Soponya 3/2021 (I.28..)

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család-és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 28 - 2021. 01. 30

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

3/2021. (I.28.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család-és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

10/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Soponya Nagyközség Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család-és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 14/B.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14/B.§ (2) Az ápolási támogatás mértéke 41.335 forint”

2.§ Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. január 1. napján  indult eljárásban kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2021.01.30. napján hatályát veszti.

                                Szücs Norbert                                                    dr. Horváth Csaba

                                 polgármester                                                                aljegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2021. január 28. napján megtörtént.


dr. Horváth Csaba

aljegyző