Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Szarvasi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről

Hatályos: 2017. 12. 28 - 2017. 12. 31

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(5) bekezdésében, a 236. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Szarvasi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. §  A Polgármesteri Hivatalban

               a) az osztályvezetői kinevezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban:
                   Kttv.) 129. § (1) bekezdése és 139. § b) pontja szerinti főosztályvezető-helyettesi,

               b) az osztályvezető-helyettesi kinevezés a Kttv. 129. § (1) bekezdése és a 139. § c) pontja szerinti
                   osztályvezetői kinevezésnek felel meg.

3. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője

               a) osztályvezető esetében alapilletménye 15 %-ának,

               b) osztályvezető-helyettes esetében alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménypótlékra jogosult.

3/A. §[1] A Képviselő-testület a köztisztviselőknek a 2018. évre illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke:

               a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén alapilletményének 30 %-a,

               b) érettségi végzettségű köztisztviselő esetén alapilletményének 10 %-a.          

4. § Hatályát veszti Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szarvas Város Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 12/2001. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. december 15.