Soponya 6/2016 (III.1..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelete a kötelező adatkezelés szabályairól

Hatályos: 2016. 03. 02

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelete

a kötelező adatkezelés szabályairól


Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. § Soponya Nagyközség Önkormányzata és intézményei által folytatott kötelező adatkezelés tekintetében a kezelendő adatok fajtáira, az adatkezelés céljára és feltételeire és az adatkezelés időtartamára vonatkozó szabályokat a Kálozi  Közös Önkormányzati Hivatal Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzatának jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


2. § (1)     A kötelezően kezelt adatok megismerhetősége érdekében az adatkezeléssel érintett kérelmére a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal adatvédelmi felelőse tájékoztatást ad az érintett általa kezelt és feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

(2)     A Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal adatvédelmi felelőse köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő, de legfeljebb 30 napon belül az érintett erre irányuló kérelmére közérthető formában, írásban megadni a tájékoztatást.

(3)    Az adatkezelés megismerhetőségét szolgáló (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a tárgyévben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be.

(4)  A  2.§ (3) bekezdésben meghatározottól eltérő esetben költségtérítés állapítható meg.

(5)     A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatkezelés jogellenes, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

(6)     Az érintett tájékoztatását az adatvédelmi felelős csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi. Ebben az esetben az adatvédelmi felelős köteles a felvilágosítás megtagadásának az indokát közölni, és a jogorvoslati lehetőségekről az érintettet tájékoztatni.


3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Béndek József                                                                                           dr. Horváth Csaba

           polgármester                                                                                          aljegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Soponya, 2016. március 01.

                                                                                                          dr. Horváth Csaba

                                                                                                                    aljegyző

 1. melléklet a 6/2016. (II.09.) önkormányzati rendelethez


A kötelező adatkezelés tekintetében a kezelendő adatok fajtáira, az adatkezelés céljára és feltételeire és az adatkezelés időtartamára vonatkozó szabályok:


a Kálozi  Közös Önkormányzati Hivatal Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzatának 5. fejezete

„5 Adatkezelési folyamatok


5.1 Ügyféladatok

adatkezelés célja:

adatkezelő közigazgatási hatáskörében az igénybevevők adatainak kezelése a hatósági és szolgáltatási tevékenységek ellátásához.

kezelt adatok köre: név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakhely, tartózkodási hely, TAJ szám, házasság kötés esetén apja neve, személyigazolvány szám, adószám, lakcímet igazoló hatósági igazolvány szám, egyéb a Hivatali ügyintézés során kezelésre kerülő személyes adat, melyet az érintett személy megad.

adatkezelés időtartama: külön jogszabályok által meghatározott.

adatkezelés jogalapja:

 • érintett hozzájárulása
 • a Hivatal működését szabályozó jogszabályok

Az ügyféladatok felvételére szolgáló nyomtatványokra kerülő adatvédelmi tájékoztató a 2.sz. mellékletben található. A Hivatalban elhelyezendő ügyfél tájékoztatót a 3.sz. melléklet tartalmazza. Telefonos ügyfélszolgálatot az Adatkezelő nem üzemeltet.

Adóslista közzététele:

Az adózás rendjéről szóló törvény 55/B. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer - magánszemélyek esetében az ötvenezer - forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.

A (2) bekezdés alapján az (1) bekezdés alkalmazásában nem tekinthető fennálló adótartozásnak az adótartozás azon része, amely jogerős adóhatósági határozaton alapul, feltéve, hogy a határozat bírósági felülvizsgálatának megindítására nyitva álló határidő még nem telt el, vagy az adózó által kezdeményezett, a határozat felülvizsgálatára irányuló bírósági eljárás jogerősen még nem zárult le.


Ebben az esetben az adóhatósági határozaton alapuló adótartozás a bírósági felülvizsgálat megindítására nyitva álló határidő eredménytelen lejártát követő naptól, illetve a bírósági eljárás jogerős lezárását követő naptól, az adóhatósági határozat hatályában fenntartott része vonatkozásában tekinthető fennállónak.

5.2 Személyügyi adatkezelés:

A munkavállalók, köztisztviselők és közalkalmazottak személyes adatainak kezelésére vonatkozóan az alábbiak szerint jár el a Hivatal.

adatkezelés célja: a munkaviszony, közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése

kezelt adatok köre: munkavállalók, közalkalmazottak, köztisztviselők személyes adatai

 • név;

•   születési név;

•   Születési hely;

•   Születési idő;

•   Anyja születési neve;

•   Lakóhely;

•   Tartózkodási hely ( amennyiben eltérő a lakóhelytől);

•   Adóazonosító jel;

•   Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám);

 • Nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén);

•   Személyi igazolvány szám;

•   Lakcímet igazoló hatósági igazolvány szám;

•   Folyószámla száma;

•   Végzettséget igazoló okmány másolati példánya;

•   Fénykép

munkavállaló, közalkalmazott, köztisztviselő hozzátartozójának:

 • neve,

•   születési helye,

•   ideje,

•   lakcíme

adatkezelés jogalapja:

 • érintett hozzájárulása
 • 2011. évi CXII törvény
 • 2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 2012. évi 1. törvény Mt. 10 § (1) és (3) bekezdés, valamint 11§ (1) és (2) bekezdés.

adattárolás határideje: más hatályos jogszabályok által meghatározott tárolási határidő.


5.3 Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése:

Az adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: Név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, fénykép, telefonszám, email cím, illetve az érintett által megadott egyéb adatok

Az adatkezelés időtartama: az adatok felvételétől számított 1 év