Soponya 10/2015 (V.29..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2015. 06. 01 - 2015. 12. 31

Soponya Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

10/2015. (V. 29.)
önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról


Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya Soponya Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet végző adóalanyokra terjed ki.

(2) A képviselő-testület a helyi iparűzési adót határozatlan időre állapítja meg.


Az adó mértéke


2. § (1) Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 1,6 százaléka.


(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 500,- forint.

Az adó megfizetése


3.§ (1) Az önkormányzat képviselő-testülete feljogosítja az adóhatóságot arra, hogy a Htv. 42. § (5) bekezdésben meghatározott pénzkezelési szabályok betartásával 5.000.-Ft-ot meg nem haladó összegű helyi iparűzési adóra (adótartozásra) készpénzfizetést elfogadjon.


Záró rendelkezések


4. § (1) E rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 2/2004. (II. 25.) önkormányzati rendelet.


                       Béndek József                                          Virágné Ferenczi Edit
                          polgármester                                                      jegyző


A rendelet 2015. május 29. napján kihirdetésre került.
                                                                                         Virágné Ferenczi Edit
                                                                                                   jegyző