.000,- Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások: 21.018.000,- Ft

           

b.)felhalmozási kiadások: 0 Ft (4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult


4.§ (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.

(2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe.


5. §   A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg  bontását az 1.  melléklet tartalmazza .


6. §  (1) A 3.§-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az  2.  melléklet tartalmazza .


(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatásokat:              21.460.000,-Ft

- szociális hozzájárulás adó:        4.831.000,-Ft

- dologi kiadások:                      80.252.000.-Ft  (3) Az Önkormányzat működési és  felhalmozási célú  kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.7. §  (1) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:


- személyi juttatások:                38.729.000,-Ft

- szociális hozzájárulás adó:       9.176.000,-Ft

- dologi kiadások:                      29.658.000,-Ft  


(2) A Soponyai Mesevár Óvoda 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai    beépül Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint.


A köztisztviselők illetményalapja


8. §  A Képviselő-testület a 2017 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját    45 000.- Ft-ban állapítja meg .


A 2017 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai


9. §     A Képviselő-testület a 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


10. §   (1) A Képviselő-testület a 2017.  évi  beruházásokat és felújításokat a 3. melléklet szerint fogadja el.


(2)  A képviselő-testület 2017. évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.


11. §   (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 4. mellékletben határozza meg .


(2)A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú  foglalkoztatott  munkavállalók létszámkeretét 30  főben határozza meg.


12. §  A Képviselő-testület a 2017. évi  költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .


13. §   (1) A Képviselő-testület a 2017. évi  költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 3.és 7.  melléklete szerint fogadja el.


14. §  A Képviselő-testület a 2017. évi  költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket nem tervez.


15. §  A Képviselő-testület a 2017. évi   helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit  a 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .


16. §   A Képviselő-testület a 2017. évi  költségvetésében a tartalékot nem képez.


17.§ A Képviselő-testület a 2017. évi  költségvetésében a 2017. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .


18. §   (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2017. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja .


(2)A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott  mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után  használhatja fel.


(3) Amennyiben keletkezik általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a Képviselő-testület rendelkezik.


19.§  (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.  Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra  pótelőirányzatot biztosít , a  polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.


(2)  Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.


20.§    (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2017. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja .


(2) A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség.


21.§  A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.


22.§  Az önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól:

  

a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és

b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.

                                                      

                              Záró rendelkezések


23 . § (1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017.     január 1-től kell alkalmazni./:Béndek József:/                                                  /: dr. Horváth Csaba :/

                                              polgármester                                                                     aljegyző                                                                                                         

A rendelet 2017. február 15. napján kihirdetésre került.
Soponya, 2017. február 15.                                                /:dr. Horváth Csaba :/

                                                                                                             aljegyző