Soponya

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 04. 01 - 2017. 10. 08

Soponya Nagyközség  Önkormányzata Képviselő-testületének 4 /2014. (III. 13.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról


                                                           - a módosításokkal egységes szerkezetben -


Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és a 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatásáról az alábbi rendeletet alkotja:


  1. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai


1.§ (1)    A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás Soponya Nagyközség közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlannak (a továbbiakban: ingatlan) a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti tulajdonosánál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére terjed ki.

(2)    A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:
a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző Közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,
b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésére.


2. A Közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése


2.§ (1)    A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz folyamatos begyűjtésére és a befogadóba történő ártalmatlanítási célú elszállítására és a befogadóba történő leürítésére irányuló közszolgáltatást a LIQUID-PORTER Kommunális Szolgáltató Kft. székhelye: 1077 Budapest, Bethlen Gábor utca 3. 2. em. 24.) cégjegyzék száma: 01-09-992372 (továbbiakban: Közszolgáltató) végzi az önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés szerint 2014. április 1. napjától 2015. március 31. napjáig.

(2)    Az ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeket az Aba Kistérségi Szennyvíztisztító Telep címe: Aba külterület 035/1 HRSZ alatt kijelölt átadási helyen kell elhelyezni, a települési szennyvíztisztító telep, szennyvízfogadó műtárgyában.3. A közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatási szerződés


3. § (1) A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata
a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,
b) a közszolgáltatás ellátására a Közszolgáltató kiválasztása, a Közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződés megkötése.

(2) A közszolgáltatás az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött, és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.

(3) A kiválasztott közszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására az önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt.

A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban jelen rendelet állapítja meg.
(4) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell:
a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi határát,
annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését,
b) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,
c) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének módját, valamint elszállításának a bejelentéstől számított maximális idejét,
d) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját,
e) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit, módszereit,
f) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket
g) a Közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást,
h) a Közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét, és
azokat a feltételeket, amelyek mellett a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt vagy teljesítési segédet vehet igénybe, s ez utóbbiért történő felelősségvállalást.

(5) A közszolgáltatási szerződésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni:
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását,
b) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését,
c)1 a települési igények kielégítésére alkalmas nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölését,
d) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását.

(6) A közszolgáltatási szerződésben a Közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni:
a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását, a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését,
b) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását,
c) a Közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj alkalmazásának tapasztalatairól az Önkormányzat tájékoztatását,
d)2 a közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására az Önkormányzat által kijelölt leürítő helyek és létesítmények igénybevételét,
e) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését,
f) a közszolgáltatási szerződés megszűnésének módját és eseteit, a megszűnés esetén az új közszolgáltató kiválasztásáig a szolgáltatás teljesítését.


4. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


4. § (1)    A közszolgáltató teljes körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és az ártalmatlanítás céljából történő átadásra vonatkozó közszolgáltatást.

(2) 3   A települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása az erre a célra készített különleges rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegést, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.

(3)    A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak szerint haladéktalanul saját költségén köteles gondoskodni.

(4)    A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására szolgáló gépjárművek tárolására engedélyezett telephellyel kell rendelkezni a közszolgáltatónak.

(5)    A szállítóeszköz tisztítását és fertőtlenítését olyan térburkolattal ellátott mosótéren szabad végezni, ahonnan az elhasznált víz az e célra rendszeresített ideiglenes tárolóba vagy közcsatornába kerül.

(6)    A közszolgáltató felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyező telepre történő biztonságos eljuttatásáért. A beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyező telep üzemeltetőjével igazoltatni kell.

5. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


5. § (1)    A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás esetén az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(2)    A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és szállítására vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a szolgáltató között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számítva 72 órán belül elvégezni.

(3)    A megrendelés történhet írásban: levélben, elektronikus levélben, vagy telefonon.

(4)    A közszolgáltató a jogszabályban meghatározott közszolgáltatás elvégzését nem tagadhatja meg.

(5)    A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az igénybevevő adatait - a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve - kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az önkormányzati ellenőrzéshez tartja nyilván és kezeli.

A közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató köteles az igénybevevő aláírásával igazoltatni.

A közszolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla alapján jogosult beszedni.

(8)    A közszolgáltatási díjat késedelmesen teljesítő szolgáltatást igénybevevővel szemben a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak szerint kell eljárni.


6. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


6. § (1)    Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, környezetkárosítás nélküli ideiglenes tárolásáról és annak szükség szerinti elszállíttatásáról a közszolgáltatást ellátó szolgáltató igénybevételével gondoskodni.

 (2)    A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz zárt gyűjtését és ideiglenes tárolását az ingatlantulajdonos olyan módon köteles végezni, hogy az közegészségügyi és környezetvédelmi előírásokat ne sértsen, másoknak kárt ne okozzon. Azzal az ingatlantulajdonossal szemben, aki az előírásoktól eltérően gyűjti a háztartási szennyvizet a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak alapján kell eljárni.

(3)    Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.

(4)    Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás ellenértékeként a 9. §-ban meghatározott szolgáltatási díjat köteles a közszolgáltatónak számla ellenében megfizetni, és a számlát 5 évig megőrizni.7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításával kapcsolatos rendelkezések


7.§  (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak az e rendelet 2. § (2) bekezdésében  megnevezett átadási helyen szabad leereszteni és ártalmatlanítani.

 A Közszolgáltató a begyűjtött és beszállított, az átadási hely üzemeltetője pedig az ártalmatlanításra átvett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az átadási helyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, pontosan megállapítható legyen.


8. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


8. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás ellátása során köteles megadni az 5. § (5) bekezdésben rögzített személyes adatait.

A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani.


9. A közszolgáltatás díja


9. §. (1)4    Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért 2.000,- Ft/év+ÁFA alapdíjat és 1.495,- Ft/m3+ÁFA ürítési díjat kell fizetni 2016. február 1. napjától, amely tartalmazza mind a szállítás, mind a szippantmány fogadás díját is. A fizetendő közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egy éves díjfizetési időszakra állapítja meg.


10. § E rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.           Béndek József                                                     Virágné Ferenczi Edit
             polgármester                                                                 jegyző


Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Soponya, 2014. március 13.

                                         Virágné Ferenczi Edit
                                                  jegyző


Egységes szerkezetbe foglalva:  2016. január 28.


                                         dr. Horváth Csaba

                                                 aljegyző

                                                                                               

1 Megállapította Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testüeletének 2/2016. (I.22.) önkormányzati rendelete 1.§-a. Hatályos: 2016.január 23. napjától.

2 Megállapította Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testüeletének 2/2016. (I.22.) önkormányzati rendelete 2.§-a. Hatályos: 2016.január 23. napjától.

3 Megállapította Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testüeletének 2/2016. (I.22.) önkormányzati rendelete 3.§-a. Hatályos: 2016.január 23. napjától.

4 Megállapította Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testüeletének 2/2016. (I.22.) önkormányzati rendelete 4.§-a. Hatályos: 2016.január 23. napjától.