Soponya 11/2016 (VIII.26..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelete Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 08. 27 - 2016. 09. 04

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendeleteSoponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló

3/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

                                                         

Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


1. §  Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetését


388.300.000,- Ft  költségvetési bevétellel,

388.300.000,- Ft  költségvetési kiadással


állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.


(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételén belül az

önkormányzatok költségvetési támogatása:                      115.689.000,- Ft,

            önkormányzat és intézmények saját bevétele:                   141.760.000,- Ft,

            önkormányzat támogatásokból származó bevétele:            22.181 .000,- Ft,

            felhalmozási bevétel:                                                                                0,- Ft

            önkormányzat maradvány igénybevétele:                          108.670 .000,- Ft


(3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásain belül:

     a) működési kiadások:.                                        388.300.000,- Ft

            ezen belül:

            aa) személyi juttatások:                                 74.030.000,- Ft

            ab) szociális hozzájárulási adó:                   18.261 .000,- Ft

ac)) dologi kiadások:                                    177.124 .000,- Ft

ad) egyéb működési célú kiadások:             118.885.000,- Ft


   b.)felhalmozási kiadások:                                                  0,-  Ft

            aa)beruházás:                                                           0,- Ft

            ab) felújítás:                                                                          0,- Ft

            ac) felhalmozási kölcsön törlesztés:                         0,- Ft


(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult.”


2. § A Rendelet 6. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az 1. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások:                27.964 .000,- Ft

- szociális hozzájárulási adó:   5.759. 000,- Ft

- dologi kiadások:                     74.377.000,- Ft”


3. § A Rendelet 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kiadási előirányzatokat  az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások:              10.637 .000,- Ft

- szociális hozzájárulási adó:  2.831.000,- Ft

- dologi kiadások:                    25.187.000,- Ft”


4. § A Rendelet 6. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított Soponyai Mesevár Óvoda  kiadási előirányzatokat  az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások:              35.429.000,- Ft

- szociális hozzájárulási adó:  9.671.000,- Ft

- dologi kiadások:                    77.487.000,- Ft

- felújítások:                                                 0,- Ft”


5. §  (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép


6. §   E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatálybalépését követő nyolcadik napon hatályát veszti.

  

                      Béndek József                                                      Virágné Ferenczi Edit

                      polgármester                                                                         jegyző


Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Soponya, 2016. augusztus 26.                                                              Virágné Ferenczi Edit

                                                                    jegyző


1. melléklet a 11/2016.(VIII.26.) önkormányzati rendelethez

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei forrásonként


 ezer Ft-ban

A

B

 C

 D

 E

 F

 G

Bevétel megnevezése

Rovat száma

 Önkormányzat

 Soponyai Mesevár Óvoda

 Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Társulás   

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti

Intézmény

 Önkormányzat összesen

Működési költségvetési bevételek-
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34)-

-

-


Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33)

B11

97548

-

-

-

97548

Helyi önkormányzatok működésének   általános támogatása (6+7+13)-12

B111

16354

-

-


16354

Önkormányzati hivatal működésének támogatásaTelepülés üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9)-

-

-


          Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása          Közvilágítás fenntartásának támogatása          Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása          Közutak fenntartásának támogatásaBeszámítás összege                                                                               (-)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatásaTelepülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19)

B112

37346

-

-

-

37346


Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18)


37346
37346

          Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás          Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása          Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)Óvoda működtetési támogatás Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27)

B113

40724

-

-

-

40724


Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz


40724
40724

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26)          Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai          Szociális étkeztetés          Házi segítségnyújtás          Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)Gyermekétkeztetés támogatása (26+27)Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatásaGyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásaA települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31)

B114

2189

-2189

          Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok


2189
2189

Működési célú központosított előirányzatok

B115

935
935


Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116


Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

B13

-

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

B14

-

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

B15

95
-

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

B16

18046


17776

-

35822

        OEP finanszírozás


3500
3500

        MVH mezőőr


1080
1080

      Munkaügyi Központ


13466

13466

Közhatalmi bevételek (43+44+45+46)

B3

23111

-

-

-

23111

         Idegenforgalmi adó

B34

250
250

         Gépjárműadó

B354

3879
3879

         Talajterhelési díj

B355

18682
18682

         Egyéb közhatalmi bevételek

B36

300
300

Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57)

B4

22011

10285

0

8308

40604

        Áru és készletértékesítés ellenértéke

B401

262

262

        Szolgáltatások ellenértéke

B402


3853
3853

        Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

9099
9099

        Tulajdonosi bevételek

B404

7675
7675

        Ellátási díjak

B405

172

7998


6696

14866

        Kiszámlázott általános  forgalmi adó

B406

164

2187


1612

3963

        Általános forgalmiadó visszatérítése

B407

706
706

        Kamatbevételek

B408

1
1

        Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0
0

        Egyéb működési bevételek

B410

79


100179

Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61)

B6

118-

118

       Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről

B61


       Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről (egyházaktól)

B64


       Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

118
118

Felhalmozási költségvetési bevételek-

-

-


Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68)

B2


-

-

-


      Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

      Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről

B22

-

      Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről

B23

-

      Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről

B24

-

      Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről

B25


Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74)

B5

52

-

-

-

52

      Immateriális javak értékesítése

B51

-

      Ingatlanok értékesítése

B52

52
52

      Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

      Részesedések értékesítése

B54

-

      Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78)

B7


-

-

-


     Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről

B71

-

     Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B72

-

     Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73


Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91)

B8

48266

47760

35

12609

108670

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83)

B811

-

-

-

-

-

     Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

     Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

     Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87)

B812

-

-

-

-

-

     Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

     Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

     Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

     Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Maradvány igénybevétele

B813

48266

47760

35

12609

108670

    Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

48266

47760

35

12609

108670

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

-

64542

-

17738

82280

    Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814


    Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

    Központi, irányítószervi támogatás

B816


64542


17738

82280

   ebből állami támogatás

B817

-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN


209247

122587

17811

38655

3883002. melléklet a 11/2016.(VIII.26.) önkormányzati rendelethez

Kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban


A

B

C

D

E

F

G

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár  Óvoda

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

 összesen

1

Működési költségvetési kiadások

K1-K6

144705

122445

73

38655

305878

2

Személyi juttatások

K1

27964

35429


10637

74030

3

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

K2

5759

9671


2831

18261

4

Dologi kiadások

K3

74377

77345

73

25187

176982

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

13739
13739

6

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

K5

22866


-


22866

7

Felhalmozási költségvetési kiadások

K6-K8


142

-


142

8

Beruházások

K6


142

-


142

9

Felújítások

K7-

-


10

Egyéb felhalmozási kiadások

K8


11

Finanszírozási kiadások

K9

64542

-

17738


82280

12

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

K911


-

-

-


13

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912


-

-

-

-

14

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

64542

-

17738


82280

16

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN


209247

122587

17811

38655

388300
3. melléklet a 11/2016.(VIII.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015 évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

 ezer Ft-ban

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 G

 H

 I

 J

 K

 L

 M

 N

 Feladatok

 Kiadások

 Bevételek

 Megnevezés

 Bér

 Járulék

 Dologi

 Támogatás

 Felhalmozási

 Egyéb

 Összes kiadás

 Állami támogatás -beszámítás

 Saját bevétel

 Adóbevétel

 Támogatás

 Finanszírozás

 Összes bevétel

 Víztermelés, - kezelés,- ellátás              -   


              -   

 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése              -   


              -   

 Települési  hulladékok kezelése700
700


              -   

 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása2707
2707 Egyéb pénzügyi tevékenység

              -   

 Az önkormányzati vagyonnal való gazd.  feladatok


 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

492
492

 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

482
482

 Állat-egészségügyi ellátás


 Zöldterületkezelés


  Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége

8100

1363

1200
10663

115689

28293

23111167093

 Közvilágítás5632
5632 Mezőőri tevékenység ,város-és községg.

1500

405

1230084003

98208


1400


1080


2480

 Növénytermesztés


 Háziorvosi ellátás

-

 Fogorvosi ellátás

-

 Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás

2322

611

1475
4408
3500


3500

 Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése

2500

675

4687
7862


200
200

 Segélyek
1373913739


-

 Közmunka

13542

2705

36099
52346
25000


25000

 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése


 Köztemető fenntartás és működtetés100
100 Könyvtár, faluház


 Beruházás


 Épület, építmény felújítás 


 Intézmények finanszírozása

            

                       

 Iskola működtetés              -   


              -   

 Gyermekétkeztetés              -   


              -   

 Központi ügyelet támogatása


 Családsegítés                -   


              -   

 Gyermekjóléti szolgálat               -   


              -   

 Szoc étkeztetés              -   


              -   

 Házi segítségnyújtás              -   


              -   

 Idősek Nappali ellátása


 Kötelező feladatok összesen:

27964

5759

64900

13739


84003

196365

115689

30867

23111

29580


199247

 Állami feladat 

 Előző évi normatíva előleg bevétel  kiadás

              -   

 Állami feladat összesen:

     27964   

5759

64900

13739

-

84003

196365

115689

30867

23111

29580

-

199247

 Önként vállalt feladatok 

 Civil szervezetek támogatása 
30003000  Orvosi ügyelet


                      -   

 Bursa Hungarica
405405 Egyéb támogatások
              
           -


 Soponya-Soponya Szociális Intézményi Társulás

              -   

 Növénytermesztés9477
9477


9184


816


     10000 
              -   


              -   

 Önként vállalt feladatok összesen:

27964

5759

9477

3405

0

0

12882


9184


816


10000 Mindösszesen:

27964

5759

74377

17144

0

84003

209247

115689

40051


23111

30396


209247

 Feladatok

 Kiadások

 Bevételek

 Megnevezés

 Bér

 Járulék

 Dologi

 Támogatás

 Felhalmozási

 Egyéb

 Összes kiadás

 Állami támogatás -beszámítás

 Saját bevétel

 Adóbevétel

 Támogatás

 Finanszírozás

 Összes bevétel

 Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége


 Foglalk.helyett. tám.              -   


              -   

 Rendszeres szociális segély


 Lakásfenntartási támogatás


 Erste Bank kölcsön törlesztés


 Alapoknak kölcsön törlesztés


feladatok összesen:         
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti

Intézményi Társulás                                                                       73       17738                                    17811                                                                                   17811


 Soponyai  Mesevár  Óvoda  

35429

9671

77487
122587


10285122302


Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

10637

2831

25187
38655


830830347


 Intézmények összesen

46066

12502

102747

17738


84003

179053


18593160460

179053

 Mindösszesen:

74030

18261

177124

34882


84003

388300

115689

58644

23111

30396

160460

388300