Soponya Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 7/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2013. 12. 10 - 2014. 03. 31

                                 SOPONYA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2013. (XII.09.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól


Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:


1.§ (1) Az Önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.04.) BM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján - a Rendelet 1. mellékletében megállapított mindösszesen 44 m³ tűzifa erejéig - a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt.


(2) A rendelet hatálya kiterjed a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2012.(IV.18.) számú önkormányzati rendelet 2. §-ában foglalt személyekre.


2. §  A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 5. §-ában foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.


3. §  (1) Szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető az,

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, vagy

b) aki egyedülálló, vagy gyermekét egyedül neveli, és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 200 %-a, vagy

c) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására jogosult, vagy

d) aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti időskorúak járadékára jogosult, vagy

e) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult, vagy

f) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti – tekintet nélkül annak pénzbeli vagy természetbeni formában történő nyújtására - lakásfenntartási támogatásra jogosult

g) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

(2) Az elbírálás során előnyben kell részesíteni a (1) bekezdés c)-g) pontjába tartozó kérelmezőt.

(3) A támogatás iránti igényeket 2013. december 31. napjáig lehet benyújtani.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt.17.§ (1)-(5) bekezdéseit kell alkalmazni.

(5) Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(6) Jogosultanként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható.4.§ (1) A szociális célú tűzifa támogatásról, méltányossági jogkör gyakorlásáról, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból történő elengedéséről Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012.(IV.18.) önkormányzati  rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester jogosult.

(2) A támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. melléklet szerinti formanyomtatványon

  lehet benyújtani.

5. § (1) Ez a rendelet 2013. december 10. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2014. március 31-én hatályát veszti.                       Dr. Horváth Csaba                                                                         Béndek József

                               aljegyző                                                                                polgármesterZáradék:

A rendeletet 2013. december 9. napján kihirdettem.

Soponya, 2013. december 9.                                     /:Dr. Horváth Csaba:/

                                                                                                          aljegyző


1. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2013. (XII.09.) önkormányzati rendelethezSZOCIÁLIS TŰZIFA IGÉNYLÖ ADATLAP


1./ Kérelmező neve /születési név is /_______________________________________


Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:


Születési helye: _________________________Anyja neve:__________________________

Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:2./ * Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______


3./ * Családi állapota:

egyedülálló

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt4./ Lakóhely:

___________________helység

_________________________________utca________sz..________em.______ajtó

Tartózkodási hely:   

                __________________________helység

_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó

Telefonszám (nem kötelező megadni): _________________________


5./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos – haszonélvező - főbérlő – albérlő -

családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó

6./ A lakás ______________ szobás _____________ m2-es _________________________

komfortfokozatú.

* A megfelelő rész aláhúzandó


KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI


Név, születési név is


Családi állapota


Rokoni kapcsolat


Születési idő, hely

TAJ szám


Anyja neve


1.………………………………..

………..év..............hó…......nap
2.………………………………..

………..év..............hó…......nap
3.………………………………..

………..év..............hó…......nap
4.………………………………..

………..év..............hó…......nap
5.………………………………..

………..év..............hó…......nap
6.………………………………..

………..év..............hó…......nap
7.………………………………..

………..év..............hó…......nap


Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége


A jövedelem típusai


Kérelmező

jövedelme


A családban lakó hozzátartozók jövedelme

1.

Munkaviszonyból és más

foglalkoztatási jogviszonyból

származó


2.

Társas és egyéni vállalkozásból,

őstermelői, illetve szellemi és

más önálló tevékenységből

származó


3.

Alkalmi munkavégzésből

származó


4.

Táppénz, gyermekgondozási

támogatások


5.

Nyugellátás és egyéb

nyugdíjszerű rendszeres

szociális ellátások


6.

Önkormányzat és munkaügyi

szervek által folyósított ellátások


7.

Egyéb jövedelmek


8.

Összes jövedelemEgy főre számított havi családi jövedelem: …………………………..Ft/hó.


Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenőrizheti.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. A kérelemhez csatolni kell minden olyan okiratot (kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat,stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.


Kelt:………………………….

………………………………………..

                                                                                     kérelmező aláírásaVAGYONNYILATKOZAT

A. Ingatlanok

1.Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

címe:______________________________________________________________város/község

__________________________________________________út/utca___________________hsz.

alapterülete:____________m2, tulajdoni hányad:___________,a szerzés ideje:_________év

Becsült forgalmi érték:*________________________________________________________Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem ( a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon( vagy állandó, illetve tartós használat):

Címe:_______________________________________________________________város/község

_________________________________________________út/utca_____________________hsz.

5

alapterülete:_____________m2, tulajdoni hányad:____________,a szerzés ideje:_________év

Becsült forgalmi érték:*________________________________________________________Ft

3.Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- (épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése(zártkerti

építmény, műhely,üzlet, műterem, rendelő, garázs,

stb.):___________________________________________________________________________

címe:________________________________________________________________város/község

_____________________________________________út/utca__________________________hsz.

alapterülete:_________________m2, tulajdoni hányad:__________,a szerzés ideje:________év

Becsült forgalmi érték:*_________________________________________________________Ft

4. Termőtulajdon ( vagy állandó használat):

megnevezése:____________________________________________________________________

címe:________________________________________________________________város/község

________________________________________________út/utca_______________________hsz.

alapterülete:____________m2, tulajdoni hányad:___________,a szerzés ideje:____________év

Becsült forgalmi érték:*____________________________________________________Ft

II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

a) személygépkocsi: __________________________________________típus ______________rendszám

a szerzés ideje:_______________________________________________________________

Becsült forgalmi érték:** _____________________________________________________Ft

b) tehergépjármű, autóbusz,____________________________________típus ________________ rendszám

a szerzés ideje:_____________________________ ______________________________________

Becsült forgalmi érték:** ______________________________________________________Ft

Megjegyzés:

Ha a kérelmező, vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem, a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.


* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.

_____________________________                                 ______________________________

kérelmező házastársa/élettársa/  aláírása                                            kérelmező aláírása

CSATOLANDÓ: egyháztartásban élők jövedelemigazolása (munkabér, családi pótlék, gyes, gyed, stb., ha

valamelyik családtagnak nincs munkahelye, kérem a munkaügyi központtal való együttműködés igazolását)