Soponya 9/2016 (VI.16..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (VI.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 06. 16

                                                   Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének


9/2016. (VI.16.)


önkormányzati  rendelete


 az Önkormányzat  2015. évi költségvetésének végrehajtásáról


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk bekezdés a) pontjában meghatározott feladat körében eljárva a következőt rendeli el:  1. A rendelet hatálya


1. § (1)  A rendelet hatálya kiterjed Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alatt alá tartozó költségvetési szervekre.


2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése, finanszírozása


2.§ (1) A Képviselő-testület  Soponya Nagyközség Önkormányzat 2015. évi beszámolóját

449.875 e Ft  módosított bevételi előirányzattal és

            431.476 e Ft teljesítéssel, valamint

            449.875 e Ft módosított kiadási előirányzattal és

            333.070 e Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá.


  1. A képviselő-testület Soponya NagyközségÖnkormányzat 2015. évi tervezett és teljesített bevételeit, valamint tervezett és teljesített kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


  1. Az Önkormányzat számla és pénztár egyenlegét a Képviselő-testület 40.276.000,- Ft-tal, a Soponyai Mesevár Óvoda számla és pénztár egyenlegét 487.000,- Ft-tal, a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény számla és pénztár egyenlegét 85.000,- Ft-tal, a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás számla egyenlegét 35.000,- Ft-tal hagyja jóvá.


  1. A 2.§ (1) bekezdésében jóváhagyott teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat az 1. melléklet részletezett beruházási és felújítási feladatokra 246 eFt-tal hagyja jóvá.


  1. A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésében jóváhagyott 2015. évi teljesítésből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg:


  • működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése

                                               - személyi juttatás                                           92.128.000,- Ft

                                               - munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj       20.257.000,- Ft

                                               - dologi kiadások                                             79.915.000,- Ft

                                               - ellátottak pénzbeli juttatásai                             8.294.000,- Ft

                                               - egyéb működési célú kiadások                     132.476.000,- Ft                      


  1. A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi teljesített kiadásait szakfeladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.


3.§ (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi működési és fejlesztési célú bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

2) A Képviselő-testület a 2015. évi pénzeszköz átadásokat, támogatásokat a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2015. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól védőnői és iskolai egészségügyi ellátásra 3.902.000,- Ft teljesült.


4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2015. évi költségvetési maradványát 98.441.000,- Ftt összegben hagyja jóvá.


3. Önkormányzati vagyon


5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi egyszerűsített mérlegét a 12. mellékletnek megfelelően fogadja el.6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét  791.425 000,- Ft-tal fogadja el.


7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát

     - 12. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken

    772.132 e Ft-tal állapítja meg.


4. Záró rendlekezések


8.. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III.10.)  önkormányzati rendelete.

    


      

            /:Béndek József:/                                                                     dr. Horváth Csaba

              polgármester                                                                                    aljegyző   
Záradék:A rendelet 2016. június 16. napján kihirdetésre került.Soponya, 2016. június 16.                                                   


               dr. Horváth Csaba

                                                                                                          aljegyző


  1.  melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015 évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

                                                                                                                      (ezer Ft-ban )

Sor-szám:

A

Megnevezés

B

Előirányzat összege:

CMódosított

Előirányzat

D

Teljesített

Előirányzat

E

Teljesítés

%-a

F

1

Intézményi működési bevételek

45.266

64.382

46.292

71,9

1.1

Ebből:  - hatósági jogkorhoz köthető működési bevételek

25861


44802

27403

61,2

1.2

- Egyéb saját bevételek

19.405

19.580

18.889

96,5

1.3

- ÁFA bevételek

0

0

0

0

1.4

- Kamatbevételek

0

0

0

0

2

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

30050

37000

36727

99,3

2.1

Ebből : - iparűzési adó

26000

31500

31421

99,7

2.2

-pótlék

300

350

316

90,3

2.3

          -idegenforgalmi adó

250

250

184

73,6

2.3.3

-gépjárműadó

3500

4900

4806

98,1

3

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

4

Önkormányzatok sajátos felhalm.bev.(kommunális adó)

0

0

0

0

5

Támog.értékű műk.bev. összesen

101.414

155.843

155.807

67,9

5.1

Ebből: - átvétel TB-től

3500

3902

3902

100,0

5.2

- elkülönített állami pénzalapoktól

0

30168

30168

100,0

5.3

- egyéb átvett pénzeszköz

97.914

121.773

121.737

99,9

6

Műk. célú pe. átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

7

Felhalmozási célú pe.átvétel

0

0

0

0

8

Önkormányzatok költségvetési támogatása

93610

103931

103931

100,0

9

Fc. Hitel felvétele

0

0

0

0

10

Likvid.hitelek bevételei:

0

0

0

0

11

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,

0

0

0

0

12

Pályázati támogatás

0

0

0

0

13

Előző évi pénzmaradvány

10475

88.719

88.719

100,0

14

Bevételek mindösszesen:

280.815

449.875

431.476

95,9

KIADÁSOK:

                                                                                              (ezer Ft-ban)


Sorszám:

A


Megnevezés

B

Eredeti

Előirányzat

C

Módosított

Teljesített

Teljesítés


Előirányzat

D

Előirányzat

E

%-a

F

1

Személyi juttatások

68.822

105.546

92.128

87,3

2

Munkaadókat terhelő járulékok

18.455

33.334

20.257

60,8

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

72.016

124.214

79.915

64,3

4

Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás ö:

Ebből:

112.022

177.035

135.524

76,6

4.1

- Támogatás értékű működési kiadás összesen:

80817

135581

111346

82,1

4.2

- Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül összesen:

3000

3000

2108

70,3

4.3

- Egyéb műk.célú  pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül üsszesen:

17096

19.042

13.776

72,3

4.4

- szoc. juttatás

11109

19412

8294

42,7

5

Felújítási kiadások

0

0

0

0

6

Felhalmozási kiadások

1500

1746

246

100,0

7

Támogatási fejlesztési kölcsön törlesztése ÁHT-on belül

8000

8000

5000

62,5

8

Fejlesztési hitel törlesztés

0

0

0

0

9

Fc. tartalék

0

0

0

0

10

 Általános tartalék

0

0

0

0

11

Likvid. hitel törlesztése

0

0

0

0

12

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

0

0

13

Kiadások mindösszesen


280.815

449.875

333.070

74,0

2.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzatának  2015 évi működési kiadásai

(ezer forintban )Sor-szám

A


Megnevezés:

B


Bér:

C


Járulék:

D


Dologi:

E

KIADÁS

 ÖSSZESEN :

F

1

Mezőőri,Város- és községgazd. szolgálat

1584

427

22

2033

2

Lakóingatlan bérbeadása, hasznosít.

0

0

0

0

3

Önkormányzatok  igazgatási tevékenysége

0

0

21904

21904

4

Közterület fenntart.

0

0

0

0

5

Város és község-

gazdálkodás

0

0

0

0

6

Szemétszállítás

0

0

503

503

7

Közvilágítási feladatok

0

0

2874

2874

8


    Könyvtár

0

0

0

0

9

Család és Nővédelmi Eg.üi.gondozás

Védőnői szolg.

2290

602

1287

4179

10

Önkormányzati kiadás

6937

1704

0

8641

11

Közművelődési tevékenysége

2457

654

3597

6708

12

Zöldterület

0

0

0

0

13

Közutak fenntartása

0

0

1917

1917

14

Házi segítsny.szoc.étk.

0

0

0

0

15

Óvodai nevelés

34501

9297

22666

66464

16

Soponya-Káloz Sz.Gyj.Int.

11047

2933

13296

27276

17

Közhasznú foglalkoztatás

33312

4640

9456

47408

18

Háziorv.ügyeleti ell.

0

0

2258

2258

19

Soponya-Káloz Szoc. Int. Társulás

0

0

135

135

20


ÖSSZESEN:


92128

20257

79915

192300

3.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez


Soponyai Mesevár Óvoda

 2015. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban
B e v é t e l e k                                                                       eredeti          mód.         Telj.

                                                                                                               ElőirányzatA

B

C

D


Normatíva:

- alap hozzájárulás:    


0


0


0

1

Előző évi pénzmaradvány

0

23746

23746

2

 község működési hozzájárulása

63720

80026

80026

3

Egyéb működéséhez hozzájárulás

0

0

0

4

Saját bevétel

10282

10455

10450

5

Összesen:

74002

114227

114222


K i a d á s o k:                                                                                                Adatok: eFt


            E

F


Soponyai Mesevár Óvoda


G

TeljesítésMegnevezés

Erdeti ei

Mód.ei

1

Személyi juttatások összesen:

36463

41717

34501

82,72

Munkaadókat terh. járulékok

9803

20503

9297

45,33

Egyéb dologi

27736

52007

21447

65,64

Telefonktg

80

149

50

33,65

Egyéb üzemeltetési szolg. (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.)

650

3000

1169

39,06

Dologi kiadások összesen:

27736

52007

21447

65,67

Kiadások mindösszesen:


74002


114227


66464


67,8


3.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez


Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

 2015. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban
B e v é t e l e k                                                                       eredeti          mód.         Telj.

                                                                                                               ElőirányzatA

B

C

D


Normatíva:

- alap hozzájárulás:    


0


0


0

1

Előző évi pénzmaradvány

0

0

0

2

 község működési hozzájárulása

17097

20923

20923

3

Egyéb működéséhez hozzájárulás

0

0

0

4

Saját bevétel

0

0

0

5

Összesen:

17097

20923

20923


K i a d á s o k:                                                                                                Adatok: eFt


            E

F

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int. Társulás
G

TeljesítésMegnevezés

Erdeti ei

Mód.ei

1

Személyi juttatások összesen:

0

0

0

02

Munkaadókat terh. járulékok

0

0

0

03

Egyéb dologi

0

135

135

100,04

Telefonktg

0

0

0

05

Egyéb üzemeltetési szolg. (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.)

0

0

0

06

Átadott pénzeszköz

17097

20788

20788

100,07

Kiadások mindösszesen:

17097

20923

20923

100,0
3.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez


Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

 2015. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban
B e v é t e l e k                                                                       eredeti          mód.         Telj.

                                                                                                               ElőirányzatA

B

C

D


Normatíva:

- alap hozzájárulás:    


0


0


0

1

Előző évi pénzmaradvány

0

10695

10695

2

 Társulás működési hozzájárulása

17097

20788

20752

3

Egyéb működéséhez hozzájárulás

0

0

0

4

Saját bevétel

9125

9125

8439

5

Összesen:

26222

40608

39886


K i a d á s o k:                                                                                                Adatok: eFt


            E

F

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int.G

TeljesítésMegnevezés

Erdeti ei

Mód.ei

1

Személyi juttatások összesen:

10412

13264

11047

83,32

Munkaadókat terh. járulékok

2739

4804

2933

61,13

Egyéb dologi

12606

19995

12082

60,44

Telefonktg

360

410

125

30,55

Egyéb üzemeltetési szolg. (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.)

105

2135

1089

51,06

Dologi kiadások összesen

13071

22540

13296

59,07

Kiadások mindösszesen:

26222

40608

27276

67,2


4.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzatának működési és fejlesztési célú  bevételeinek és kiadásainak  2015. -2016.- 2017. évi alakulása

(ezer Ft-ban )


or-

szám

A

BEVÉTELEK

B

2015.

C

2016.

D

2017

E


I. Működési és felhalmozási célú bevételek

1

Intézményi működési bevételek

17879

30067

30914

2

Önkormányzatok sajátos működési bev.

36727

37379

37940

3

Önkormányzatok költségvetési támogatása

103931

96614

98063

4

Támogatásértékű működési bevétel:

0

0

0

5

Működési célú pe. átvét. ÁHT-on kívülről

43630

0

0

6

Rövid lejáratú hitel (likvid hitel)

0

0

0

7

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

8

Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevét.

0

0

0

9

átvett pénzeszközök

0

0

0

10

Függő bevétel

0

0

0

11

Előző évi pénzmaradvány

54278

10229

10382

12

Tárgyévi bevételek összesen 

256445

174289

177299


Sor-

Szám

F

KIADÁSOK

G

2015

H

2016

I

2017

J


II. Működési és felhalmozási célú kiadások

1

Személyi juttatások

46580

67329

68339

2

Munkaadókat terhelő járulékok

8027

18261

18535

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

43818

71960

73435

4

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre, egyéb támogatás

2108

3000

3045

5

Támogatásértékű működési kiadás

104581

0

0

6

Önk.által folyósított ellátások

8294

13739

13945


Tartalékok

0

0

0

8

Működési kölcsön törlesztés

5000

0

0

9

Felhalmozási kiadások áfával együtt

0

0

0

10

Felújítási kiadások áfával együtt

0

0

0

11

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre

0

0

0

12

Támogatás értékű felhalmozási kiadás

0

0

0

13

Fc. Kölcsön törlesztése

0

0

0

14

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

0

0

0

15

Fc. tartalék

0

0

0

16

Tárgyévi kiadások összesen :

218048

174289

1772995.  melléklet


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzata

által folyósított ellátások

( ezer Ft-ban )


Sor-szám

A


B

Megnevezés :

Eredeti

Előirányzat

C

Módosított

Előirányzat

D

Teljesített

Előirányzat

E

1

Rászorultságtól függő pénzbeli

szociális és gyermekvédelmi ellátások

11109

19412

8294

1.1

Aktív korúak ellátása

0

1291

1282

1.2

Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen

0

0

0

1.3

Normatív lakásfenntartási támogatás

0

0

0

1.4

Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás

alapján

0

3077

3077

1.5

Bursa támogatás

0

405

405

1.6

Pénzbeni átmeneti segély

0

0

0

1.7

Pénzbeni temetési segély

0

0

0

1.8

Ápolási díj

0

0

0

1.9

Egyéb,  megállapított juttatások


11109

14589

3480

1.10

Óvodáztatási támogatás

0

50

50

1.11

Pénzbeli támogatás (gyerm. védelmi kedv-ben részesülők részére)

0

0

0

1.12

rendkívüli gyermekvédelmi tám.

0

0

0

2

Természetben nyújtott szociális ellátások

0

0

0

2.1

köztemetés

0

0

0

2.2

Közgyógyellátás

0

0

0

2.3

Természetben(Erzsébetutalványban) gyermekv.

0

0

0

3

                       Összesen:

11109

19412

82946.  melléklet


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzatának

2015 évi működési és felhalmozási célú  pénzeszköz átadásai

(ezer Ft-ban )Sor-szám

AMegnevezés :

B

Eredeti

Előirányzat

C

Módosított

Előirányzat

D

Teljesített

Előirányzat

E

1

Működési célú pénzeszköz átadás

ÁHT-on belül

109022

174035

133416

1.1

- Pénzügyi alap

5000

5000

5000

1.2

- Katasztrófa alap

0

0

0

1.3

- Hulladékgazd. Működési ktg. Polgárdi

0

0

0

1.4

  • Önk.részére egyéb

 Soponyai Mesevár Óvoda

63720

80026

80026

1.5

-  Soponya-Káloz Szociális és Gyermekj.Int.Társ

17097

20923

20923

1.6

-   Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int.

17097

17288

17288

1.7

- KLIK iskola

0

0

0

1.8

- Kistérségi társulási tagdíj

0

0

0

1.9

- egyéb támogatás

6108

50798

10179

1.10

- Pedagógiai szakszolgálat

0

0

0

1.11

- Közhasznú program

0

0

0

2

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül

- Non-profit (társadalmi) szervek támogatása.

( Sport Egyesület, Kézilabda Egyesület, Nyugdíjas Klubok, Iskolánkért Alapítvány,

stb.)

3000

3000

2108

3


Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on

kívül Fcpá. Lakosságnak

- első lakáshoz jutók támogatása

0

0

0

4

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN

112022

177035

1355247.  melléklet


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzat 2015 évi felújítási és felhalmozási kiadásai

(ezer Ft-ban)


Sorszám

A

Megnevezés :

B


Eredeti előirányzat

C


Módosított előirányzat


Teljesített

előirányzat

1

 ÚT FELÚJÍTÁS

0

0


0


2

Épületfelújítás

0

0


0


3

Felújítás összesen

0

0

0

4

Út vásárlás

0

0


0

5

Számítógép vásárlás  részére

0

0

0

6

Gép beszerzés, f

0

194


194

7

------Óvoda gép beszerzés

1181

1181


0

8

Gép, berendezés, felszerelés áfa

319

371


52

9

----------

0

0


0

10

Épület bővítés

0

0


0

9

Felhalmozási kiadások összesen

0

0


0

10

FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1500

1746


246
8.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzat 2015. évi pénzforgalom nélküli kiadásainak alakulása

Sorszám

A


MEGNEVEZÉS

B


Eredet

Előirányzat

C

Módosított

Előirányzat

D

Teljesített

Előirányzat

E

1

Tartalék

Ebből:

0

0

0

1.1


- Fc. tarlalék

0

0

0

1.2


- Általános tartalék

0

0

0


9.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez


Több éves kihatású döntések évenkénti bontásbanSor-szám

A

Több éves kihatással járó feladatok:

B

2015

C

2016

D

2017

E

2018

F

1

Fc. kölcsön visszafizetése (pénzügyi alap)

5000

0

0

010 .  melléklet


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez


Adósságállomány alakulása, lejárat, eszközök, bel- és külföldi bankok közötti bontásban


Sorszám

A

A hitelfelvétel célja, fajtája

B


A hitelt nyújtó bank megnevezése

CFelvétel ideje

D


Lejárat ideje

E


Összege

F

1

---

----

-

-

0

11.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzat 2015. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei

és kiadásai mérlegszerűen
Működési           
bevételek

A

Ered.

B

Mód.

C

Telj.

DFelhalmozási bevételek

E

Eredeti.

F

Mód.

G

Telj.

H

1

Működési bevételek

30050

37000

36727

1

Felhalmozási célú költségvetési támog.

0

0

0

2

Önkormányzatok

    költségvetési   

   támogatása

93610

103931

103931

2

Felhalmozási célú hitelek

 Felvétele

0

0

0

3

Támogatás értékű bevétel

101414

155843

155807

3

Felhalmozási és tőke

 jellegű bevétel

0

0

0

4

Működési célú hitelek

 Felvétele

0

0

0

4

Pályázati támogatás

0

0

0

5

Működési pénzeszközök

(saját)

45266

64382

46292

5

Önk.sajátos felhalmozási

 bevétele ( kommunális adó, lakáscélú norm.)

0

0

0

6

Összesen:

270340

361156

342757

6

Összesen:

0

0

0

7

Előző évi működési

maradvány igénybevétele:

10475

88719

88719

7

Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

 8

Működési célú pe. átvétel ÁHT-on kívülről

Átfutó bevétel

0

0

0

 8

Előző évi működési maradv. igénybevét.

0

0

0

9

Mindösszesen:

280815

449875

431476

9

Mindösszesen:

280815

449875

43147612.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhezMűködési kiadások

I

Eredeti

J

Mód.

K

Telj

LFelhalmozási kiadások

M

Eredeti

N


Mód.

O

Telj.

Ő

1

Személyi juttatások

68822

105546

92128

1

Felújítás

0

0

0

2

Munkaadókat terhelő

 járulékok

18455

33334

20257

2

Beruházás

1500

1746

246

3

Dologi kiadások

72016

124214

79915

3

Támogatás ért.felh.

 kiadás

0

0

0

4

Tartalék

0

0

0

4

Pénzeszköz átadás

 felhalmozási célra

0

0

0

5


 Irányító szerv támogatás

97914

121737

121737

5

Pénzügyi befektetések

0

0

0

6

Támogatás értékű

 működési kiadás

3000

3000

2108

6

Felhalmozási célú hitelek,

 kölcsön nyújt. törl.

         0

0

0

7

Átadott pénzeszköz

 működésre

7999

40886

8385

7

Felhalmozási tartalék

          0

0

0

 8

Önkormányzat által

 folyósított ellátások

11109

19412

8294

 8

Fejlesztési kölcsön

törlesztés

         0

0

     0

9

függő
9

---

0

0

0

10

Összesen:

279315

448129

332824

10

Összesen:

1500

1746

246