Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól

Hatályos: 2017. 03. 01 - 2022. 01. 31

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2014.(XI.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) és (2) bekezdésében, és a 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testület önkormányzati képviselőire, a tanácsnokokra, a képviselő-testület bizottságainak elnökeire, képviselő és nem képviselő tagjaira.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterre.

2. § (1)[1] Az önkormányzati képviselőket képviselői munkájukért tiszteletdíj illeti meg, melynek havonkénti összege 112.200 Ft (a továbbiakban: alapdíj).

(2) Ha az önkormányzati képviselő bizottságnak tagja, tiszteletdíja az alapdíjon felül –több bizottsági tagság esetén is- az alapdíj 45%-ával megemelt összeg.

(3) A bizottság elnökének és a tanácsnoknak a tiszteletdíja az alapdíjon felül –több tisztség, több bizottsági tagság esetén is- az alapdíj 90 %-ával megemelt összeg.

(4) A bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45%-ának megfelelő összegű tiszteletdíjban részesül.

3. § (1) Az Önkormányzat az önkormányzati képviselők számára előfizeti a Szarvas és Vidéke önkormányzati hetilapot, melyet a képviselők lakására kell kézbesíteni.

(2) Az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai az Önkormányzat üdülőit a Szarvasi Polgármesteri Hivatal dolgozóival azonos feltételek mellett vehetik igénybe.

(3)[2] Az önkormányzati képviselő természetbeni juttatásként igénybe veheti a Szarvasi Polgármesteri Hivatal által térítésmentesen biztosított informatikai szolgáltatásokat, valamint a részére használatra térítésmentesen átadott, a Szarvasi Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező hordozható számítógépet, annak tartozékait és a működéshez szükséges szoftvereket.

4. § (1) A 2. §-ban megállapított tiszteletdíjakat havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell kifizetni. Amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap, a kifizetés a következő munkanapon esedékes.

(2) A tiszteletdíjak számfejtéséről és kifizetéséről a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya gondoskodik.

(3)[3]

(4) A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság évente egy alkalommal ellenőrzi a tiszteletdíjak kifizetését és megállapításairól tájékoztatja a képviselő-testületet.

4/A. § [4] (1) Ha az önkormányzati képviselő a képviselő-testület két egymást követő ülésén nem vesz részt és hiányzását nem igazolta, alapdíjának 25%-ával csökkentett mértékű juttatásra jogosult.

(2) Ha a bizottsági tag önkormányzati képviselő a bizottság két egymást követő ülésén nem vesz részt és hiányzását nem igazolta, a 2. § (2)-(3) bekezdése szerinti kiegészítő díjazása 25 %-ával csökkentett mértékű juttatásra jogosult.

(3) Ha a nem önkormányzati képviselő bizottsági tag a bizottság két egymást követő ülésén nem vesz részt és hiányzását nem igazolta, tiszteletdíjának 25 %-val csökkentett mértékű juttatásra jogosult.

(4) Az (1)-(3) bekezdés rendelkezései alapján megállapított csökkentés hat hónapra szól.

4/B. § [5] (1) A képviselő-testület ülése esetén a távollétet az ülés megkezdéséig írásban kell a polgármesternek bejelenteni.

(2) Bizottsági ülés esetén a távollétet az ülés megkezdéséig írásban kell a bizottság elnökének bejelenteni. A bizottság elnöke távollétét a polgármesternek jelenti be.

(3) Nem minősül igazolatlan hiányzásnak:

  • a) a keresőképtelenséggel járó betegség,
  • b) a képviselő-testület vagy a polgármester megbízása alapján közfeladat ellátása céljából történő távollét,
  • c) foglalkozással összefüggő hivatalos kiküldetés,
  • d) egyéb méltányolható ok.

(4) Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság dönt abban az esetben, ha a távollét igazolt vagy igazolatlan voltának megállapítása során vita alakul ki.

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választása után megalakult képviselő-testület vonatkozásában kell először alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 15/2010. (XI. 19.) önkormányzati rendelete.


[1] Módosította: 7/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2017. március 1-től
[2] Beiktatta: 14/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2015. augusztus 29-től.
[3] Hatályon kívül helyezte: 7/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § Hatálytalan: 2017. március 1-től.
[4] Beiktatta: 7/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2017. március 1-től.
[5] Beiktatta: 7/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2017. március 1-től.