Soponya 11/2019 (IX.10..)

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 11 - 2019. 09. 19

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2019. (IX.10.) önkormányzati rendelete

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló

2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

                                                          


Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 1. §  Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 3.§ (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetését:


 • 564.834.199,- Ft költségvetési bevétellel,
 • 564.834.199,- Ft költségvetési kiadással


állapítja meg az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.


      (2) Az Önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetési bevételén belül az

            Önkormányzatok költségvetési támogatása:              90.178.490,- Ft

            Önkormányzat és intézménye saját bevétele:             76.396.072,- Ft

            Önkormányzat és intézménye támogatási bevételei:  75.216.858,- Ft

            Felhalmozási bevételek:                                                       -           Ft

            Maradvány igénybevétele:                                         323.042.779,- Ft.


       (3) Az Önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetési kiadásain belül:

             a) működési kiadások: 328.919.633,- Ft

                        Ezen belül:

                        aa) személyi juttatások:                                 83.267.251,- Ft

                        ab) munkaadót terhelő járulékok:                  16.161.184,- Ft

                        ac) dologi, egyéb kiadások:                         116.455.097,- Ft

                        ad) egyéb működési célú kiadások:             113.036.101,- Ft

                       

            b) felhalmozási kiadások:                                          235.914.566,- Ft

                        ba) beruházás:                                                   3.343.795,- Ft

                        bb) felújítás:                                                  232.570.771,- Ft

                        bc) felhalmozási kölcsön törlesztése:                                   -          Ft.

 1. A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-

testület jóváhagyásával – a polgármester jogosult. „


 1. § A rendelet 6. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 6.§ (1) Az 1. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

            Kiadási előirányzat önkormányzati szinten: 438.665.378,- Ft

 • Személyi juttatások:                                     39.061.782,- Ft
 • Munkaadót terhelő járulékok:                         6.537.042,- Ft
 • Dologi kiadások:                                          45.537.887,- Ft
 • Egyéb működési kiadások:                          112.466.101,- Ft
 • Felhalmozási kiadások:                                235.062.566,- Ft”


 1. § A Rendelet 7. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.§ (1) Az 1. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.


(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított Soponyai Mesevár Óvoda kiadási előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

                        Kiadási előirányzat intézményi szinten:     126.168.821,- Ft

 • Személyi juttatások:                                     44.205.469,- Ft
 • Munkaadót terhelő járulékok:                       9.624.142,- Ft
 • Dologi kiadások:                                          70.917.210,- Ft
 • Egyéb működési kiadások:                               570.000,- Ft
 • Beruházás:                                                         852.000,- Ft.”


      4.§ (1) A Rendelet 1.  melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

         

            (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


            (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


      5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatálybalépését követő nyolcadik

             napon hatályát veszti.
                 Béndek József                                         Virágné Ferenczi Edit

                  polgármester                                                        jegyző

     

Záradék:


A Rendeletet a mai napon kihirdettem.


Soponya, 2019.szeptember 10.                                                                                        Virágné Ferenczi Edit

                                                                                              jegyző