Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete

a gépjármű várakozóhelyek építéséről és megváltásáról

Hatályos: 2020. 11. 01

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete

a gépjármű várakozóhelyek építéséről és megváltásáról

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, alapelvei

1. § (1) A rendelet célja, hogy Szarvas város területén a jogszabályban megállapított gépjármű várakozóhely létesítési kötelezettség teljesítését elősegítse a várakozóhelyek közterületen, önkormányzati tulajdonú területen történő kialakítása, vagy pénzbeli megváltása lehetőségének szabályozásával.

(2) Az építmény rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárásban vizsgálni kell a gépjármű-várakozóhely létesítésére irányuló jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelést is.

2. A gépjármű várakozóhelyek közterületen, önkormányzati tulajdonú területen történő kialakítása

2. § (1) Amennyiben a jogszabály által előírt számú gépjármű várakozóhelyet az építtető saját telken belül nem tudja biztosítani, azokat saját költségén megépítheti az önkormányzat tulajdonában álló területen vagy közterületen.

(2) A gépjármű várakozóhely akkor létesülhet közterületen, ha a településrendezési terv az érintett területet közlekedési célú közterületként kezeli, és az építtető beszerzi a várakozóhelyek építéséhez szükséges hatósági engedélyeket.

(3) Az építtető a gépjármű várakozóhelyek létesítése előtt köteles beszerezni az állami közút mellett az állami közútkezelő, önkormányzati tulajdonú helyi közút mellett a helyi közútkezelő hozzájárulását.

(4) A gépjármű várakozóhelyek csak a közlekedési hatóság végleges építési engedélyével valósíthatók meg az önkormányzat és a helyi közútkezelő által előírt kivitelezési módon.

(5) Az építtető költségén létesített gépjármű várakozóhelyek a közforgalom elől nem zárhatók el.

(6) A gépjármű várakozóhelyek kialakításáról az önkormányzat és az építtető szerződést köt, amelyet a képviselő-testület hagy jóvá. A szerződés egy példányát az önkormányzat vagyongazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egysége részére is át kell adni. A szerződésre egyebekben a polgári jog szabályait kell alkalmazni.

(7) Ezen § alapján létesített gépjármű várakozóhelyeket az önkormányzat tulajdonában levő létesítményeknél kell nyilvántartani.

3. A gépjármű várakozóhelyek megváltása

3. § (1) Amennyiben a jogszabály által előírt számú gépjármű várakozóhely-létesítési kötelezettség közterületen vagy önkormányzati tulajdonban levő területen nem teljesíthető, az építtető kérelmezheti az önkormányzatnál a várakozóhely pénzbeli megváltását.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell

  • a) a gépjármű várakozóhely-létesítési kötelezettséggel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát,
  • b) a megváltandó várakozóhelyek számát és
  • c) a kérelmező nevét és lakcímét vagy székhelyét.

(3) A kérelemről a képviselő-testület határozattal dönt.

(4) A gépjármű várakozóhelyek megváltásának feltételeiről az önkormányzat és a kérelmező szerződést köt, amelyet a képviselő-testület hagy jóvá. A szerződés egy példányát az önkormányzat vagyongazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egysége részére is át kell adni. A szerződésre egyebekben a polgári jog szabályait kell alkalmazni.

4. § (1) A megváltás díját a képviselő-testület szakértői vélemény alapján a megállapított tényleges bekerülési költség figyelembevételével, a kérelmet elbíráló döntésben határozza meg.

(2) A várakozóhely megváltási összeget a gépjármű várakozóhely megváltási szerződés megkötésétől számított harminc napon belül kell befizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára, amelyen belül azt „gépjármű parkoló építési alap" címen elkülönítetten kell kezelni.

(3) A megváltási összeget az önkormányzat kizárólag gépjármű várakozóhelyek megépítésére fordíthatja. Az összegek felhasználásáról az éves költségvetési beszámolóban tájékoztatni kell a képviselő-testületet.

(4) Amennyiben a parkolási igényű létesítmény rendeltetése a későbbiek során oly módon változik, hogy annak jogszabályban előírt várakozóhely szükséglete csökken, a befizetett megváltási összeg nem igényelhető vissza.

(5) Meghiúsult építkezés esetén a megváltásról kötött szerződés hatályát veszti. Az építtető a befizetett összeget, illetve az építési szerződés neki fel nem róható okból való lehetetlenülése esetén annak a mindenkori jegybanki alapkamat időarányos részével növelt összegét a kezelési költség (befizetett eljárási díjak, tervezési díj) levonásával visszaigényelheti és azt az önkormányzat tizenöt napon belül köteles visszafizetni.

(6) A megállapított gépjármű várakozóhely megváltási alapdíjak összegét az önkormányzat évente felülvizsgálhatja és módosíthatja, valorizálhatja.

4. Értelmező rendelkezések

5. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

  • a) várakozóhely: parkoló, rakodóhely, várakozóhely,
  • b) szükséges gépjármű várakozóhelyek száma: az építmények rendeltetésszerű használatához, kereskedelmi, szolgáltatási tevékenység végzéséhez, szálláshely-szolgáltatáshoz szükséges, jogszabályban előírt mennyiségű és fajtájú gépjármű várakozóhelyek mennyisége,
  • c) gépjármű várakozóhely építési alap: a befizetett várakozóhely megváltási díjakból kizárólag várakozóhelyek kiépítésére fordítható, az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten kezelt pénzösszeg.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2020. november 1-jén lép hatályba.

7. § Hatályát veszti Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelete.