Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (II.28.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetéséről

Hatályos: 2021. 03. 01

Noszvaj Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII.2.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzat belterületén végzett avar és kerti hulladék égetésére terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában avarnak, illetve kerti hulladéknak minősül az ingatlanokon azok tisztántartása, ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lehullott lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék és egyéb növénymaradvány.


2.§

(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

(2) Égetéssel azon avar és kerti hulladék semmisíthető meg, amely komposztálásra alkalmatlan.

(3) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt, robbanást nem okoz.

(4) Az égetést csak szélcsendes időben, kellően száraz avar és kerti hulladék esetén szabad elvégezni.

(5) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális-, ipari eredetű, vagy veszélyes hulladékot.

(6)A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.

Az égetés helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.

(7) Az égetés befejezése után a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami tüzet okozhat.


3. §

(1) Az avar és a kerti hulladék égetését október 01-től április 30-ig terjedő időszakban hétfői és csütörtöki napokon lehet végezni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt napokon kívül, valamint ünnepnap avar és kerti hulladék égetése tilos.

(3) Tilos égetni a szomszédos telken lévő épülettől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül.

(4) Közterületen történő avar és kerti hulladék égetéséhez az önkormányzat polgármesterének engedélye szükséges.

(5) Az (1) bekezdésben megjelölt napokon sem végezhető égetés, amennyiben azt más hatóságok (tűzvédelmi, földművelésügyi, erdészeti) tűzvédelmi okok miatt tiltják.


4.§

Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után.


5.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a veszélyhelyzet megszűnését követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 1/2021. (I.21.) önkormányzati rendelet.
dr. Márton Erik György

Szabó Péter

jegyző

polgármester