Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelete

a települési támogatások, a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Hatályos: 2020. 08. 29 - 2021. 08. 27

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelete

a települési támogatások, a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) és (7) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, a 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a), d) és g) pontjaiban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében, valamint a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. - 8a. és 9. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Hatásköri rendelkezések

1. § A Képviselő-testület szociális és gyermekvédelmi feladat- és hatásköreinek gyakorlását – a 15. §-ban foglalt támogatás kivételével - a polgármesterre ruházza át.

2. § (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátásra irányuló kérelmeket – a 7. §-ban és a 15. §-ban foglalt támogatások kivételével - az e célra rendszeresített nyomtatványok felhasználásával a polgármesteri hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egységéhez kell benyújtani.

(2) Az e rendelet szerinti ellátások alatt a rendelet szerinti támogatásokat is érteni kell.

2. Az ellátások pénzügyi feltétele, a pénzügyi források felhasználásának rendje

3. § (1) A szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások pénzügyi fedezetét és a felhasználható pénzügyi keretet az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet határozza meg.

(2) Az önkormányzat által nem kötelezően nyújtandó szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítására csak abban az évben van lehetőség, melyben az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alapján, az ellátások megállapításához szükséges források rendelkezésre állnak.

3. A támogatások közös szabályai

4. § (1) Az 5. §, a 7. § és a 20. § szerinti támogatások igénybevételére jogosult az a kérelmező is, aki társasházzá nem nyilvánított, lakáshasználati megállapodással nem rendelkező, azonban külön közüzemi fogyasztást mérővel ellátott ingatlan lakásában él, továbbá az ott lakóhellyel rendelkező személy tartózkodási helyét szerződéssel igazolja.

(2) Az 5. § - 11. §-okban foglalt támogatások megállapításához a kérelmező részére az általa lakott kertes ház állagának megóvása és lakókörnyezetének rendezettsége érdekében karbantartási munkálatok végzése, az udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos területe, a járda tisztán tartására irányuló kötelezettség, továbbá hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése írható elő.

(3) A polgármester a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – a 7. § szerinti támogatás kivételével - a kérelmezőt vagy a jogosultat az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével ötnapos határidő tűzésével felszólítja a teljesítésre. Amennyiben a kérelmező a feltételeknek a felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani.

(4) Az 5. § - 6. §-okban, és a 8. § - 11. §-okban foglalt támogatások esetében a lakókörnyezet rendezettségét a polgármesteri hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egysége jogosult ellenőrizni.

(5) A támogatások jogosultsági feltételeinek fennállását a polgármesteri hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egysége - a jogosultság megállapítását követően is - bármikor jogosult ellenőrizni.

(6) Amennyiben a (5) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a támogatások jogosultsági feltételei már nem állnak fenn, azt a polgármesteri hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egysége jelzi a polgármesternek.

(7) Az 5. § és 6. §-ban foglalt támogatások a kérelem benyújtását követő hónap első napjától hat hónapra, a 7. § szerinti támogatás az önkormányzat szociális ügyekben illetékes bizottsága (a továbbiakban: szakbizottság) véleményezését követő hónap első napjától állapítható meg.

(8) Nem nyújtható támogatás annak a személynek, aki bentlakásos szociális intézményben nyert elhelyezést.

(9) Az 5. § szerinti támogatás folyósítása havi rendszerességgel, a 6. § szerinti támogatás hat havi összegének folyósítása egy összegben, a 8. § - 11. § szerinti támogatások folyósítása a megállapítást követő hónap 5. napjáig történik.

(10) A támogatások folyósítása a kérelmező nyilatkozata alapján banki átutalással vagy postai úton történik.

(11) Az e rendeletben megállapított feltételek hiányában nyújtott szociális ellátás megtérítésére és az ahhoz kapcsolódó méltányosságra vonatkozóan a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerint kell eljárni.

(12) E rendelet szerinti ellátásokhoz benyújtott kérelmek elbírálása során az Szt. által használt fogalmak az irányadók.

(13) Az 5. § és a 7. §-ban foglalt támogatásoknál a polgármesteri hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egysége a szolgáltató felé - a jogosultság megállapítását követő hónaptól kezdődően minden hónap ötödik napjáig - elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít.

(14)[1] Az ellátások biztosításának feltétele a kérelmező közreműködése szociális helyzete tartós jobbításában. Az ellátások nyújtása a kérelmező szociális helyzetének, jövedelmi és vagyoni viszonyainak, életkörülményeinek, rászorultságának egységben történő vizsgálata alapján történik.

4. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

5. § (1) Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(2) A támogatás kizárólag annak a kérelmezőnek nyújtható pénzbeli támogatásként, aki
a) egyetlen szolgáltatóval sem rendelkezik közüzemi szerződéssel,
b) lakásbérleti díj támogatására kéri, vagy
c) rendelkezik közüzemi szerződéssel, de a fogyasztása negyedéves viszonylatban havonként 1.000,- Ft-ot nem ér el.

(3) Az önkormányzati szociális bérlakásban élő személy kizárólag a lakbérhez való hozzájárulás céljából kérheti a támogatást.

(4) A lakhatási támogatás havi összege az 1. melléklet szerint kerül megállapításra.

(5)[2] A lakbérhez való hozzájárulás összege nem haladhatja meg a lakásbérleti szerződésben szereplő lakbér 50 %-át.

5. A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

6. § (1) Támogatásra jogosult az a krónikus betegségben szenvedő személy
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetében annak 250 %-át nem haladja meg,
b) vagyonnal nem rendelkezik (ide értve a kérelmezővel azonos helyre bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, Szt. szerinti közeli hozzátartozó vagyonát is),
c) a betegségéből adódóan rendszeresen szedett gyógyszerekre, gyógyászati segédeszközökre kifizetett térítési díj eléri a havi 5.000,- Ft-ot, és
d) közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik.

(2) A támogatás összege a háziorvos vagy szakorvos által kiállított és a gyógyszertár vagy gyógyászati segédeszköz bolt által beárazott gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök térítési díjának 30 %-a, de legfeljebb 10.000,- Ft havonként.

6. A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás

7. § (1) Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében 250 %-át, a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és:
a) aki(k) a lakás egészét vagy egy részét bérbe, albérletbe nem adják, használatra át nem engedik, illetve azt lakás céljára használják,
b) aki(k) lakására tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést nem kötöttek,
c) aki(k)nél az általa(uk) lakott lakás nem minősül önkényesen elfoglalt lakásnak,
d) aki(k) nem az általa(uk) lakott lakáson kívüli, részben vagy egészben a tulajdonukat képező, vagyon meghatározásában szereplő mértéket meghaladó értékű lakáshoz kéri(k) a támogatást, vagy
e) akinek a hátraléka meghaladja az 50.000,- Ft-ot és a hátralék legalább hat hónapja fennálló (3) bekezdés szerinti közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatás felfüggesztését helyezték kilátásba, továbbá a 2. melléklet szerint megállapított minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik.

(2) Támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(3) Hátraléknak minősül a 200.000,- Ft-ot meg nem haladó lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhőszolgáltatási, víz- és csatornahasználati, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj, közös költség, lakbérhátralék).

(4) A támogatásban való részvétel feltétele a hátralékot felhalmozó személynek a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: Intézmény) alkalmazásában lévő adósságkezelési tanácsadóval (a továbbiakban: tanácsadó) való előzetes, legfeljebb három hónap időtartamú együttműködése. Az együttműködés kezdeti időpontja nem lehet korábbi, mint a szolgáltató által a hátralékról kiadott igazolás időpontja.

(5) Az együttműködés tartalmát a hátralékot felhalmozó és a tanácsadó között létrejövő írásbeli megállapodás határozza meg.

(6) A hátralékot felhalmozó kérelme kizárólag akkor kerülhet a polgármesteri hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egységéhez, amennyiben lakókörnyezete rendezett, amelyet az Intézmény ellenőriz.

(7) A támogatás iránti kérelem év közben, folyamatosan, a tanácsadóhoz nyújtható be, aki az elbírálására vonatkozó javaslatát - az ügy összes iratával együtt - megküldi a polgármesteri hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egységéhez, amely azt - az ügy összes körülményeit figyelembe véve - véleményezésre a szakbizottság elé terjeszti, majd ezt követően, annak véleménye ismeretében döntési javaslatot tesz a hatáskör gyakorlója felé.

(8) A tanácsadáson a hátralékot felhalmozó havonként legalább egy alkalommal, a tanácsadóval előzetesen egyeztetett időpontban köteles megjelenni.

(9) A támogatás egy összegben vagy legfeljebb tizenkettő havi részletekben nyújtható - a hátralékot felhalmozó vállalásától függően - és mértéke nem haladhatja meg a támogatásba bevont hátralék 50 %-át.

(10) A támogatás időtartama alatt a folyósítás havi egyenlő részletekben, a támogatás megállapítását követő hónap ötödik napjáig és azt követően minden hónap ötödik napjáig történik, amennyiben a kérelmező a hátralék részletekben történő megfizetéséről állapodott meg. Egy összegben, tíz napon belül történik az utalás, amennyiben a hátralékot felhalmozó a hátralék különbözetét egy összegben már megfizette.

(11) A támogatás lejártát követően a támogatott - legfeljebb három hónapig - köteles továbbra is együttműködni, melynek tartalmát a támogatott és a tanácsadó között létrejövő írásbeli megállapodás határozza meg.

(12) Ugyanazon személy, vagy háztartásának tagja a támogatás lezárásától számított huszonnégy hónapon belül nem részesülhet újabb támogatásban.

(13) A támogatás megszüntetésre kerül és a kifizetett összeget meg kell téríteni, ha a jogosult az általa vállalt hátralék-törlesztés kéthavi részletét nem teljesíti vagy a támogatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének két hónapig nem tesz eleget. A fenti körülményről az Intézmény haladéktalanul tájékoztatja a polgármesteri hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egységét. A megszüntetéstől számított negyvennyolc hónapon belül támogatás ismételten nem állapítható meg.

7. Rendkívüli települési támogatás

8. § (1) Rendkívüli települési támogatás az Szt. 45. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl közműtartozás és fűtőanyag kapcsán felmerülő költségek esetében kerül megállapításra.

(2) A támogatás az (1) bekezdésben meghatározottakra tekintettel akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 170 %-át.

(3) A támogatás összege összesen naptári évenként legfeljebb 30.000,- Ft.

9. § (1) Rendkívüli települési támogatás kerülhet megállapításra egyéb rendkívüli élethelyzetre tekintettel, ha:
a) a rendszeres pénzellátás valamely ok miatt késik (pl.: eljárás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása),
b) a megélhetés valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van, vagy
c) az igénylő bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul.

(2) A támogatás az (1) bekezdésben meghatározottakra tekintettel akkor állapítható meg, és legfeljebb 50.000,- Ft-ig terjedő összegben akkor adható, ha a kérelmező családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 250 %-át.

10. § (1) Gyermekekhez kapcsolódó rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy,
a) akinek családjában olyan gyermek él, aki
aa) betegsége vagy tartós kórházi kezelése miatt anyagi segítségre szorul,
ab) nevelési intézménnyel jogviszonyban, illetve oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban áll, és az ezzel kapcsolatos kiadások nehézséget jelentenek számára,
b) aki a gyermek a családba való visszakerülésének elősegítése kapcsán felmerülő kiadások viseléséhez igényeli,
c) aki az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermek családjával történő kapcsolattartása érdekében igényli,
d) aki gyermek fogadására készülő családban él, vagy
e) aki válsághelyzetben lévő várandós anya, gyermekének megtartásához.

(2) A támogatás az (1) bekezdésben meghatározottakra tekintettel akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át.

(3) A támogatás összege az (1) bekezdésben foglalt esetekben elsősorban a felmerülő kiadások mértéke, de gyermekenként legfeljebb 10.000,- Ft, amelyet indokolt esetben természetbeni ellátás formájában kell biztosítani (tankönyv- és tanszer ellátás, étkezési díj az iskolához történő utalással).

11. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető – legfeljebb 50.000,- Ft-ig terjedő összegben - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti hozzátartozó, akinek a saját, illetve a családja létfenntartását a temetési költségek viselése veszélyezteti.

(2) A támogatás az (1) bekezdésben meghatározottakra tekintettel akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülélő esetén annak 250 %-át.

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított hatvan napon belül lehet előterjeszteni. E határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A temetési hozzájárulásként igényelt támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát és a temetési számlákat eredeti példányban. A számlákat a döntés után vissza kell küldeni az eltemettető részére azzal, hogy a támogatási kifizetéseket rá kell vezetni.

(5) A támogatás temetési költségekhez történő hozzájárulásként nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.

12. § (1) A rendkívüli települési támogatás megállapítását megelőzően az Intézménnyel történt egyeztetést követően a szakbizottság véleményét ki kell kérni.

(2) Halasztást nem tűrő élethelyzetben - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják – a támogatás a polgármester döntése alapján házipénztárból is kifizethető.

(3) A támogatás a 8. § (2) bekezdése, a 9. § (1) bekezdés a) pontja és a 10. § (1) bekezdése szerinti esetekben közüzemi számla-, illetve lakbértartozás esetén a szolgáltatóhoz, illetve önkormányzati bérlakás esetén a lakáskezelőhöz utalással történik.

(4)[3] Kivételesen indokolt esetben kötelezhető a kérelmező arra, hogy a támogatás összegét a 8. § - 9. §-ban foglaltak esetében családsegítő iránymutatásával, a 10. §-ban foglaltak esetében - amennyiben az Intézménnyel történt egyeztetés alapján nem látszik biztosítottnak a készpénzben megállapított támogatásnak a gyermek érdekében történő felhasználása –családsegítő együttműködésével használja fel.

(5) A támogatást megállapító határozatokban az igénylő névre szóló számla, vagy a befizetésről szóló igazolás utólagos bemutatására kötelezhető.

(6) Amennyiben az igénylő a névre szóló számla, vagy a befizetésről szóló igazolás bemutatását nem teljesíti, részére újabb támogatás nem állapítható meg, csak abban az esetben, ha a fenti igazolásokat utólagosan bemutatta.

(7) Nem nyújtható támogatás annak a személynek, aki vagy Szt. szerinti közeli hozzátartozója vagyonnal rendelkezik.

8. Gyermekek karácsonyi támogatása

13. § Annak a gyermeknek, akinek tárgyév december 1-jén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, minden év december 20. napjáig az önkormányzat egyszeri, gyermekenként legalább 5.000,- Ft, de legfeljebb 10.000,- Ft pénzbeli támogatást folyósíthat kérelem benyújtása nélkül.

9. Újszülöttek életkezdési támogatása

14. § (1) Egyszeri támogatásra jogosult a születésekor, de legalább a kérelem benyújtásakor szarvasi lakóhellyel rendelkező újszülött.

(2) Az (1) bekezdésben előírt feltétel hiányában a kérelem benyújtásakor szarvasi tartózkodási hely megléte szükséges.

(3) A támogatás összege gyermekenként 100.000,- Ft. E támogatási összeg a gyermek nevére szóló Kincstári Start-értékpapírszámlára kerül utalásra. A megállapított támogatást utólag, a kérelem benyújtását követő hónap 10. napjáig kell folyósítani. A folyósításról a polgármesteri hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egységének jelzése alapján a polgármesteri hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége gondoskodik.

(4) E támogatás kamatokkal növelt összegét a gyermek 18. életévének betöltését követően veheti fel. A megállapított támogatás kifizetésére, felhasználására vonatkozóan a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény rendelkezései az irányadóak.

(5) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselője – mint e támogatás igénylésére jogosult személy – nyújthatja be a gyermek születésétől számított 12 hónapon belül a polgármesternek címezve a polgármesteri hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egységéhez.

(6) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, a családi pótlékra jogosultságot megállapító határozatnak, a Kincstári Start-értékpapírszámla szerződésnek, a gyámkirendelő határozatnak, az örökbefogadást igazoló okiratnak a másolatát.

(7) A támogatás gyermekenként egy alkalommal vehető igénybe.

(8) A lakó-, illetve tartózkodási hely megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.

10. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

15. § (1) A pályázónak – a pályázat és annak kötelező mellékletein kívül – a 3. melléklet 2. pontjában meghatározott szociális helyzet igazolására szolgáló iratokat is be kell nyújtania a polgármesteri hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egységéhez.

(2) A polgármesteri hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egysége a pályázatokat a szakbizottság elé terjeszti, amely azokat a 3. mellékletben foglalt pontozási rendszer szerint értékeli.

11. Felsőoktatási beiskolázási támogatás

16. § (1) [4]Az önkormányzat a felsőoktatási intézmények Szarvas városban működő karain az alapképzés nappali tagozatának állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formájú, első évfolyamára beiratkozott szarvasi lakóhellyel rendelkező hallgatói részére egyszeri 50.000,- Ft beiskolázási támogatást nyújt.

(2) A felsőoktatási intézmény minden év október 15. napjáig megküldi a polgármesteri hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egységének az első évfolyamra beiratkozott és tanulmányait megkezdett hallgatók nevét, természetes személyi azonosító adatait, lakcímét és bankszámlaszámát.

(3) A jogosultságot megállapító támogatási szerződés alapján a polgármesteri hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége intézkedik a beiskolázási támogatás bankszámlára történő utalásáról.

(4) Amennyiben a beiskolázási támogatás jogosultjának hallgatói jogviszonya az első évfolyamon bármely ok miatt megszűnik, a jogosultnak a hallgatói jogviszony megszűnését követő hónap első napjától a beiskolázási támogatás időarányos részét 30 napon belül vissza kell térítenie.

12. Fiatal felnőttek telekvásárláshoz nyújtott támogatása

17. § (1) Támogatás nyújtható annak a 40. életévét be nem töltött személynek, aki Szarvas város közigazgatási területén belül lakás kialakítása, építése céljából – az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló kormányrendeletben, vagy a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló kormányrendeletben meghatározott támogatás igénybevételével – építési telket vásárol.

(2) A támogatást egy telek vásárlásához kizárólag egy személy egy alkalommal igényelheti.

(3) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mértéke 250.000,- Ft.

(4) A támogatás iránti kérelmet – az abban szereplő mellékletekkel – a polgármesterhez kell címezni és a polgármesteri hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egységéhez kell benyújtani legkésőbb a telekvásárlásra irányuló adásvételi szerződés megkötésétől számított hat hónapon belül.

(5) Nem adható támogatás annak, aki
a) a Ptk. szerinti közeli hozzátartozójától kívánja megszerezni az ingatlan tulajdonjogát,
b) a vele együtt lakó személy közeli hozzátartozójától kívánja megszerezni az ingatlan tulajdonjogát,
c) korábban bármely önkormányzattól lakáscélú támogatásban részesült, vagy
d) olyan személlyel költözik együtt, aki korábban bármely önkormányzattól lakáscélú támogatásban részesült.

(6) A támogatás kifizetéséről – a kérelem jogerős elbírálásától számított 30 napon belül – a polgármesteri hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egységének jelzése alapján a polgármesteri hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége gondoskodik.

(7) A támogatott köteles visszafizetni a támogatást, amennyiben jogosulatlanul vette igénybe, vagy ha a támogatás kifizetésétől számított negyvennyolc hónapon belül nem tudja bemutatni a támogatással érintett telken létesített – lakáscélú ingatlanra vonatkozó – jogerős használatbevételi engedélyt.

14. Térítésmentes helyközi tanulóbérlet

18. § (1) Szarvas város alap- és középfokú oktatási intézményeiben tanuló szarvasi lakóhellyel rendelkező diák részére a helyközi autóbuszközlekedéshez tanulóbérlet biztosítható, ha a családjában a havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át nem haladja meg.

(2) A térítésmentes tanulóbérlet biztosítása iránti igényt a tanulók törvényes képviselői az érintett oktatási intézményhez jelenthetik be.

(3) A bejelentett igényeket minden év szeptember hó ötödik napjáig az oktatási intézmény küldi meg a polgármesteri hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egysége felé, egyúttal közli a törvényes képviselő személyi azonosító adatait és a tanuló nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, évfolyamának és osztályának számát, a jövedelemre vonatkozó nyilatkozatot.

(4) A térítésmentes tanulóbérlet biztosítása az oktatási intézmény által megküldött adatok alapján egy tanulmányi évre - szeptember hó l. - június hó 30. közötti időszakban - állapítható meg.

(5) A jogosultságot megállapító határozat alapján a polgármesteri hivatal pénzügyi feladatot ellátó szervezeti egysége megvásárolja a tanuló bérleteket. A polgármesteri hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egysége által készített havi lista alapján az oktatási intézmény a törvényes képviselő által aláírt átvételi elismervény mellett a bérletet a tanulók részére átadja.

(6) Az oktatási intézmény a térítésmentes távolsági tanulóbérlet biztosításáról havonként elszámolást nyújt be a polgármesteri hivatal pénzügyi feladatot ellátó szervezeti egységéhez. Az elszámolás alapja a törvényes képviselő által havonként aláírt átvételi elismervény.

(7) Az oktatási intézmény tájékoztatja a polgármesteri hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egységét arról, ha a térítésmentes tanulóbérlet jogosultjának tanulói jogviszonya bármely ok miatt megszűnik. A tanulói jogviszony megszűnését követő hó első napjától az ellátást meg kell szüntetni.

15. Fűtésköltségekhez nyújtható támogatás

19. § (1) Az idős személyek részére évenként és háztartásonként egyszeri fűtésköltségekhez nyújtható támogatás biztosítható kérelem benyújtása nélkül, melynek mértéke 10.000,- Ft.

(2) A támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:
a) 70. életévét a tárgyév december 31. napjáig betölti,
b) Szarvason lakóhellyel rendelkezik,
c) saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban, rokkantsági ellátásban, időskorúak járadékában részesül, vagy jövedelemmel nem rendelkezik,
d) a havi ellátása a hetvenezer forintot nem haladja meg, és
e) gázfűtés esetén gázszolgáltatónál, távhőszolgáltatás esetén a távhőszolgáltatónál, villanyfűtés esetén áramszolgáltatónál előfizetői szerződéssel rendelkezik, vagy egyéb fűtési módot - tűzifa, szén, brikett - vesz igénybe.
(3) A támogatás a gáz-, valamint villanyfűtéssel rendelkező jogosultak esetében az előfizető gáz-, valamint áramszolgáltatónál vezetett folyószámlájára, távhőszolgáltatás esetén a szolgáltató részére történő utalással történik. Tűzifa-, brikett-, illetve széntüzelés esetén a (2) bekezdés e) pontja szerinti - a jogosult nevére és a háztartás címével egyező adatokkal kiállított - számlát utólag a megállapítást követő év március 31. napjáig kell a támogatottnak bemutatnia a polgármesteri hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egysége részére.

(4) Az utalás tárgyév december 20. napjáig történik a támogatottak részére.

16. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalása

20. § (1) [5]A 70. életévét betöltött és a szolgáltatással érintett ingatlanban egyedül élő személy kérelmére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) teljes összegének megfizetését az önkormányzat átvállalja, amennyiben a kérelmező havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 425 %-át nem haladja meg.

(2) A polgármester a kérelem benyújtását követő hónap első napjától a díj határozatlan időre történő átvállalásáról dönt, amelyről a polgármesteri hivatal pénzügyi feladatot ellátó szervezeti egységét, valamint a szolgáltatót értesíti. Az átvállalt díjat a polgármesteri hivatal pénzügyi feladatot ellátó szervezeti egysége utalja át a szolgáltató részére.

17. Térítésmentes helyközi nyugdíjas bérlet

21. § (1) A szarvasi lakóhellyel rendelkező 60-65 év közötti - öregségi nyugdíjban, hozzátartozói ellátásban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásában vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülő – személy részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át nem haladja meg, helyközi buszközlekedésre jogosító nyugdíjas bérlet biztosítható a kérelem benyújtását követő hónap első napjától a tárgyév december 31. napjáig, legfeljebb egy naptári évre.

(2) A bérleteket a polgármesteri hivatal pénzügyi feladatot ellátó szervezeti egysége vásárolja meg, és azokat a jogosultak rendelkezésére bocsátja.

17/A. Kedvezményes fürdőbérlet

21/A. § [6] (1) [7]Azon szarvasi lakóhellyel rendelkező, 65. életévet betöltött, öregségi nyugdíjban, hozzátartozói ellátásban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, vagy rendszeres szociális ellátásban részesülő személy részére, akinek havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 425 %-át nem haladja meg, hathavonta kedvezményes fürdőbérlet biztosítható.

(2) A kedvezményes fürdőbérlet 10 alkalomra szól, a Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő szolgáltatásainak személyes használatára jogosít, másra nem átruházható.

(3) A kedvezményes fürdőbérlet a jogosultságot megállapító határozat véglegessé válása után vehető át a Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdőben.

18. A köztemetési költség megtérítése alóli mentesség

22. § Szarvas város költségvetésének terhére elvégzett köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesíthető az eltemettetésre köteles személy, amennyiben a mentesítésre vonatkozóan kérelmet terjeszt elő, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át.

19. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet 2019. március 1-jén lép hatályba.

24. § Hatályát veszti Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete és a Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az újszülöttek életkezdési és a fiatal felnőttek telekvásárláshoz nyújtott támogatásáról szóló 22/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

A lakhatási támogatás havi összege a háztartásban az egy főre jutó nettó jövedelem tekintetében az alábbiak szerint kerül megállapításra:

1. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-áig 7.000,- Ft

2. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 51%-80% között 6.500,- Ft

3. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 81-100% között 6.000,- Ft

4. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 101%-120% között 5.500,- Ft

5. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 121%-150% között 5.000,- Ft

6. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 151%-180% között 4.500,- Ft

7. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 181%-200% között 4.000,- Ft

8. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 201%-220% között 3.500,- Ft

9. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 221%-250% között 3.000,- Ft

10. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 251%-280% között 2.500,- Ft

11. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 281%-300% között 2.000,- Ft

2. melléklet

Elismert minimális lakásnagyság és minőség

1. Minimális lakásnagyság az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó személyek számától függően:
1.1. kettő személyig 2,0 lakószoba,
1.2. három személyig 2,5 lakószoba,
1.3. négy személyig 3,0 lakószoba,
1.4. öt személyig 3,5 lakószoba,
1.5. hat és több személy esetében 4,0 lakószoba.

2. Félszobának tekintendő a lakószoba 6-12 m2-ig, egész lakószobának, ha a szoba hasznos alapterülete meghaladja a 12 m2-t, de legfeljebb 30 m2, amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell számításba venni. Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 m2-t, úgy két szobaként kell figyelembe venni.

3. Elismert minőségű az a lakás, amelynek becsült forgalmi értéke - kirívóan magas igényszintje (műszaki állapota, nem szorosan lakáshasználathoz kapcsolódó helyiségei és létesítményei) ellenére - nem lépi túl a vele azonos szobaszámú és komfortfokozatú lakások helyben szokásos forgalmi értékét.

3. melléklet

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pontozási rendszere

1. Elsődleges szempont a felsőoktatási intézményben tanulmányaikat megkezdő, illetve folytató pályázók családjában az egy főre jutó nettó jövedelem.

Ennek megfelelően az alábbi pontértékeket kell alkalmazni:

1.1. Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-áig 20 pont

1.2. Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 201-250 %-a között 18 pont

1.3. Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 251-300 %-a között 16 pont

2. A pályázó, illetve családja szociális helyzetére tekintettel adható további pontok:

2.1. A pályázó: hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű, tartós betegségben szenved, fogyatékkal élő, gyermeket nevel, albérletben lakik. 2 pont

2.2. A szülő(k): egyedül neveli gyermekét(eit), eltartottak száma három vagy annál több, a családban tartós beteg vagy regisztrált munkanélküli van. 1 pont

3. A biztosítani kívánt ösztöndíj mértékét differenciáltan az alábbiak szerint kell meghatározni:

20 pont és felette 5.000.-Ft
18-19 pont 4.500.-Ft
16-17 pont 4.000.-Ft


[1] Beiktatta: 16/2020. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2020. augusztus 29-től.
[2] Beiktatta: 16/2020. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2020. augusztus 29-től.
[3] Módosította: 10/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2019. május 1-től.
[4] Módosította: 16/2020. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2020. augusztus 29-től.
[5] Módosította: 10/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2019. május 1-től.
[6] Beiktatta: 14/2019. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2019. szeptember 1-től.
[7] Módosította: 3/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2020. március 1-től.