Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (I. 22.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2021. 01. 01

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.22.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

2021.01.01.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében és 39/C.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

Értelmező rendelkezések

1. § Jelen rendelet alkalmazásában:
(1)1
(2)2

Az adókötelezettség

2. §3 Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Adómentesség

3. § (1) Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.

(2) Adómentes a háziorvos, védőnő vállalkozó feltéve, ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

(3) A vállalkozó az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége 10%-ának megfelelő összeggel csökkentheti az adóját.

(4)4

(5)5

(6)6

(7)7 .

(8)8

(9)9

(10)10

(11)11

Az adó mértéke

4. §12 Az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez az önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. adóévre kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 39/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

1

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (II. 17.) – hatálytalan 2017. február 17.

2

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (II. 17.) – hatálytalan 2017. február 17.

3

Módosította: 24/2020. (XII. 16.) - hatályos: 2021. január 1.

4

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (II. 17.) – hatálytalan 2017. február 17.

5

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (II. 17.) – hatálytalan 2017. február 17.

6

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (II. 17.) – hatálytalan 2017. február 17.

7

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (II. 17.) – hatálytalan 2017. február 17.

8

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (II. 17.) – hatálytalan 2017. február 17.

9

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (II. 17.) – hatálytalan 2017. február 17.

10

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (II. 17.) – hatálytalan 2017. február 17.

11

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (II. 17.) – hatálytalan 2017. február 17.

12

Módosította: 24/2020. (XII. 16.) - hatályos: 2021. január 1.