Soponya 7/2020 (IX.25..)

a helyi közművelődésről

Hatályos: 2020. 09. 26 - 2021. 11. 08

Soponya 7/2020 (IX.25..)

a helyi közművelődésről

2020.09.26.

Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások magas szakmai színvonalának, az ehhez kapcsolódó esztétikus környezet és infrastruktúrának a biztosítása, továbbá a hagyományok ápolása, a helyi érdekek védelmének erősítése, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztése érdekében a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Soponya Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi társadalmi, művelődési és kulturális igények figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok és hagyományok alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Közművelődési törvény) megfogalmazott alapelvek mentén a jelen rendeletben foglaltak szerint határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és mértékét, a közművelődés szakmai és finanszírozási alapelveit, továbbá az esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához, a hagyományok ápolásához, a helyi érdekek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez szükséges helyi szabályokat.

2. A közművelődési feladatellátás formája, módja és szervezeti kerete

2. § (1) Az Önkormányzat a kötelező közművelődési feladatok ellátáshoz közművelődési közösségi színteret működtet.

(2) Az Önkormányzat által létrehozott, nem önálló költségvetési szervként működő közművelődési feladatokat ellátó közösségi színtér a Közösségi Ház - Közösségi színtér (a továbbiakban: közösségi színtér). A közösségi színtér címe: 8123 Soponya, Petőfi u. 158.

(3) Az Önkormányzat, mint fenntartó biztosítja a közösségi színtér személyi és tárgyi feltételeit a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendeletben foglaltak szerint, ennek keretében az Önkormányzat egy fő, legalább középfokú közművelődési szakképzettséggel (szakképesítéssel) rendelkező közművelődési szakember munkatársat foglalkoztat.

(4) A Közművelődési törvény, valamint a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói és felügyeleti jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) A közösségi színtér működtetését ellátó közművelődési szakember évente egyszer beszámol a Képviselő-testületnek a közösségi színtér előző évi munkájáról, tevékenységéről, és elkészíti az éves munkatervet, annak részét képező szolgáltatási tervvel.

3. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatinak ellátása során együttműködik különösen

a) a község nevelési és oktatási intézményeivel,

b) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,

c) az egyházakkal,

d) a közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel,

e) a hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel.

(2) A községben működő, a közösségi színtér szolgáltatásait igénybe vevő, közművelődési tevékenységet is folytató, vagy azt hatékonyan elősegítő civil szervezetek, önszerveződő közösségek felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat fenntartásában működő közösségi színtér egyetlen vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem kötelezheti el magát.

(4) A közösségi színtér használati szabályait, nyitva tartását, házirendjét és a közösségi színtér épületének bérbeadásával kapcsolatos részletszabályokat tartalmazó Használati szabályzatát a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. Az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások

4. § (1) Az Önkormányzat, figyelemmel a feladat-ellátási formára, a közösségi színtérben a következő, a Közművelődési törvényben szabályozott közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása;

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése;

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott alapszolgáltatásokon felül a művelődő közösségek számára biztosítja a bemutatkozási lehetőséget, továbbá részükre adminisztrációs, irodatechnikai támogatást és információs szolgáltatást nyújt.

4. A közművelődési feladatellátás finanszírozása

5. § (1) A közösségi színtér szakmailag önállóan látja el tevékenységét, költségvetése az Önkormányzat költségvetésének keretén belül kerül megállapításra.

(2) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait, a közösségi színtér fenntartását és fejlesztését a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó támogatás, pályázati úton elnyerhető forrás és saját bevételei terhére finanszírozza.

(3) Az Önkormányzat a központi költségvetési forrásból, a közművelődési feladatok támogatására biztosítandó pályázatokhoz a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(4) Az Önkormányzat gazdasági teljesítőképessége figyelembevételével a Képviselő-testület támogatásban részesíti a település kimagasló teljesítményt nyújtó polgárait és művészeti csoportjait, valamint a helyi kulturális életben kimagasló szerepet betöltő rendezvényeket.

5. Záró rendelkezések

6. § (2) Jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszi Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló 5/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Civil szervezetek Soponya Nagyközségben
- Soponyáért Alapítvány
- Soponyai Sportegyesület
- Soponya és Környéke Horgászegyesület
- Őszi Napsugár Nyugdíjas Klub
- Hímző szakkör
- Horgoló szakkör
-
- Hegyközségi Egyesület
- Református Egyház
- Római Katolikus Egyház
- Faluszépítő és Természetvédő Egyesület
- Soponyai Polgárőr Egyesület
- Soponyai Óvodásokért Alapítvány
- Soponyai Iskolánkért Alapítvány
- Soponyai Sportlövő Egyesület
- Délibáb Népdalkör

2. melléklet

Soponya Nagyközség kulturális színtere a
Közösségi Ház - Közösségi színtér
HASZNÁLATI SZABÁLYZATA
Soponya Nagyközség Önkormányzata a helyi közművelődésről szóló 7/2020. (IX.25.) önkormányzati rendeletének mellékleteként a község közművelődési közösségi színterének használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg:
Közművelődési közösségi színtér neve: Közösségi Ház – Közösségi színtér
Székhelye: 8123 Soponya, Petőfi u. 158.
Levelezési cím: 8123 Soponya, Petőfi u. 158.
Telefon: 06/22 - 587 018
E-mail cím: kozhaz@soponya.hu
Fenntartója: Soponya Nagyközség Önkormányzata
Működési területe: Soponya Nagyközség közigazgatási területe
Jogállása: alapító okirattal nem rendelkező közösségi színtér
Alaptevékenysége: közművelődési feladatellátás
Működtetője: Soponya Nagyközség Önkormányzata
Közösségi Ház - Közösségi színtér igénybe vételének szabályozása

1. A közösségi színteret az önkormányzat a község lakosságának közművelődési igényeinek kielégítésére, közművelődési tevékenység folytatására tartja fenn.

2. A közösségi színtér helyiségeinek (a továbbiakban: helyiségek) igénybevételi szándékát a közművelődési szakembernek kell jelezni a tervezett igénybevétel előtt legalább 3 munkanappal. A közösségi színtér az állandó közművelődési programok és az esetleges egyéb igénybevételek időpontjának figyelembe vételével biztosítja a helyiségeket az igénylőknek. Több kérelmező esetén a helyiséghasználatra az a kérelmező jogosult, aki elsőként jelezte szándékát és a terembérleti szerződést aláírta.

3. Az önkormányzat a helyi egyesületek, helyi nevelési és oktatási intézmények, egyházi szervezetek és önszerveződő közösségek részére ingyenesen biztosítja a közösségi színtér helyiségeinek alkalmi/rendszeres igénybevételét. Más szervezetek vonatkozásában a közművelődési szakember kezdeményezésére a polgármester dönt a helyiségek igénybe vételének lehetőségéről.

4. Zártkörű rendezvények alkalmával a programot szervezők felelőst neveznek meg, aki teljes anyagi-, büntetőjogi felelősséggel tartozik a közösségi színtér berendezési tárgyaiért, a használt helyiségek állagáért, egyben kötelesek betartani a közösségi színtér házirendjét.

5. A közösségi színtér rendjének, tisztaságának megőrzése minden használónak érdeke és kötelessége.

Közösségi Ház - Közösségi színtér nyitva tartása

1. A Közösségi Ház- Közösségi színtér nyitva tartási ideje:

-

-

-

-

-

-

-

1. A nyitva tartás változhat a csoportok és a bérlők igényei szerint.

2. A terembérleti szerződéssel rendelkezők – a nyitva tartási időtől eltérően is – a bérleti szerződésben meghatározott időpontban és ideig vehetik igénybe a közösségi színtér helyiségeit.

3. Az állandó csoportok vezetői – ha a fenti időn túl veszik igénybe az épületet – kulcsnyilvántartás szerinti felelősségvállalással felelnek az általuk használt helyiségekért.

Közösségi Ház - Közösségi színtér helyiségeinek
bérleti díjmentes és díjköteles használata

1. Bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások:

- a fenntartó önkormányzat és intézményei szervezésében megvalósuló rendezvények,

- országgyűlési képviselők, EU parlamenti képviselők, önkormányzati képviselők és polgármester választás kampányidőszakában jelölő szervezetek, jelöltek által kampányrendezvény céljából,

- kampányidőszakon kívül a mindenkori parlamentben jelenlévő politikai pártok által tartott megbeszélések, tájékoztatók, gyűlések céljára,

- a helyi közművelődésről szóló 7/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében felsorolt civil szervezetek és önszerveződő közösségek általi igénybevétel,

- a település lakosságát kiszolgáló, közérdekű, belépő fizetéséhez nem kötött rendezvények, programok.

1. Bérleti díjköteles tevékenységek és szolgáltatások:

- üzleti célú tevékenységek igénybevételére,

- magánszemélyek részére az általuk szervezett magáncélú rendezvények megtartására,

- a nem önkormányzat és intézményei által szervezett zenés, táncos rendezvények tartása.

Közösségi ház - Közösségi színtér használatára vonatkozó szabályok

1. A közösségi színtér helyiségeinek bérbeadásáról szóló szerződés megkötésére a polgármester jogosult.

2. A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek adatait,

b) a tevékenység, szolgáltatás rendezvénypontos megjelölését,

c) a használat időtartamának pontos meghatározását, az igénybevétel jellegét,

d) várható létszámát,

e) a használat díjának, valamint a fizetés módjának rögzítését,

f) kapcsolattartó személy megjelölését,

g) a felek kötelezettségeit és jogait,

h) a megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének vállalását.

1. A közösségi színtér szolgáltatásainak igénybe vétele közben a közösségi színtér dolgozói és használói nem sérthetik egymás és harmadik személy vallási, világnézeti, politikai beállítottságát, személyiséghez fűződő jogait.

2. Az épületben és az udvarokon is az emberi viselkedés általános szabályai érvényesek.

3. A közösségi színtér dolgozói a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősülnek.

Közösségi Ház - Közösségi színtér használati jogának felfüggesztése

A közösségi színtér munkatársa ideiglenesen megtagadhatja a közösségi színtér igénybe vételét azoktól, akiknek magatartása a többi használót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza.

Károkozás esetén az okozónak a kárt meg kell térítenie.

Soponya, 2020. szeptember 25.

Szücs Norbert

3. melléklet

Közösségi Ház - Közösségi színtér bérleti díjai
2020. október 01. napjától

Bérbe adható helyiség Bérleti díj

Nagyterem

5.000 Ft / óra

25.000,- Ft / 12 óra

40.000,- Ft / nap

Takarítási díj

2.000 Ft / óra

Kaució: Nagyterem

70.000 Ft / alkalom

Kaució: Kisterem

30.000 Ft / alkalom

Jelen díjszabást 2020. október 01. napjától kezdődően megkötött szerződések esetén kell alkalmazni.
Káloz, 2020. szeptember 25.
Szücs Norbert

4. melléklet

HÁZIREND

1. A közösségi színteret minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. Az igénybevétel előzetes egyeztetés alapján, a kulcsok átadásával és teljes körű felelősség vállalásával történhet.

2. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.

3. Belépőjegyes rendezvényeken a résztvevő az ellenőrző szelvényét megőrizni köteles, azt kérésre vagy a terembe való visszaérkezéskor külön felhívás nélkül a rendezőknek vagy a felügyeletet végző személynek köteles bemutatni.

4. A közösségi színtér programjain résztvevők zavartalan művelődése és szórakozása érdekében be kell tartani a közösségi és társas élet kulturált magatartásának szabályait.

5. A közösségi színtér közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogató kötelessége.

6. A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért felelősséget nem vállalunk.

7. A közösségi színtér munkatársainak, a rendezőknek, a rendőrségnek és tűzoltóknak az utasításait minden látogató köteles végrehajtani.

8. Az épületben szemetelni tilos.

9. Az épületben dohányozni tilos! A főbejárattól legalább 5 méter távolságra található a dohányzásra kijelölt hely.

10. A közösségi színtér elektromos és hangtechnikai berendezéseit csak az arra megbízást kapott személyek kezelhetik.

11. A számítógépeket minden használatba vevő köteles megóvni és rendeltetésszerűen használni. Ezekért az eszközökért a használatba vevő anyagi felelősséggel tartozik.

12. Szeszesitalt behozni - zártkörű rendezvény kivételével - nem szabad. A közösségi színtér ittas állapotban történő látogatása tilos.

13. Az épület területén hirdetések, közlemények csak a közművelődési szakember engedélyével rakhatók ki.

14. A 14 éven aluliak 20 óra után csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak a közösségi színtér területén.

15. A közművelődési szakember a rendbontókat ideiglenesen, vagy véglegesen kitilthatja a közösségi színtér területéről.

16. A közösségi színtér látogatója köteles azonnali hatállyal értesíteni a közösségi színtérben dolgozó közművelődési szakembert, a polgármestert (szükség esetén a rendőrséget, mentőket, tűzoltókat) minden olyan eseményről, amely veszélyezteti a látogatók testi épségét, valamint a közösségi színtér épületét, eszközeit, berendezéseit.

17. A házirend betartása minden látogató számára kötelező.

Káloz, 2020. szeptember 25. Szücs Norbert

5. melléklet

BÉRLETI SZERZŐDÉS
mely létrejött
Soponya Nagyközség Önkormányzata (8123 Soponya, Petőfi u. 32., képviseli: Szücs Norbert polgármester), mint Bérbeadó és
.............................................................................. (cím:...................................................................................,
képviseli: ......................................................, mint Bérbevevő között. (Együttesen: Szerződő felek)

1. E szerződés értelmében Bérbeadó bérbe adja a 8123 Soponya, Petőfi u. 32. címen lévő

Közösségi Ház - Közösségi színtér területén lévő helyiségek közül a …………………………………

....................................................................................................-t 20…... év ........................... hó ........ nap

......................................... időtartamra.

2. A bérelt helyiséget a Bérbevevő .................................................................................... céljára kívánja a fenti időszakban igénybe venni.

3. A fenti szolgáltatás (terembérlet) díja: ..................................Ft, azaz ....................................................
.......................................................................................,- Ft, melyet a Bérbevevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg befizetett az Önkormányzat pénztárába.

Szerződő felek kijelentik, hogy a bérleti jogviszony létesítésekor a szerződés aláírásával egyidejűleg,- ………….Ft, azaz ……………………..… forint kaució átadására került sor.

Az épület használatbavételekor az erről szóló igazolást a közművelődési szakembernek be kell mutatni.

4. A Bérbevevő gondoskodik:

- a használatba vett helyiség tartozékai állagának megóvásáról, azok rendeltetésszerű használatáról,

- a rend fenntartásáról,

- a tűzvédelmi előírások betartásáról,

- az esetlegesen okozott károk helyreállításáról, a szükséges javításokat elvégezteti. A helyiség területén okozott bármilyen szándékos rongálás, teljes kártérítési kötelezettséget von maga után.

- arról, hogy a helyiségeket olyan állapotban adja át, ahogyan átvette,

- az ingatlan bérleti jogát harmadik személynek nem adhatja át.

A Bérbevevő:

- büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a tevékenységéhez szükséges okiratok és engedélyek érvényesek, és mindenben megfelelnek a tevékenységét szabályozó törvények és rendeletek által meghatározott feltételeknek,

- tudomásul veszi, amennyiben a bérleményben a bérlet időtartama alatt olyan tevékenységet folytat, amelynek bejelentési és szerzői jogdíjfizetési kötelezettsége áll fenn, a Bérbeadót semmilyen felelősség nem terheli.

5. A Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő esetleges vitájukat elsődlegesen tárgyalásos úton rendezik, és csak annak eredménytelensége esetére választják a bírói utat. Jogvitáik rendezésére – perértéktől függően – a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét kötik ki.

6. A Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

7. A Szerződő felek jelen megállapodást – annak elolvasását és közös értelmezését követően-, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag, sajátkezűleg, alulírott helyen és napon 4 példányban aláírták.

Kelt: Soponya, ……………………………………………

…………………………. …………………………..

Bérbeadó Bérbevevő

6. melléklet

KULCSHASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött Soponya Nagyközség Önkormányzata Közösségi Ház – Közösségi színtér képviseletében ………………………………………..…… közművelődési szakember és .................................................................... sz.i.sz: ................................... cím: .............................................. (továbbiakban kulcshasználó) között.
A megállapodás tárgya szerint a kulcshasználó tevékenységének (klubfoglalkozás, rendezvény stb.) folytatásához használatba veheti a nagytermet, és ehhez használhatja a részére átadott ajtókulcsot.
A használat során rá és a tevékenység résztvevőire is vonatkoznak a Házirend szabályai.
A használatot követően köteles meggyőződni a kulcshasználó, hogy az általa használt helységek ablakait és a bejárati ajtót bezárta.
A közösségi színtérben a kulcshasználó tevékenységi ideje alatt bekövetkező előre nem látott eseményekért (baleset, lopás, rongálás stb.) a kulcshasználó vállalja a felelősséget.
A kulcshasználó köteles visszaadni a kulcsot, ha a tevékenység megszűnik, vagy a közösségi színtér képviselője erre felszólítja.
A Kulcshasználati megállapodást megismertem, magamra nézve kötelezőnek elfogadom.
Kelt: Soponya, ……………………………………………
…………………………. …………………………..
Közösségi Ház - Közösségi színtér kulcshasználó
közművelődési szakember
Jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a bejárati ajtó kulcsát átvettem.
...............................................
kulcshasználó
A kulcsot visszaadtam.................................-án:
...............................................
kulcshasználó
A kulcsot visszakaptam...............................-án:
................................................
közművelődési szakember