Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016.(V.20.) önkormányzati rendelete

az ingatlanok házszám- megállapításának szabályairól

Hatályos: 2016. 05. 21

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016.(V.20.) önkormányzati rendelete

az ingatlanok házszám- megállapításának szabályairól

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja Szarvas város közigazgatási területén található ingatlanok házszám- megállapítás rendjének kialakítása.

(2) A jelen rendelet elveit kell alkalmazni az új házszám megállapítására és meglévő megváltoztatására is az egységes címkezelés érdekében.

2. Értelmező rendelkezések

2. § Jelen rendelet alkalmazásában:

3. A házszám- megállapítás rendje

3. § (1) A főútvonal mentén a házszámok nyugatról keleti irányban növekedhetnek. Szarvas főútvonalának a Szabadság utat kell tekinteni.

(2) A számozást a főútvonalról merőlegesen leágazó utcákban, a főútvonalhoz közelebb eső részen, a főútvonallal párhuzamos utcákban nyugatról keleti irányba haladva kell kezdeni.

(3) A tér, a köz, a park és más körszerű számozást igénylő közterületen az ingatlanok számozása – a főútvonalhoz közelebb eső becsatlakozó közterületet alapul véve – a jobb oldalon egyes sorszámmal kezdődően folyamatosan halad az óramutató járásával ellentétes irányba.

(4) A számozás eggyel kezdődik és kihagyás nélkül, folyamatosan emelkedő számsorrendben a közterülethez csatlakozó, utolsó beépítésre szánt területen fekvő ingatlanig tart.

(5) Az utcák kereszteződésében, a terek sarkán lévő épületeken elhelyezett közterületi névtáblákon a következő kereszteződésig megtalálható házszámokat a közterület elnevezés alatt fel kell tüntetni.

(6) A párhuzamos utcákban a számozás csak azonos irányban emelkedhet.

(7) Amennyiben a közterület mindkét oldalát számozni kell, a számozás növekedésének irányába nézve jobb oldalon a páratlan, a bal oldalon a páros számokat kell alkalmazni. Egyoldalas utcákban – ha a másik oldal a hatályos építési szabályzat szerint nem beépítésre szánt területfelhasználási egységként van meghatározva – a számozás folyamatos.

(8) A kialakult számozás után megosztott ingatlan eredeti sorszáma nem szűnik meg, az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában kiegészül egy nem ékezetes, egyjegyű nagybetűvel A-tól Z-ig, per jellel elválasztva a házszám mögé írva.

(9) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok az eredeti sorszámukat megtartják és az eredeti házszámok értékeinek kötőjellel történő jelölésével összevont házszámot kell megállapítani.

(10) Ha az ingatlan közterületről nem, csak másik telken keresztül közelíthető meg, a házszámozás szempontjából úgy kell tekinteni, mintha megközelíthető lenne közterületről is. Ebben az esetben az ingatlan(ok) címében házszámként annak az ingatlannak a házszámát kell feltüntetni, amelyhez az ingatlan megközelítését szolgáló telek csatlakozik. Az így kialakított telek/telkek számának megfelelően a házszám(ok) kiegészül(nek) egy nem ékezetes, egyjegyű nagybetűvel A-tól Z-ig, per jellel elválasztva a házszám mögé írva.

4. A házszám- megállapítás eljárási rendje

4. § (1) A házszám- megállapítással kapcsolatos ügyekben első fokon a jegyző jár el.

(2) A jegyző által a házszám- megállapítás tárgyában hozott döntés ellen Szarvas Város Önkormányzat Képviselő- testülete felé lehet jogorvoslattal élni a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

5. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Szarvas Város Önkormányzat Képviselő- testületének a közterületek elnevezéséről szóló 6/1991. (V.13.) önkormányzati rendeletének 3. § és 4. §-a.