Soponya 6/2017 (IV.28..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 01

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete


Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló

 3/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

                                                          


Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:1. §  Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


2. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetését


457.077.000,- Ft  költségvetési bevétellel,

457.077.000,- Ft  költségvetési kiadással


állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.


(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételén belül az

önkormányzatok költségvetési támogatása:               101.218 .000,- Ft,

            önkormányzat és intézmények saját bevétele:               92.563.000,- Ft,

            önkormányzat támogatásokból származó bevétele:   139.626.000,- Ft,

            felhalmozási bevétel:                                                     15.000.000,- Ft,

            önkormányzat maradvány igénybevétele:                  108.670.000,- Ft


(3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásain belül:

     a) működési kiadások:  402.373.000,- Ft

            ezen belül:

            aa) személyi juttatások:                                  106.324.000,- Ft

            ab) szociális hozzájárulási adó:                      23.991..000,- Ft

ac)) dologi, egyéb kiadások:                          134.971.000,- Ft

ad) egyéb működési célú kiadások:                137.087.000,- Ft


   b.)felhalmozási kiadások:                                        54.704.000,-  Ft

            aa)beruházás:                                                                 0,- Ft

            ab) felújítás:                                                   54.704 .000,- Ft

            ac) felhalmozási kölcsön törlesztés:                                0,- Ft


(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult.”


3. § A Rendelet 6. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az 1. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások:                             44.879 .000,- Ft

- szociális hozzájárulási adó:                  8.506. 000,- Ft

- dologi kiadások:                                  47.904 .000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások:         117.105.000,- Ft

- felhalmozási kiadások:                       54.370.000,- Ft „                                                   


4. § A Rendelet 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kiadási előirányzatokat  az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások:             13.699 .000,- Ft

- szociális hozzájárulási adó:  3.433.000,- Ft

- dologi kiadások:                  23.947.000,- Ft”


5. § A Rendelet 8. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított Soponyai Mesevár Óvoda  kiadási előirányzatokat  az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások:                47.746.000,- Ft

- szociális hozzájárulási adó:  12.052.000,- Ft

- dologi kiadások:                    62.455.000,- Ft

- felújítások:                                 334.000,- Ft”


6. § A Rendelet 7.§-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az 1. § (1) bekezdésében megállapított Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- dologi kiadások:             485.000,- Ft

- egyéb kiadások:        20.162.000,- Ft”7. §  (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


8. §   E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatálybalépését követő nyolcadik napon hatályát veszti.

  

                      Béndek József                                                      dr.Horváth Csaba

                      polgármester                                                               aljegyzőZáradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Soponya, 2017. április 28.                                                              dr. Horváth Csaba

                                     aljegyző


1. melléklet a 6./2017.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei forrásonként


 ezer Ft-ban

A

B

 C

 D

 E

 F

 G

Bevétel megnevezése

Rovat száma

 Önkormányzat

 Soponyai Mesevár Óvoda

 Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Társulás   

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti

Intézmény

 Önkormányzat összesen

Működési költségvetési bevételek-
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34)-

-

-


Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33)

B11

101218

-

-

-

101218

Helyi önkormányzatok működésének   általános támogatása (6+7+13)-12

B111

18209

-

-


18209

Önkormányzati hivatal működésének támogatásaTelepülés üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9)-

-

-


          Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása          Közvilágítás fenntartásának támogatása          Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása          Közutak fenntartásának támogatásaBeszámítás összege                                                                               (-)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatásaTelepülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19)

B112

37067

-

-

-

37067


Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18)


37067

37067

          Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás          Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása          Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)Óvoda működtetési támogatás Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27)

B113

40068

-

-

-

40068


Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz


40068
40068

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26)          Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai          Szociális étkeztetés          Házi segítségnyújtás          Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)Gyermekétkeztetés támogatása (26+27)Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatásaGyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásaA települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31)

B114

2189

-2189

          Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok


2189
2189

Működési célú központosított előirányzatok

B115

3686
3686

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

3686
3686

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

B13

-

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

B14

-

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

B16

26561-

26561

        OEP finanszírozás


3500
3500

        MVH mezőőr


1080
1080

        Munkaügyi Központ


21981

21981

Közhatalmi bevételek (43+44+45+46)

B3

27789

-

-

-

27789

         Idegenforgalmi adó

B34

250

250

         Gépjárműadó

B354

3879
3879

         Iparűzési adó

B355

23360
23360

         Egyéb közhatalmi bevételek

B36

300
300

Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57)

B4

6605

10285


8308


        Áru és készletértékesítés ellenértéke

B401

1692
1692

        Szolgáltatások ellenértéke

B402


        Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403


        Tulajdonosi bevételek

B404

3931
3931

        Ellátási díjak

B405


7998


6696

14694

        Kiszámlázott általános  forgalmi adó

B406

276

2187


1612

4075

        Általános forgalmiadó visszatérítése

B407

706
706

        Kamatbevételek

B408


        Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409


        Egyéb működési bevételek

B410


100100

Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61)

B6

36


20612

-

23473

       Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről

B61

-

       Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről (egyházaktól)

B64

36
36

       Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

44049


20612


23437

Felhalmozási költségvetési bevételek-

-

-


Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68)

B2


-

-

-


      Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

      Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről

B22

-

      Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről

B23

-

      Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről

B24

-

      Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről

B25


Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74)

B5

-

-

-

-


      Immateriális javak értékesítése

B51

-

      Ingatlanok értékesítése

B52

-

      Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

      Részesedések értékesítése

B54

-

      Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78)

B7

15000

-

-

-

15000

     Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről

B71

-

     Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B72

-

     Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

15000
15000

Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91)

B8
-


Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83)

B811


-

-

-

-

     Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

     Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

     Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87)

B812

-

-

-

-

-

     Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

     Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

     Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

     Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Maradvány igénybevétele

B813

48266

47760

35

12609

108670

    Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

48266

47760

35

12609

108670

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

3240

64542


20162

87944

    Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

3240
3240

    Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

    Központi, irányítószervi támogatás

B816


64542


20162

84704

   ebből állami támogatás

B817

-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN


272764

122587

20647

41079

4570772. melléklet a 6/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban


A

B

C

D

E

F

G

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár  Óvoda

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

 összesen

1

Működési költségvetési kiadások

K1-K6

153852

122253

20647

41079

317669

2

Személyi juttatások

K1

44879

47746


13699

106324

3

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

K2

8506

12052


3433

23991

4

Dologi kiadások

K3

47904

62455

485

23947

134971

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4


6

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

K5

52563


-


52563

7

Felhalmozási költségvetési kiadások

K6-K8

54370

334

-


54704

8

Beruházások

K6-9

Felújítások

K7

54370

334

-


54704

10

Egyéb felhalmozási kiadások

K8


11

Finanszírozási kiadások

K9

64542


20162


84704

12

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

K911-13

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912-14

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

64542

-

20162


84704

16

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN


272764

122587

20647

41079

457077
3. melléklet a 62017.(IV.28..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016 évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

 ezer Ft-ban

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 G

 H

 I

 J

 K

 L

 M

 N

 Feladatok

 Kiadások

 Bevételek

 Megnevezés

 Bér

 Járulék

 Dologi

 Támogatás

 Felhalmozási

 Egyéb

 Összes kiadás

 Állami támogatás -beszámítás

 Saját bevétel

 Adóbevétel

 Támogatás

 Finanszírozás

 Összes bevétel

 Víztermelés, - kezelés,- ellátás              -   


              -   

 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése              -   


              -   

 Települési  hulladékok kezelése500
500


              -   

 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása4337


54370


58707
 37000


37000

 Egyéb pénzügyi tevékenység              -   


              -   

 Az önkormányzati vagyonnal való gazd.  feladatok


 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -


492
492

 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése-


482
482

 Állat-egészségügyi ellátás- Zöldterületkezelés


  Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége

11654

2617

268387084

48193

101218

70899

27789

20579


199906

 Közvilágítás5632
5632 Mezőőri tevékenység

2512

678

100
3290


1400


1080


2480

 Növénytermesztés


 Háziorvosi ellátás-


-

 Fogorvosi ellátás-


-

 Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás

2833

751

946
4530
3500


3500

 Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése ,könyvtár

2500

660

4124
7284


150


150


150

 Segélyek
1604716047


-

 Közmunka

25380

3800

5167
34347
2198121981

 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése


 Köztemető fenntartás és működtetés260
260
36


36

 Könyvtár, faluház


 Beruházás


 Épület, építmény felújítás 


 Intézmények finanszírozása
 85154

            


85154                        

 Iskola működtetés              -   


              -   

 Gyermekétkeztetés              -   


              -   

 Központi ügyelet támogatása


 Családsegítés                -   


              -   

 Gyermekjóléti szolgálat               -   


              -   

 Szoc étkeztetés              -   


              -   

 Házi segítségnyújtás              -   


              -   

 Idősek Nappali ellátása


 Kötelező feladatok összesen:

44879

8506

47904

101201

54370

7084

263944

101218

73423

27789

84326


266144

 Állami feladat 

 Előző évi normatíva előleg bevétel  kiadás

              -   

 Állami feladat összesen:

      44879       

8506

47904

101201

54370

7084

263944

101218

73423

27789

84326


266144

 Önként vállalt feladatok 

 Civil szervezetek támogatása 
32083208  Orvosi ügyelet


                      -   

 Bursa Hungarica


 Egyéb támogatások
              
           -


 Soponya-Soponya Szociális Intézményi Társulás

              -   

 Növénytermesztés5612
5612
6620


6620
              -    Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

5612

3208

0

0

8820
6620


6620 Mindösszesen:

44879

8506

53516

104409

54370

7084

272764

101218

73423

27789

90946


2725764

 Feladatok

 Kiadások

 Bevételek

 Megnevezés

 Bér

 Járulék

 Dologi

 Támogatás

 Felhalmozási

 Egyéb

 Összes kiadás

 Állami támogatás -beszámítás

 Saját bevétel

 Adóbevétel

 Maradv.

 Finanszírozás

 Összes bevétel

 Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége


 Foglalk.helyett. tám.              -   


              -   

 Rendszeres szociális segély


 Lakásfenntartási támogatás


 Erste Bank kölcsön törlesztés


 Alapoknak kölcsön törlesztés


feladatok összesen:         
Soponya-Káloz Szoc.Int.Társulás                      0               0                     485              20162                                                             20647                                                                                35                     20612           20647


 Soponyai  Mesevár  Óvoda  

47746

12052

62455


334


122587


10285


47760

64542

122587

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

13699

3433

23947
41079


8308


12609

20162

41079

 Intézmények összesen

106324

23991

140403

104409

54370

7084

457077

101218

92016

27789

151350

84704

457077