Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2020. 09. 26

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szarvas Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata és Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére biztosított egyeztetést követően a következőket rendeli el:

1. Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások köre

1. § Az Önkormányzat a helyi lehetőségek és sajátosságok figyelembevételével a következő közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:

 • a) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása. Ennek keretében:
  • aa) biztosítja a helyszínt a művelődő közösségek számára a rendszeres és az alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenységük végzéséhez a közművelődési megállapodás keretében üzemeltetésre átadott ingatlanban;
  • ab) bemutatkozási lehetőséget teremt a művelődő közösség fejlődése, szakmai teljesítményük elismerése céljából számukra, a városi programokon, esetenként a település közigazgatási határain kívül rendezett eseményeken, valamint támogatja a bemutatókon, versenyeken való részvételüket, és
  • ac) fórumot kezdeményez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével évente legalább egy alkalommal, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, valamint tájékozódhatnak egymás tevékenységéről, eredményeiről, terveiről, továbbá információt kapnak a művelődési közösségek működését is érintő kérdésekről.
 • b) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése. Ennek keretében:
  • ba) gondoskodik az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeinek megismertetéséről, az ünnepek kultúrájának gondozásáról, a nemzeti ünnepek, a települési megemlékezések méltó megtartásáról;
  • bb) elősegíti a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását határon túli/testvértelepülési művészek, művészeti csoportok meghívásával, kiállítások megrendezésével, fellépések biztosításával;
  • bc) biztosítja a gyermek- és ifjúsági korosztály számára a művelődésüket elősegítő családi napokat, interaktív játszóházat, színházi és filharmóniai előadások, valamint az életkori sajátosságuknak megfelelő rendezvények megszervezését;
  • bd) évente megszervezi a Szarvasi Majálist, Szarvas Város Napját és a Gyermeknapot;
  • be) biztosítja a város lakosságának művelődéséhez, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a színházi előadások, könnyű- és komolyzenei koncertek, előadói estek megrendezését;
  • bf) támogatja az önkéntes tevékenységként megvalósuló programokat.
 • c) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása. Ennek keretében:
  • ca) támogatja az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző körök, klubok, megalakulását, tevékenységét;
  • cb) biztosítja az ismeretterjesztő előadássorozatok évente ismétlődő megszervezését;
  • cc) támogatja az életminőséget és életesélyt javító, képességfejlesztő felnőttoktatási lehetőségek (tanfolyamok, szakkörök, műhelyfoglalkozások) megvalósítását, az egészségügyi rehabilitációs és egészségmegőrző közösségek működését;
  • cd) hozzásegíti a lakosságot az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.
 • d) A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása. Ennek keretében:
  • da) támogatja a helytörténettel, népművészettel, népi iparművészettel, a település kulturális örökségével foglalkozó egyének munkáját, csoportok működését;
  • db) részt vesz a települési értéktár gondozásában, a települési értékek bemutatásában, népszerűsítésében a Települési Értéktár Bizottság munkájában való közreműködésével;
  • dc) megszervezi a Magyar Nyelv Hete programot;
  • dd) szervezi az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával az állami, a nemzeti, a társadalmi és a településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását, a Magyar Kultúra Napja/Hete keretében gálaműsort/programot szervez;
  • de) gondoskodik a település helytörténetét bemutató, hagyományait felelevenítő rendezvények megszervezéséről, évenkénti megrendezéséről, és
  • df) a tevékenységéhez tartozó helyi események megörökítéséről, archiválásáról, közreadásáról gondoskodik a helyi média bevonásával.
 • e) Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. Ennek keretében:
  • ea) támogatja a településen működő amatőr művészeti csoportok (képzőművészet, zeneművészet, táncművészet, színházművészet) tevékenységét szakmai és infrastrukturális háttér biztosításával;
  • eb) gondoskodik az amatőr képzőművészeti kiállításokról, az amatőr versmondók találkozójáról.
 • f) Kulturális alapú gazdaságfejlesztés. Ennek keretében:
  • fa) szervezi és támogatja a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket;
  • fb) kezdeményezi és támogatja az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat, azok megvalósítását;
  • fc) szervezi és támogatja a kulturális terület- és településfejlesztéssel, a helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat;
  • fd) segíti az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatát, ehhez kapcsolódó oktatás szervezését;
  • fe) évente megszervezi a Cervinus Művészeti Fesztivált és a Szarvasi Szilvanapokat.

2. A közművelődési feladatellátás formái, szervezeti keretei

2. § Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról a Cervinus Teátrum Művészeti Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Nkft.) kötött közművelődési megállapodás útján gondoskodik.

3. § A közművelődési feladatokat az Nkft. az alapító okiratában foglaltak szerint, a közművelődési megállapodás, valamint az éves munkaterv, szolgáltatási terv és pénzügyi finanszírozási terv alapján végzi az Önkormányzat által üzemeltetésre átadott Művelődési Központ működtetésével.

4. § Az alapszolgáltatások biztosításához, ellátáshoz a tulajdonos, a használó vagy fenntartó hozzájárulásával igénybe vehetők az Nkft. részére üzemeltetésre átadott ingatlanon túl további ingatlanok is. Az önkormányzat külön megállapodással egyes tulajdonosi jogok gyakorlását is átadhatja (bérbeadás, biztosítás, állagmegóvás és fejlesztés).

5. § Az Önkormányzat a közművelődési megállapodásban rögzített finanszírozás útján biztosítja az Nkft. által ellátott közművelődési alapszolgáltatások ellátáshoz a hatályos jogszabályokban meghatározott szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

6. § Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni:

 • a) a településen működő közművelődési intézményével;
 • b) a településen működő múzeummal és könyvtárral;
 • c) a településen működő nevelési-oktatási intézményekkel;
 • d) a településen működő nemzetiségi önkormányzatokkal;
 • e) a települési székhelyű, helyben működő, közművelődési célú társadalmi szervezetekkel;
 • f) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel;
 • g) a településen működő család-, gyermek-ifjúsági és idősügyi szervezetekkel, intézményekkel;
 • h) az egyházakkal;
 • i) a településen élő, művészeti, hagyományőrző tevékenységet végző személyekkel, és
 • j) a közművelődési feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel.

3. A közművelődési tevékenység finanszírozása

7. § (1) Az Önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési feladatok finanszírozása, az önkormányzat saját bevételeiből való finanszírozás, egyéb szervezetektől pályázati úton elnyerhető támogatás.

(2) Az Nkft. a közművelődési megállapodásban rögzített közművelődési feladatai ellátására az önkormányzati finanszírozáson túl saját bevételekből, vállalkozási tevékenységből, pályázatokból származó bevételeket is bevon.

(3) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenységet folytató bejegyzett civil szervezeteket pályázat útján pénzügyi támogatásban részesítheti az éves költségvetésében e célra meghatározott keretösszegig. A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.

4. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 9/2000. (III. 22.) önkormányzati rendelete.