Soponya 7/2016 (V.11..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2014. (VII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 12 - 2016. 05. 20

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

7/2016. (V.11.) önkormányzati rendelete

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2014. (VII. 31.) önkormányzati rendelet módosításárólSoponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdésében valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2001. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:


1.§ Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2014. (VII. 31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 28.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„28.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának összegeit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 3. melléklet tartalmazza.”


2.§.A Rendelet 30.§- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„A szociális ellátások igénybevétele során a személyi térítési díj megfizetésére a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók azzal, hogy az étkeztetés tekintetében a személyi térítési díjat a fizetésre kötelezettnek egy havi időtartamra utólag, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell megfizetni.”


3.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


4.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő 8. napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Béndek József                                                                                            dr. Horváth Csaba

  polgármester                                                                                                      aljegyzőA rendeletet a mai napon kihirdettem:

Soponya, 2016. május  11.


                                                                                                                   dr. Horváth Csaba

                                                                                                                               aljegyző1. melléklet a 10/2014. (VII. 31.) önkormányzati rendelethezA

B

Intézményi térítési díj összege

(szolgáltatásonként külön-külön)


Intézményi térítési díj összege

1

Szociális étkeztetés (kiszállítás nélkül)


417 Ft/fő/nap + 27 % ÁFA


2

Szociális étkeztetés (kiszállítással)

417 Ft/fő/nap + 27% ÁFA + 50 Ft kiszállítási díj


3

Házi segítségnyújtás

390 Ft/fő/óra