Soponya 3/2018 (V.24..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018.(V.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 10/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 25 - 2018. 05. 26

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2018.(V.24.) önkormányzati rendelete

 az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló  helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 10/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról


Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII. törvény 2. mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 10/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelete ( a továbbiakban: R) 6.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6.§ (5) Piaci alapon történő bérbeadás esetén a bérleti szerződés időtartama 5 év.”


2.§ A R. 6.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6.§ (6) A szerződés megkötésének feltétele, hogy a kaució megfizetéséről szóló igazolást a versenytárgyalás nyertese a szerződés megkötésekor bemutatja. A kaució összege 3 havi, a szerződésben meghatározott lakbérrel megegyező összeg.”


3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Béndek József                                                                    dr. Horváth Csaba

polgármester                                                                                     aljegyző


A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Soponya,2018. május 24.

                                                                                                                 dr. Horváth Csaba

                                                                                                                               aljegyző