Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.(V.20.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 21

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.(V.20.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2016.05.21.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítését
4.477.766 e Ft költségvetési bevétellel,
3.547.985 e Ft költségvetési kiadással,
929.781 e Ft maradvánnyal,
az 1. és a 2. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.

2. § Az önkormányzat 2015. december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről - hitel állományáról - szóló jelentést a 3. és 3/a mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.

3. § Az önkormányzat 2015. december 31-i mérlegét
18.741.533 e Ft eszközök
18.741.533 e Ft források
főösszeggel, részleteiben a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

4. § A 2015. évi maradvány összege 929.781.574 Ft, melyről szóló jelentést a 18. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.