Soponya 17/2014 (XII.17..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Hatályos: 2014. 12. 18

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről


Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § és 88. § (4) bekezdése valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bek. 5. és 19. pontjai alapján a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések


1.§ (1) Soponya Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz (8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.) való csatlakozással hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) E rendelet területi hatálya kiterjed az Önkormányzat mindenkori teljes közigazgatási területére.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladék Tv.) § (1) bekezdés 34. pontja szerint ingatlanhasználókra, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végzőre.

(4) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed

a) a szilárd települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra,

b) a közterület tisztán tartására.


(5)  A közszolgáltatás területi határai:


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során a közszolgáltatási terület határai:

a) Soponya Nagyközség belterületi valamint zártkerti ingatlanjai.

b) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nem terjed ki Soponya Nagyközség külterületi ingatlanjaira.


(6) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

(7) Az Önkormányzat mindenkori teljes közigazgatási belterületén lévő valamennyi ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított, engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.

(8) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(9) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett, engedéllyel rendelkező szolgáltató VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. – a továbbiakban: Szolgáltató).

2. § (1) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása során, a Hulladék Tv.

céljainak elérése érdekében együttműködik más települési önkormányzatokkal.


2. Értelmező rendelkezések:


3. § E rendelet alkalmazásában

1. biohulladék: a Hulladék Tv. 2.§ (1) bek. 3. pontja szerinti hulladék;

2. elkülönített gyűjtés: a Hulladék Tv. 2.§ (1) bek. 5. pontja szerinti gyűjtés;

3. elkülönítetten gyűjtött hulladék: a Hulladék Tv. 2.§ (1) bek. 6. pontja szerinti hulladék;

4. építési-bontási hulladék: a Hulladék Tv. 2.§ (1) bek. 10. pontja szerinti hulladék;

5. gyűjtés: a Hulladék Tv. 2.§ (1) bek. 17. pontja szerinti tevékenység;

6. gyűjtő: a Hulladék Tv. 2.§ (1) bek. 17a. pontja szerinti gazdálkodó szervezet;,

7. gyűjtőhely: a Hulladék Tv. 2.§ (1) bek. 19. pontja szerinti hely;

8. háztartási hulladék: a Hulladék Tv. 2.§ (1) bek. 21. pontja szerinti hulladék;

9. háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: a Hulladék Tv. 2.§ (1) bek. 22. pontja szerinti hulladék;

10. hulladék: a Hulladék Tv. 2.§ (1) bek. 23. pontja szerinti anyag vagy tárgy;

11. hulladékgazdálkodás: a Hulladék Tv. 2.§ (1) bek. 26. pontja szerinti tevékenység;

12. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 27. pontja

szerinti szolgáltatás,

13. hulladéktípus: a Hulladék Tv. 2.§ (1) bek. 33. pontja szerinti hulladéktípus;

14. Időlegesen használt ingatlan: olyan ingatlan, melynek területén annak tulajdonosa legalább 90 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik, illetőleg az ingatlant ezen időtartam alatt más sem használja;

15. ingatlanhasználó: a Hulladék Tv. 2.§ (1) bek. 34. pontja szerinti személy vagy szervezet;

16. kezelés: a Hulladék Tv. 2.§ (1) bek. 36. pontja szerinti tevékenység;

17. közszolgáltatási terület: a Hulladék Tv. 2.§ (1) bek. 36a. pontja szerinti terület;

18. közszolgáltató: a Hulladék Tv. 2.§ (1) bek. 37. pontja szerinti szervezet;

19. lomhulladék: a Hulladék Tv. 2.§ (1) bek. 39. pontja szerinti hulladék;

20. szállítás: a Hulladék Tv. 2.§ (1) bek. 41. pontja szerinti tevékenység;

21. Üdülőingatlan: olyan ingatlan, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

22. települési hulladék: a Hulladék Tv. 2.§ (1) bek. 43. pontja szerinti hulladék;

23. vegyes hulladék: a Hulladék Tv. 2.§ (1) bek. 47. pontja szerinti hulladék.


3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

3.1. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai:


4.§ (1) Az Önkormányzat az ingatlanhasználóknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben különösen:

a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének:, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

b) a közszolgáltatás ellátására Szolgáltató kiválasztása, a Szolgáltatóval közszolgáltatási szerződés megkötése,

c) gondoskodás a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító hely, hasznosító hely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról,

d) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes, a jogszabályban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása;

e) a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett – önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása.

(2) A közszolgáltatás az annak ellátására közszolgáltatási szerződés alapján feljogosított Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött, és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, a jelen rendelet 3. § 8., 9.,10. és 43. pontjaiban megjelölt hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.


3.2. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei:


5. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

a) a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,

b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egyészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres települési szilárd hulladék mennyiségét, nem rendszeres szilárd hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.

(3) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy az ingatlanon keletkezett összes települési szilárd hulladékra a helyben szervezett kötelező közszolgáltatást veszi igénybe.

(4) Időlegesen használt ingatlan esetén az ingatlanhasználó legalább 30 nappal az ingatlan használatának szüneteltetése előtt írásban kérheti a Szolgáltatótól a hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére.

(5) A (4) bekezdésben foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell az üdülőingatlanokra is.

(6) Az ingatlanhasználót nem terheli az e §-ban foglalt kötelezettségek az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.3.3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei


6. § (1) A Szolgáltató köteles:

a) a közszolgáltatási szerződés szerint gondoskodni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásáról,

b) a hulladékgyűjtő edényzet ürítését rendszeresen, gondosan és teljeskörűen elvégezni,

c) az ingatlanhasználó bejelentését követő 15 napon belül biztosítani az ingatlanhasználó által igényelt űrtartalmú gyűjtőedényzetet, ide értve az űrtartalom

változás miatti igényt is,

d) amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a nem megfelelő ürítés során történt, gondoskodni az edényzet saját költségén történő megjavításáról, ha az nem lehetséges cseréléséről,

e) amennyiben a Szolgáltató tulajdonában lévő, az ingatlanhasználó számára bérbe adott gyűjtőedényzet a rendeltetésszerű használat során elhasználódik, saját költségén másik gyűjtőedényzetet biztosítani,

f) a honlapján közzétett módon lehetőséget adni vegyeshulladék gyűjtésére alkalmazható hulladékgyűjtő zsák beszerzésére,

g) évente a 9. § (1) bekezdésben meghatározott alkalommal gondoskodni a lomtalanítás házhoz menő megszervezéséről és a lom elszállításáról,

h) az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert a 12. § szerint biztosítani,

i) elvégezni a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet 4. § (3) és (4) bekezdése szerinti feladatokat, így különösen:

ia) hulladékgyűjtő eszközöket – az e rendeletben meghatározott esetekben - tisztítani, fertőtleníteni, karbantartani

ib) a hulladék begyűjtése, szállítása során a közterületen okozott szennyezést megszüntetni,

j) honlapot üzemeltetni, és azon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos valamennyi fontos információt elhelyezni,

k) az ingatlanhasználó által tett panaszt kivizsgálni, a javaslatokat megvizsgálja, és arról az érintettet érdemben 30 napon belül tájékoztatni.


(2) A Szolgáltató jogosult:

a) a vegyes hulladék gyűjtésére kiegészítő megoldásként alkalmazható hulladékgyűjtő zsákért a hulladék elszállítási és kezelési díját is magában foglaló térítést kérni,

b) amennyiben a vegyes hulladékgyűjtő edénybe veszélyes hulladék került elhelyezésre, vagy a folyékony hulladék elhelyezése miatt a gyűjtőedénybe befagyás, vagy egyéb okokból a hulladék nem üríthető, megtagadni a gyűjtőedényzet kiürítését, illetve a gyűjtőzsák elszállítását,

c) a közszolgáltatási szerződésben meghatározott díjakat beszedni,

d) megtagadni a hulladék begyűjtését azon ingatlanhasználók esetében,

da) akik a hulladékgazdálkodási szolgáltatás szüneteltetését kérték - a szüneteltetés idejére,

db) ha az ingatlanhasználó nem megfelelő hulladékgyűjtő edénybe - a gépi ürítésre nem alkalmas hulladékgyűjtő edényzetbe, nem a Szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba helyezte el a hulladékot,

e) a közszolgáltatási szerződést a jogszabályban, valamint a közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon felmondani.


4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


7.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján, tájékoztatni. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezte előtt 15 nappal a Szolgáltató legalább a honlapján, és hirdetmény formájában tájékoztatást nyújt.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében a Szolgáltató és az ingatlanhasználó közötti szerződéses jogviszonyt a közszolgáltatás rendelkezésre állásának, és az ingatlan használatának ténye hozza létre.

(4) A települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az ingatlanhasználó köteles az Önkormányzatnak bejelenteni. A bejelentésben az ingatlanhasználó köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül települési szilárd hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik.

(5) Amennyiben a jelen rendelet 3. § 1. pontjában meghatározott települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék - árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán - közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület- használati hozzájárulás, illetve engedély birtokosa köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megadását az Önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.


8. § (1) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint - a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére - a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.

(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Szolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével. A települési szilárd hulladék gyűjtésére igényelhető gyűjtőeszközöket jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága heti 1 alkalom. A gyűjtőedényzetek ürítésének időpontját e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A Szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó igénye szerint 3 napon belül térítés ellenében rendelkezésére bocsátani.

(5) Az ingatlanhasználó köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a Szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Szolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást teljesíteni.

(6) A Szolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlantulajdonos erre irányuló írásbeli szerződés alapján jogosult megvásárolni vagy külön díj ellenében - bérbe venni. A bérbe vett gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról kicseréléséről, javításáról - a szerződésben foglalt megállapodás szerint - a Szolgáltató köteles gondoskodni.


9. § (1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt

közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.

(2) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.

(3) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napon lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. A szállítást követően az edényeket köteles az ingatlanon belüli területre visszahelyezni.

(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


10. § (1) Az ingatlanhasználó köteles rendszeresen gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.

(3) A Szolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó által bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján a Szolgáltató köteles gondoskodni.

(4) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt a 8. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően átvette.

(5) A Szolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kár bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles megtéríteni.


11. § (1) Ha a gyűjtőedényzetben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.

(2) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

(3) A hulladék elszállítása a hulladék tömörítésére alkalmas járművel történik.5. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos rendelkezések


12. §  A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni. A Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, települési szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító, hasznosító helyként a Soponya 226/7 hrsz-ú ingatlan szolgál.


6. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó

külön rendelkezések


13. § (1) A jelen rendelet 3. § 18. pontjában meghatározott hulladékra nézve az évente egyszeri lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Szolgáltató gondoskodik. A lakosságot a helyben szokásos módon a lomtalanításról a Szolgáltató értesíti.

(2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Szolgáltató végzi.

(3) A hulladékot az ingatlanhasználó a Szolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgáltató előzetesen megjelölt.

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5) A lomhulladék elszállítása olyan szállítójárművel történik, mely alkalmas a nagydarabos hulladék biztonságos szállítására.

(6) A lomtalanítás során a Szolgáltató annak a lomhulladéknak az elszállításáról köteles gondoskodni, melyet az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé a szállítás érdekében a Szolgáltató által előzetesen megjelölt és a helyben szokásos módon megfelelően meghirdetett időpontban a közterületre kihelyez.

(7) Lomhulladékként sem szállítható el az építési és bontási hulladék, a gumiabroncs hulladék, gépjármű roncs, veszélyes hulladék, vegyes hulladék, valamint elkülönítetten gyűjthető hulladék.


14. § (1) Ha a Szolgáltató a szállítási feladatát a meghatározott szállítási napon nem tudja teljesíteni, e tényről a honlapján és hirdetményi úton értesíti az ingatlanhasználókat.

(2) Az elmaradt szállítást a Közszolgáltató a szállítást akadályozó tényező megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül elvégzi, s erről az ingatlanhasználókat a honlapján valamint a helyben szokásos módon értesíti.


7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei


15. § (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a Szolgáltatót és a Megrendelő ingatlanhasználót.

(2) A szerződésben meg kell jelölni továbbá

a) közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

b) a teljesítés helyét,

c) a Megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,

d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,

e) a Megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék

mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást a Megrendelő igénybe veszi,

a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról,

b) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,

c) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a Megrendelő igényei szerinti esetleges

többletszolgáltatásról és annak díjáról,

d) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,

e) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,

f) az irányadó jogszabályok meghatározásáról


8. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítása, megfizetése valamint a

díjhátralék behajtásának rendje


16.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját, a díjalkalmazás feltételeit valamint a díjmegfizetés rendjét külön jogszabály állapítja meg.

(2) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(3) A díj megfizetésének módját, határidejét a Szolgáltató által kiállított számla tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból díjkedvezményt nem biztosít.

(5) A Szolgáltató köteles a Hulladék Tv.-ben meghatározottak szerint évente november 15. napjáig költségelemzést készíteni és azt javaslat formájában az Önkormányzat részére előterjeszteni.

(6) Az ingatlantulajdonost terhelő hulladékkezelési közszolgáltatás díjának hátraléka adók módjára behajtható köztartozás. A díjhátralék behajtásának eljárási rendjére a Hulladék Tv. 52.§-ában foglaltak az irányadók.

(7) Az ingatlanhasználó a (2) bekezdésben meghatározott számla tartalma tekintetében a Szolgáltatónál kifogást emelhet, mely az írásban benyújtott kifogást 30 napon belül kivizsgálja és arra érdemben írásban válaszol, és jogos kifogás esetén a sérelmet 15 napon belül orvosolja.

(8) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Szolgáltatónál ismert mindenkori ingatlanhasználó köteles megfizetni. Amennyiben az ingatlanhasználó adott ingatlan esetében változik, a Szolgáltató a változás bejelentését követően a változás bejelentésének napjától állítja ki a számlát az új ingatlanhasználó részére.

(9) Az ingatlanhasználót a külön jogszabályban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségen felül – e rendelet 8.§ (4) és (6) bekezdésében foglaltak kivételével – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggésben egyéb fizetési kötelezettség nem terhelheti.


9. A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése


17. § (1) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése – a jelen rendelet 4.§-ában foglaltakon túlmenően - csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.


10. A települési szilárd hulladékot érintő közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok


18. § Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a kötelező közszolgáltatást nem veszik igénybe, a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartási, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról kötelesek az Önkormányzatot tájékoztatni.


11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok

(a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím)

kezelésére vonatkozó rendelkezések


19. § (1) A Szolgáltató a hulladékgazdálkodási szolgáltatás biztosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedése, illetve behajtása érdekében a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartás adatköre a Hulladék Tv. 38. § (3) bekezdésben meghatározott adatkörre, valamint az igénybe vett hulladékgazdálkodási szolgáltatás tartalmára – így különösen a hulladékgyűjtő edényzet űrtartalmára, a szolgáltatás időbeli igénybevételére, - terjed ki.

(3) Az ingatlanhasználónak a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelentenie a Szolgáltató felé, ha a (2) bekezdésben meghatározott adataiban változás történt.

(4) A Szolgáltató köteles az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit, valamint az adatvédelmi szabályzatban meghatározott előírásokat megtartani.

(5) A Szolgáltató az ingatlanhasználó adatait a hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételére való kötelezettség fennállásáig, illetve ha az megszűnt addig, amíg a közszolgáltatási díj megfizetésre nem kerül, hátralék esetében a hátralék fennállásáig kezelheti

12. A közterület tisztán tartása


20. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §-ában foglalt előírásokat betartani.

(2) A közterület tisztán tartásával kapcsolatos részletes szabályokat külön önkormányzati rendelet állapítja meg.


13. Záró rendelkezések


21. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 5/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete.


Soponya, 2014. december 15.
Béndek József                                              Virágné Ferenczi Edit

 polgármester                                                            jegyzőZáradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Soponya, 2014. december 17.                      


                                                                                   Virágné Ferenczi Edit

jegyző

                                                                      


  1.  melléklet a 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelethez

A települési szilárd hulladék gyűjtésére igénybe vehető gyűjtőeszközök az alábbiak:

a) 80 literes

b) 110 literes

c) 120 literes

d) 240 literes

e) 340 literes

f) 660 literes

g) 770 literes

h) 1100 literes

i) 4 köbméteres

j) 5 köbméteres

k) a közszolgáltató által biztosított, a szolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott

hulladékgyűjtő zsák.


                                                   2. melléklet a 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelethez


A települési szilárd hulladék elszállítása az Önkormányzat közigazgatási területén az alábbi rendben és ütemezésben történik:

1. Heti sűrűségi ürítés egész évben

csütörtökön 7,00 órától 18,00 óráig