Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (I. 22.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2017. 02. 18 - 2020. 12. 31

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 39/C. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

Értelmező rendelkezések


1. §  Jelen rendelet alkalmazásában:

[1]1.


[2]2.

Az adókötelezettség


2. §   Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Adómentesség


1. §  (1) Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.


(2) Adómentes a háziorvos, védőnő vállalkozó feltéve, ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.


(3) A vállalkozó az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége 10 %-ának megfelelő összeggel csökkentheti az adóját.


(4)[3]


(5)[4]


(6)[5]

(7)[6].


(8)[7]


(9)[8]


(10)[9]


(11)[10]

Az adó mértéke


4. §    (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke - a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti tevékenység-végzés után - naptári naponként 5000 forint.

Záró rendelkezések


5. §  (1) Ez az önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. adóévre kell alkalmazni.


(2) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 39/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

[1]

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (II. 17.) – hatálytalan 2017. február 17.

[2]

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (II. 17.) – hatálytalan 2017. február 17.

[3]

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (II. 17.) – hatálytalan 2017. február 17.

[4]

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (II. 17.) – hatálytalan 2017. február 17.

[5]

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (II. 17.) – hatálytalan 2017. február 17.

[6]

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (II. 17.)  – hatálytalan 2017. február 17.

[7]

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (II. 17.) – hatálytalan 2017. február 17.

[8]

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (II. 17.) – hatálytalan 2017. február 17.

[9]

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (II. 17.) - hatálytalan 2017. február 17.

[10]

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (II. 17.) – hatálytalan 2017. február 17.