Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról

Hatályos: 2016. 01. 01

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Fejér Megyei kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével - a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:

1. § (1) A települési környezet és a köztisztaság rendjének fenntartásában, az e rendeletben foglalt szabályok betartásában mindenki köteles hatékonyan közreműködni, együttműködni, a szennyeződést eredményező tevékenységtől, magatartástól tartózkodni.

(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztán tartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztán tartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat gondoskodik.

(3) A közterület szervezett, rendszeres tisztán tartása a települési önkormányzat közszolgáltatási feladata.

(4) A közterületek fenntartása magában foglalja a nagyközség területén lévő zöldterületek, parkok, játszóterek, sövények ápolását, gondozását is, melynek módjáról, feltételeiről és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról a képviselő-testület dönt.

(5) A közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése a szennyeződést okozó személy, szervezet feladata.

1. Az ingatlanok és közterületek tisztán tartása

2. §

Az ingatlantulajdonosnak vagy az ingatlan tényleges használójának a közterület tisztán tartásával kapcsolatos feladatai:

1. Az ingatlan előtti járdaszakaszt tisztán kell tartani. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.

2. A járdaszakasz mellett növő gazt ki kell irtani, a járdára kinyúló ágakat és bokrokat megnyesni oly módon, hogy azok a közlekedést ne akadályozzák.

3. Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát szükség szerint kell síkosság mentesítő anyaggal felhinteni. Erre a célra környezetvédelmi szempontból veszélytelen szóróanyagot (fűrészpor, homok, faforgács, bazalt vagy dolomit zúzalék) lehet használni.

A szóróanyag beszerzéséről a tisztán tartásra kötelezettnek kell gondoskodni.

4. A járda és a közút síkosság-mentesítését úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset, kár.

5. A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza.

6. A járdáról a havat hóesés után azonnal el kell takarítani.

7. Az ingatlan előtti közterületen lévő árkot, nyitott csatornát, folyókát, átereszt tisztán kell tartani, a csapadékvíz akadálytalan elfolyását biztosítani kell.

8. Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.

3. § A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos. Eldugulás, rongálódás vagy veszély okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot stb.) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, bevezetni, elhelyezni tilos.

4. § (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környezetében (az építkezés előtti közterületen) az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a rendet, tisztaságot.

(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztán tartásáról.

(3) Építésnél, bontásnál, felújításnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés a környezetet ne szennyezze.

(4) Amennyiben a munkálatok végzése során a közterületen építési törmelék, illetve hulladék anyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani.

(5) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely a környezetet nem szennyezi.

(6) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, szemetet engedély nélkül elhelyezni. Ha ez mégis megtörténne, elszállításáról az azt odahelyező köteles 24 órán belül gondoskodni.

5. § (1) Közterületen szennyező anyagot csak oly módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por, hulladék anyag, csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület mégis szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles azt azonnal eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.

(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál a közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell szüntetnie.

6. § (1) A nagyközség közterületein - az üzemképtelenség elhárítását kivéve - tilos gépjárművön olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön.

(2) A közterületi gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos.

7. § (1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített buszvárók mellett elhelyezett hirdetőtáblákon szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat, növényeket bármilyen festett, vésett felirattal megrongálni. A közszemérmet, közízlést sértő feliratokat, ábrákat az ingatlan tulajdonosa, használója 8 napon belül köteles saját költségén eltávolítani.

(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni.

8. § (1) Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített szeméttárolóba lehet elhelyezni.

(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület tisztán tartása az alkalmi használó kötelessége. Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére edényt kell kihelyezni és a hulladékot saját költségen elszállítani.

(3) Aki a közterületet, valamint az ott elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról haladéktalanul gondoskodni.

9. § A nagyközség területén lévő tavakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, tűz- és robbanásveszélyes anyagot engedni, a vizet, vízpartot szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos.

2. Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése

10. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjából avarnak és kerti hulladéknak minősül a továbbhasznosításra, komposztálásra nem kerülő vagy arra alkalmatlan fű, lomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb növényi maradvány.

(2) Avart és kerti hulladékot a szabadban, nyílt téren nagykorú személy felügyelete mellett csak szeptember 1. és április 30. közötti időszakban, hétfőtől péntekig 900 és 1800 óra között, szombaton 9 órától 11 óráig lehet égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, a lakókörnyezetet ne zavarja, és az égetés hősugárzása további kárt ne okozzon. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális vagy ipari eredetű hulladékot (PVC, gumi, műanyagok, veszélyes hulladékok, stb.), valamint kifejezetten tűz- és robbanásveszélyes anyagot.

(3) Nem megengedett az égetés ünnepnapon, munkaszüneti napon, országos pihenőnapon és tűzgyújtási tilalom elrendelésének ideje alatt.

(4) A szabadban tüzet, üzemben lévő tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén a tűz oltásáról haladéktalanul gondoskodni kell. Az égetés helyszínén olyan felszereléseket, eszközöket kell készenlétbe helyezni, melyek segítségével a tűz eloltható, terjedése megakadályozható.

(5) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom szabályai alól a rendelet nem ad felmentést.

(6) Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be, levegőtisztaság-védelmi bírsággal sújtható.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott bírság összegére, valamint kiszabásának és megállapításának módjára a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletszabályai vonatkoznak.

3. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1.napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a település tisztaságáról szóló 18/2004. (VIII.13.) önkormányzati rendelet

(3) Hatályát veszti az avar és kerti hulladékok nyílttéri égestéséről szóló 19/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelet.