Soponya 1/2017 (I.27.)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1 / 2017. (I.27.) önkormányzati rendelete Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 01 - 2017. 02. 09

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1 / 2017. (I.27.) önkormányzati rendelete

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 58.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„58.§ (1) A polgármester tisztségét főállású polgármesterként látja el.”


2.§ Az SZMSZ 58.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„58.§ (2) A főállású polgármester hivatali munkarendjét a képviselő-testület határozza meg. A főállású polgármester hivatali munkarendjét, fogadónapját az 5. melléklet tartalmazza.”


3.§ Az SZMSZ 5. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


4.§ Jelen rendelet a kihirdetését 2017. február 02. napján lép hatályba és hatálybalépését követő 8. napon hatályát veszti.


Béndek József                                                   dr. Horváth Csaba 

   polgármester                                                             aljegyző


A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Soponya, 2017. január 27.                                 dr. Horváth Csaba

aljegyző  1. melléklet az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelethez


A társadalmi megbízatású polgármester hivatali munkarendjének és fogadó idejének meghatározásaA főállású polgármester munkarendje:

Hétfő:  8.00 – 16.00

Kedd: 8.00 – 16.00

Szerda: 8.00 – 16.00

Csütörtök: 8.00 – 16.00

Péntek: 8.00 – 13.00


A főállású polgármester fogadóideje:

Hétfő: 8.00 – 16.00