Soponya 9/2014 (V.9..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (V.09.) önkormányzati rendelete Soponya Nagyközség Önkormányzata közterületei elnevezésének, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés rendjéről

Hatályos: 2014. 05. 10

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014. (V.09.) önkormányzati rendelete
Soponya Nagyközség közterületei elnevezésének,
valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés rendjéről


Soponya Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Mötv. 13.§ (1) bek. 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. FEJEZET
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. § (1) A rendelet hatálya Soponya Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
(2) Soponya Nagyközség közigazgatási területén új közterületet elnevezni, a korábban megállapított közterületnevet megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.


2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK


2. § E rendelet alkalmazásában:
1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 13. pontjában meghatározott terület.
2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet szerinti közterületnév.
3. Közterület elnevezése: az 1. pont szerinti közterületnek a földrajzi azonosításra, a tájékozódás biztosítására, emlék állítására valamint hagyomány őrzésére szolgáló egyedi megjelölése.


II. FEJEZET
A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE ÉS AZ ELNEVEZÉS MEGVÁLTOZTATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK


3. § (1) Soponya Nagyközség belterületén minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) Az újonnan létesített közterület nevét az adott ingatlan közterületként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő 90 napon belül kell megállapítani.

(3) Az utcák, épületek közötti szervízutakat, gyalogutakat, mezőgazdasági célú területet és a lakosságot nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.


4. § (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni és előtérbe kell helyezni Soponya Nagyközség jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, sajátosságaira, vagy a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére utaló névadást.

(2) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről,elhelyezkedésről,  valamint fogalomról lehet elnevezni.

(4)  Közterület csak elhunyt személyről nevezhető el.

(5) Közterület neveként szám nem használható.


5. § (1) A közterület elnevezése során:

a) törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető és a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen,

b) kerülni kell az idegen eredetű és a nehezen kiejthető szavakat.  

(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) élete, munkássága Soponya Nagyközséghez vagy a térséghez kötődik, hozzájárult Soponya Nagyközség vagy a térség fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet Soponya Nagyközség lakói számára.
(3) Ha a közterületet természetes személyről nevezik el, a teljes családi név mellett az utónév is az elnevezés részét képezi.


6.§ (1) Közterület - településrendezés, beépítés nyomán vagy egyéb módon történő - megszűnésével a közterület neve is külön döntés nélkül megszűnik. Ennek tényét a Képviselő-testület határozatával megerősíti.  

(2) A megszűnt közterület nevét a vonatkozó jogszabályok szerint vezetett címnyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét.


7.§ (1) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) polgármester,
b) bármely önkormányzati képviselő,
c) a Képviselő-testület bizottsága,
d) Soponya Nagyközségben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,
e) Soponya Nagyközségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság képviselője.

(2) Közterület nevét csak különösen indokolt esetben lehet megváltoztatni.

(3) Közterület elnevezésére vagy megváltoztatásra irányuló előterjesztés a polgármester útján nyújtható be a Képviselő-testület részére.

(4) Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket a Képviselő-testület elé kell terjeszteni..

(5) A közterület nevének megállapítására vagy megváltoztatására vonatkozó előterjesztésről a Képviselő-testület közmeghallgatást tarthat.

(6) A megállapított közterületnév a kihirdetés napjától érvényes. Ettől az időponttól kezdődően mindenki köteles az új elnevezést alkalmazni.

(7) Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helytörténeti szempontból jelentős közterületneveket védetté nyilváníthatja. A védett közterületnév nem változtatható meg.


8.§ (1) Amennyiben a közterület elnevezésére, illetve elnevezésének megváltoztatására a jelen rendelet 7.§ (1) bek. a)-b)-c) pontjában foglalt kezdeményezésre jogosultak általi indítvány alapján kerül sor, úgy a közterület nevének az állampolgárok személyi igazolványában, lakcímigazolványában valamint egyéb okmányában történő átvezetésével kapcsolatban felmerült költségek az Önkormányzatot terhelik.

(2) A közterület elnevezésének, illetve elnevezés megváltoztatásának kezdeményezésére a jelen rendelet 7.§ (1) bek. d)-e) pontjaiban foglalt jogosultak általi indítványozás alapján történő közterület elnevezés ( elnevezés megváltoztatás) esetén az Önkormányzat a közterület nevének az állampolgárok személyi igazolványában, lakcímigazolványában valamint egyéb okmányában történő átvezetésével kapcsolatos eljárásban közreműködik, azonban az így felmerült költségek az Önkormányzatot nem terhelik.


9.§ A jegyző a Képviselő-testület közterület elnevezésével valamint az elnevezés megváltoztatásával kapcsolatos döntését a helyben szokásos módon közzéteszi, a változást a településrendezési tervben valamint a vagyon-nyilvántartásában átvezeti, továbbá értesíti az illetékes okmányirodát, járási hivatalt, ingatlan-nyilvántartási hatóságot, rendőrkapitányságot, postahivatalt, katasztrófavédelmi felügyelőséget, mentőállomást valamint a közmű-szolgáltatókat.


III. FEJEZET
A NÉVTÁBLÁK ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK


10. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.

(2) A közterületek névtábláit a közterületek mindkét végén, illetőleg mindkét oldalán, - amennyiben a közterületen jellegénél fogva kereszteződés található, úgy a kereszteződések sarok ingatlanjainál - a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről, pótlásáról az Önkormányzat gondoskodik.


11. § Közterület elnevezése, illetve közterület nevének megváltoztatása esetén névtáblákat az arról szóló képviselő-testületi döntést követő 30 napon belül kell kihelyezni. A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követően egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni, és az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi elnevezést jelző tábla felett vagy alatt kell elhelyezni.


IV. FEJEZET

A HÁZSZÁMOZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK


12.§ A házszámozásra vonatkozó szabályokat külön önkormányzati rendelet állapítja meg.


ZÁRÓ RENDELKEZÉS


13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Béndek József                              Virágné Ferenczi Edit
 polgármester                                           jegyző


Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Soponya, 2014. május 9.

                            
                                Virágné Ferenczi Edit
                                           jegyző