Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 26

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2014.04.26.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítését
6.040.791 e Ft költségvetési bevétellel,
5.254.256 e Ft költségvetési kiadással,
786.535 e Ft maradvánnyal,
az 1. és a 2. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.

2. § Az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről - hitel állományáról- szóló jelentést a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.

3. § Az önkormányzat 2013. december 31-i mérlegét
18.699.626 e Ft eszközök
18.699.626 e Ft források
főösszeggel, részleteiben a 14. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

4. § A 2013. évi pénzmaradvány összege 773.147.487 Ft, melyről szóló jelentést a 18. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.