Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól

Hatályos: 2014. 11. 22 - 2015. 08. 28

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) és (2) bekezdésében, és a 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §


(1)     E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testület önkormányzati képviselőire, a tanácsnokokra, a képviselő-testület bizottságainak elnökeire, képviselő és nem képviselő tagjaira.


(2)     E rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterre.

2. §


(1)     Az önkormányzati képviselőket képviselői munkájukért tiszteletdíj illeti meg, melynek havonkénti összege 85.000 Ft (a továbbiakban: alapdíj).


(2)     Ha az önkormányzati képviselő bizottságnak tagja, tiszteletdíja az alapdíjon felül –több bizottsági tagság esetén is-  az alapdíj 45%-ával megemelt összeg.


(3)    A bizottság elnökének és a tanácsnoknak a tiszteletdíja az alapdíjon felül –több tisztség, több bizottsági tagság esetén is-  az alapdíj 90 %-ával megemelt összeg.


(4)   A bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45%-ának megfelelő összegű tiszteletdíjban részesül.

3. §


(1)     Az Önkormányzat az önkormányzati képviselők számára előfizeti a Szarvas és Vidéke önkormányzati hetilapot, melyet a képviselők lakására kell kézbesíteni.


(2)    Az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai az Önkormányzat üdülőit a Szarvasi Polgármesteri Hivatal dolgozóival azonos feltételek mellett vehetik igénybe.

4. §


(1)     A 2. §-ban megállapított tiszteletdíjakat havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell kifizetni. Amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap, a kifizetés a következő munkanapon esedékes.


(2)     A tiszteletdíjak számfejtéséről és kifizetéséről a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya gondoskodik.


(3)  Ha az önkormányzati képviselő a képviselő-testület két egymást követő ülésén önhibájából nem vesz részt, a képviselő-testület a képviselő tiszteletdíját legfeljebb 25%-kal maximum 12 havi időtartamra csökkentheti. A tiszteletdíj csökkentésére bármely önkormányzati képviselő javaslatot tehet. A javaslatot az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalja és döntésre a képviselő-testület elé terjeszti.


(4)    A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság évente egy alkalommal ellenőrzi a tiszteletdíjak kifizetését és megállapításairól tájékoztatja a képviselő-testületet.

5. §


(1)     E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választása után megalakult képviselő-testület vonatkozásában kell először alkalmazni.


(2)     Hatályát veszti Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 15/2010. (XI. 19.) önkormányzati rendelete.