Soponya 9/2019 (V.28..)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2019. 05. 29


Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2019. ( V.28.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatásról


Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály vélemények és a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásának kikérésével a következőket rendeli el:


  1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai


1.§ (1) Soponya Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére Soponya Nagyközség közigazgatási területén a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás ellátásáról az alábbiak szerint gondoskodik:

a) megszervezi a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres begyűjtését, elszállítását és ártalmatlanítását,

b) kiválasztja a közszolgáltatás ellátására jogosult, egyben köteles Közszolgáltatót és Közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződést köt.

(2) A közszolgáltatással ellátott terület határai megegyeznek Soponya Nagyközség közigazgatási területének határaival.

(3) Jelen rendelet kiterjed a közszolgáltatást ellátó Közszolgáltatóra és Soponya Nagyközség közigazgatási területén minden, közműcsatornával el nem látott ingatlan vagy közműcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: Ingatlantulajdonos).

(4)       A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző Közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,

b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésére.

2.§ A jelen rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező szennyvíz begyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanításáról a kötelező helyi közszolgáltatás útján köteles gondoskodni.

3.§ E rendelet alkalmazásában,

a) szüneteltetés: az ingatlantulajdonosnak a Közszolgáltató felé tett írásbeli bejelentése alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosításának a Közszolgáltató általi felfüggesztése.

b) üdülőingatlan: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 20. pontjában meghatározott ingatlan.

c) életvitelszerű tartózkodás: a magánszemélynek a tényleges, mindennapi életviteléhez szükséges tevékenység végzése, ideértve közüzemi az elsődleges elérhetőségi, levelezési címként történő megjelenést.


2. Közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése, a Közszolgáltató működési területe


4.§ (1) Soponya Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén a szennyvíz begyűjtésre vonatkozó közszolgáltatást kizárólagosan a Hazai Kommunális Korlátolt Felelősségű Társaság  (2458 Kulcs, Rózsahegyi u. 10., képviseli Bársony Gabriella ügyvezető, Adószám: 26213697-2-07. , Statisztikai számjele: 26213697-3700-113-07. - a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni, Soponya Nagyközség Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást az (1) bekezdés szerinti Közszolgáltató Soponya Nagyközség közigazgatási területén a közszolgáltatás köréből a szennyvíz ártalmatlanításának teljesítésére kizárólagosan jogosult kezelő, a FEJÉRVÍZ ZRT (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.), mint szennyvíztisztítót üzemeltető szolgáltató szakmai felügyelete mellett köteles ellátni.

(3) Az ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az Aba Kistérségi Szennyvíztisztító Telep címére Aba külterület 035/1 HRSZ alatt kijelölt átadási helyen kell elhelyezni, a települési szennyvíztisztító telep, szennyvízfogadó műtárgyában.

(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatást 2018. október 1. napjától 2028. október 1. .napjáig látja el.


3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, a Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei


5.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba, vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a külön rendeletben meghatározott módon gyűjteni, ideiglenesen tárolni, az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően annak elszállításáról Közszolgáltató igénybevételével gondoskodni, és a rendeletben meghatározott közszolgáltatás díjat megfizetni, a közszolgáltatás ellátásához szükséges adatokat közölni.


(2) Az az ingatlantulajdonos, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről közszolgáltatáson kívül, vízügyi hatósági engedéllyel vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező, egyedi szakszerű közműpótló berendezés útján gondoskodik, köteles erről a tényről, annak bekövetkeztét követő 5 munkanapon belül a Közszolgáltató egyidejű tájékoztatása mellett a nyilvántartás számára a jegyzőhöz címzetten írásban nyilatkozni és egyidejűleg igazolni, hogy a mentesülés alapjául szolgáló feltételeknek megfelel.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását annak összegyűjtésére feljogosított Közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani az e rendeletben meghatározottak szerint.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően, de legalább évente egy alkalommal a közszolgáltatást igénybe venni.

6.§ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonos személyesen, írásban, elektronikus levél útján vagy telefonon történő bejelentéssel a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal Soponyai Kirendeltségénél köteles megrendelni. A bejelentést követően a Közszolgáltató tevékenységét az ingatlantulajdonossal előzetesen egyeztetett időpontban, de legkésőbb a bejelentést követő 72 órán belül házhoz kiszállással köteles megkezdeni.

7.§ A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás esetén az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.


4. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei:


8.§ (1) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről - legalább a telefonos elérhetősége feltüntetésével - az ingatlantulajdonost a helyben szokásos módon felhívás közzététele útján tájékoztatni.

(2) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles közszolgáltatást nyújtani.

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezte előtt köteles írásban vagy hirdetmény útján értesíteni az ingatlantulajdonosokat.

(4) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a begyűjtendő anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a szennyvíztisztító műbe való bevezetés feltételeinek nem felel meg.

(5) A Közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a 4.§ (3) bekezdése szerinti átadási helyre biztonságosan eljuttatni.

(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak szerint haladéktalanul saját költségén köteles gondoskodni.

(7)   A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására szolgáló gépjárművek tárolására engedélyezett telephellyel kell rendelkezni a közszolgáltatónak.

(8) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése során a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól" szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) és „a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről" szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 3. §-a, 4. § (3)-(4) bekezdései szerint köteles eljárni.


 5. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


9. § Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, környezetkárosítás nélküli ideiglenes tárolásáról és annak szükség szerinti elszállíttatásáról a Közszolgáltató igénybevételével gondoskodni.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz zárt gyűjtését és ideiglenes tárolását az ingatlantulajdonos a közegészségügyi és környezetvédelmi előírások betartásával köteles végezni. Azzal az ingatlantulajdonossal szemben, aki az előírásoktól eltérően gyűjti a háztartási szennyvizet a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak alapján kell eljárni.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.

(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás ellenértékeként az e rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat köteles a közszolgáltatónak számla ellenében megfizetni, és a számlát 5 évig megőrizni.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatással érintett ingatlan megközelítését a közszolgáltatást végző jármű részére biztosítani.


6.  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításával kapcsolatos rendelkezések


10.§ (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak az e rendelet 4. § (3) bekezdésében  megnevezett átadási helyen szabad leereszteni és ártalmatlanítani.

 (2)  A Közszolgáltató a begyűjtött és beszállított, az átadási hely üzemeltetője pedig az ártalmatlanításra átvett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel összefüggő nyilvántartást vezet. A nyilvántartásból az átadási helyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének pontosan megállapíthatónak kell lennie.


7. A közszolgáltatás díja


11.  §. A közszolgáltatás díja kéttényezős. Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért 2.000,- Ft/év+ÁFA alapdíjat és 1.495,- Ft/m3+ÁFA ürítési díjat kell fizetni, amely tartalmazza mind a szállítás, mind a szippantmány fogadás díját is. A közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a Közszolgáltató tárgyév november 30. napjáig kezdeményezheti.

12.§ (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató által teljesített és az igénybevevő által igazolt szolgáltatás alapján számla ellenében köteles megfizetni.

 (2) A fizetendő közszolgáltatási díjat az egységnyi díjtétele és az elszállított szennyvíz mennyiségének szorzata alapján kell megállapítani, a szippantó járműbe gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) alapján.

(3) A közszolgáltatás elvégzését a Közszolgáltató köteles az igénybevevő ingatlantulajdonos aláírásával igazoltatni.

13.§ Az önkormányzat a közszolgáltatás díjával kapcsolatosan kedvezményre, mentességre vonatkozó feltételeket nem állapít meg.

14.§ A közszolgáltatás igénybevételért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. A közszolgáltatással kapcsolatos díjhátralékok behajtásának rendjére a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/E. §-a irányadó.
8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó, a Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között létrejött közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei


15.§ (1) A Közszolgáltató kezdeményezi az ingatlantulajdonossal a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötését.

(2) A Közszolgáltató által az ingatlantulajdonossal megkötendő közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés az alábbiakat tartalmazza:

a) a Közszolgáltató azonosító adatait,

b) az ingatlantulajdonos adatait:

c) a gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát,

d) a természetes személy ingatlantulajdonos a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét,

e)         a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

f)         a teljesítés helyét, a feladat ellátására vonatkozó szabályokat,

g)         a felek jogait és kötelezettségeit,

h) a közszolgáltatási díj megállapításának és megfizetésének módját,

i) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, a szerződéskötés helyét, idejét a szerződő felek aláírását.9. Az ingatlantulajdonos részéről történő szüneteltetés, az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok


16.§ (1) A szüneteltetés alkalmanként legfeljebb hat hónap időtartamra kérhető. A kérelem korlátlan alkalommal megismételhető.

(2) A szüneteltetés feltételei:

a) a szüneteltetéssel érintett ingatlan vonatkozásában érvényes közszolgáltatási szerződés áll fenn, és

b) a szüneteltetéssel érintett ingatlan lakatlan, vagy beépítetlen ingatlan vagy üdülőingatlan.

(3) Az ingatlan lakatlan, beépítetlen tényét, üdülőingatlan jellegét a kérelmező ingatlantulajdonosnak kell igazolnia, a települési önkormányzat által kiállított erre vonatkozó igazolás alapján.

(4) A szüneteltetésre vonatkozó írásbeli kérelmet a Közszolgáltatónál kell benyújtani. A szüneteltetés együttes feltételeinek igazolása esetén a szüneteltetés joghatásai a kérelem benyújtásának napjával állnak be. A nyomtatványhoz mellékelni kell azt az igazolást, amely a szüneteltetés feltételeinek fennállását igazolja.

(5) A szüneteltetés fennállása alatt bekövetkező, a szüneteltetést érintő bármely változást a kérelmező ingatlantulajdonos köteles a változás bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül a Közszolgáltatónál   változás bejelentési eljárás keretében bejelenteni.

(6) A jelen §-ban nem szabályozott kérdésekben a lakóingatlanra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.

(7) Az üdülőingatlan ingatlantulajdonosa április 1. és szeptember 30. közötti időszakban köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a díjfizetési kötelezettsége is ezen időszak alatt áll fenn.

(8) Ha az üdülőingatlan ingatlantulajdonosa egész évben életvitelszerűen tartózkodik az ingatlanban, úgy kérelmére egész évben jogosult a közszolgáltatás igénybevételére, és köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása után az egész évre vonatkozó díj megfizetésére.


10. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


17.§ (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás nyújtása céljából jogosult kezelni az ingatlantulajdonosnak a Vgt. 44/C.§ (2) bekezdés g) pontjában meghatározott adatait.

(2) A Közszolgáltató  az (1) bekezdésben meghatározott adatokat - amennyiben e rendelet kivételt nem tesz - a közszolgáltatási szerződés létrejöttének időpontjától a közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjáig kezeli.

(3) A (2) bekezdéssel ellentétben, amennyiben az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjában a Közszolgáltatóval szemben, közszolgáltatási díjhátraléka áll fenn, a Közszolgáltató az adatokat a hátralék, valamint a késedelmi kamat és a felmerült költségek összegének megtérüléséig, de legkésőbb a Vgt. 44/E. § (4) bekezdésében meghatározott időpontig tartja nyilván és kezeli.

(4) A Közszolgáltató  belső szabályzatában köteles megteremteni és fenntartani az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodni az adatok biztonságáról, meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakra.

(5) Az adatkezelést a Közszolgáltató  azon munkavállalói végzik, akiknek az adatkezelés, feldolgozás és nyilvántartás a munkaköri feladatai közé tartozik. Az adatkezelést végzők e tevékenységüket úgy folytatják, hogy az adatokhoz az arra jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá, ne ismerhessék meg.

(6) A Közszolgáltató a közszolgáltatás kapcsán rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a közszolgáltatás biztosítása céljából használja fel, azokat harmadik személy részére tovább nem adja.

11. Változás bejelentési eljárás és ellenőrzés


18.§ (1) Amennyiben a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogviszonyban változás áll be, akkor az érintett ingatlantulajdonos köteles azt, a változás bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül a Közszolgáltatónak írásban bejelenteni.

(2) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlantulajdonos köteles megfizetni. 

(3) A változás bejelentésének az elmulasztása esetén a Vgt. 44/J.§ (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(4) A közszolgáltatás fennállása során az annak alapjául szolgáló tényeket a települési önkormányzat jegyzője ellenőrizheti, ennek érdekében az életvitelszerű lakhatás igazolása során figyelembe veszi a lakcímnyilvántartás adatait, valamint a Közszolgáltató Korm. rendelet 19. § (1) b) pontja szerinti évi adatszolgáltatását.

(5) Ha a települési önkormányzat jegyzője a jogszabályban és a közszolgáltatási szerződésben foglaltaktól eltérést tapasztal, úgy köteles a Vgt. 44/J. §-ban foglalt eljárást a vízügyi hatóságnál kezdeményezni.12. Záró rendelkezések


19.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 4/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete.
Béndek József                                                                               Virágné Ferenczi Edit

 polgármester                                                                                                 jegyzőA rendeletet a mai napon kihirdettem:

Soponya, 2019. május 28.

          Virágné Ferenczi Edit

                                                                                                                      jegyző