Soponya 12/2020 (XII.17..)

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 16/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 18 - 2020. 12. 19

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

12/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló

16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról


Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Soponya Nagyközség Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában, kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a következőket rendeli el:

1.§ Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 4. melléklete az alábbi, 35. ponttal egészül ki:  

„4. melléklet 35. pont:

A

B

C

D

E

F

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca

Tel.ter (m2)

Ön%

Önk.tul (m2)

415

Gázcseretelep


950

100

950”

2.§ Hatályát veszti az Ör. 1. melléklet 78. pontja.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

                                Szücs Norbert                                                    dr. Horváth Csaba

                                 polgármester                                                                aljegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2020. december 17. napján megtörtént.


dr. Horváth Csaba

aljegyző