Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004.(III.19.) önkormányzati rendelete

a sportról

Hatályos: 2016. 05. 01 - 2017. 02. 28

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004.(III.19.) önkormányzati rendelete

a sportról

2016.05.01.

A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az egészség megőrzésében, az ifjúság fizikai és erkölcsi nevelésében, személyiségformálásában, a közösségi magatartás kialakításban, a lakosság életminőségének javítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) – (2) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtására, illetve a 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint A sportról szóló 2004. évi I. tv. 55.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Szarvas Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert és szerkezeti keretet adjon a sport támogatására rendelt összegek felhasználásának.

(2) A Magyar Köztársaság állampolgárait megilleti a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való alkotmányos jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában.

(3) Az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja célként fogalmazza meg, hogy a lakosság mind szélesebb körében kialakuljon a mozgásgazdag életmód, a testedzés szerves szükségletté váljon, a sportolás közösségi és társadalmi programként általánosan elfogadott legyen.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által a sport területén kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatokra, valamint a sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Szarvas Város közigazgatási területén működő

a) hivatalosan bejegyzett, sporttevékenységet végző jogi személyiségű sportszervezetekre,

b) városi szabadidősport egyesületekre,

c) iskolai sportkörökre,

d) minden önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmény üzemeltetőjére,

e) közoktatási intézményekre,

f) egészségügyi és szociális intézményekre,

g) sportlétesítményt működtető és egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra,

h) továbbá mindazon civil szervezetekre és magánszemélyekre, amelyek/akik a városi sportcélok és feladatok megvalósításának aktív résztvevői.

Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

3. § (1) Az Önkormányzat kötelező feladata illetékességi területén a helyi sporttevékenység támogatása.

(2) Ennek formái különösen:

a) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció meghatározása és megvalósítása,

b) az a) pont szerinti célok alapján a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés,

c) a tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése,

d) az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése.

(3) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti feladatok keretében illetékességi területén a (2) bekezdésben foglaltak mellett – lehetőségei szerint – biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működésének feltételeit is.

(4) Az Önkormányzat az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kötelező feladatai mellett illetékességi területén a helyi sporttevékenységet elsősorban a következő módon támogathatja:

a) a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztésével,

b) a külön jogszabályban meghatározott sportszabvány alapján új sportlétesítmények építésével,

c) a sporttal foglalkozó helyi szervezetek támogatásával,

d) sportrendezvények szervezésének segítésével,

e) a szabadidősport feltételeinek fejlesztésével,

f) a gyermek és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítésével,

g) az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenységek feltételeinek elősegítésével,

h) az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenység segítésével.

A sporttevékenység finanszírozása

4. § (1)1 Az Önkormányzat a sport támogatására fordított összeg nagyságát minden évben a költségvetési rendeletben határozza meg, mely összeg az Önkormányzat tervezett közhatalmi bevételeinek minimum 5%-a.

(2) Az Önkormányzat által a sport támogatására biztosított összeg az alábbi területek támogatására fordítható:

a) Sportlétesítmények működtetése

b) Ifjúsági Alap

c) Sportrendezvény Alap

d) Diáksport támogatása

e) Verseny és Élsport Alap

f) Drogprevenció Alap

g) Egyéb kiadások Alap

(3) A pénzeszközök felhasználásáról átruházott hatáskörben az Ifjúsági és Sportbizottság dönt.

Sportlétesítmények működtetése

5. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményeket a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. – mint 100%-os önkormányzati tulajdonú társaság – és a Kajak Kenu Vízisport és Szabadidő Club üzemelteti, az Önkormányzattal kötött megállapodás szerint.

(2) A sportlétesítmények működtetéséhez, felújítási és karbantartási költségeikhez szükséges tárgyévi pénzeszköz megállapítása minden esetben az előző évi beszámoló és a tárgyévi költségvetési terv ismeretében történik.

(3) Az Ifjúsági és Sportbizottság minden évben meghatározza azoknak a sportszervezeteknek a körét, melyek részére az önkormányzati tulajdonú sportlétesítményekben térítésmentes létesítményhasználatot biztosít. A térítésmentes létesítményhasználat értékét a sportszervezet részére tárgyévben nyújtott támogatások között fel kell tüntetni.

(4) Azon sportszervezetek, amelyek a (3) bekezdésben megfogalmazott kedvezményben részesülnek, kötelesek legkésőbb minden év április 15. napjáig az erre vonatkozó szerződést a létesítmény üzemeltetőjével megkötni.

Ifjúsági Alap

6. § (1) Az Ifjúsági és Sportbizottság minden évben pályázati felhívást tesz közzé, melynek célja az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló programok szervezésének segítése, ösztönzése.

(2) A felhívásra pályázhatnak mindazon civil szervezetek, magánszemélyek, akik az ifjúság szabadidejének kulturált és hasznos eltöltésére programmal rendelkeznek.

(3) A pályázatot csak az Ifjúsági és Sportbizottság által elfogadott Pályázati Adatlapon lehet benyújtani.

(4) A pályázatokat Szarvas Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottsághoz címezve, a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Intézményfelügyeleti Osztályára kell eljuttatni.

(5) A támogatás odaítéléséről minden esetben az Ifjúsági és Sportbizottság dönt.

(6) A támogatások – támogatási szerződés alapján – csak abban az esetben fizethetők ki, ha a támogatott a korábban megkötött támogatási szerződésekben meghatározott időpontig és módon elszámolt az előző időszakban kapott támogatás cél szerinti felhasználásáról.

Sportrendezvény Alap

7. § (1) Az Ifjúsági és Sportbizottság minden évben pályázati felhívást tesz közzé, melynek célja segíteni az ifjúsági, lakossági, egyéb, alkalmi vagy rendszeres szabadidő sportesemények szervezését.

(2) A felhívásra pályázhatnak mindazok a civil és sportszervezetek, magánszemélyek, akik rendszerességgel vagy időszakonként hagyományosnak mondható sportversenyeket, sportvetélkedőket rendeztek és rendezni kívánnak. Pályázhatnak a hagyományokkal még nem rendelkező versenyt rendezők is és a várost más rendezvényeken képviselő sportcsapatok tagjai is. Ezen alapra nem pályázhatnak a sportszervezetek bajnoki vagy meghívásos versenyeik támogatására.

(3) A pályázatot csak az Ifjúsági és Sportbizottság által elfogadott Pályázati Adatlapon lehet benyújtani.

(4) A pályázatokat Szarvas Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottsághoz címezve, a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Intézményfelügyeleti Osztályára kell eljuttatni.

(5) A támogatás odaítéléséről minden esetben az Ifjúsági és Sportbizottság dönt.

(6) A támogatások – támogatási szerződés alapján – csak abban az esetben fizethetők ki, ha a támogatott a korábban megkötött támogatási szerződésekben meghatározott időpontig és módon elszámolt az előző időszakban kapott támogatás cél szerinti felhasználásáról.

Diáksport támogatása

8. § (1) A Városi Diáksport Bizottság működéséhez szükséges tárgyévi pénzeszköz megállapítása minden esetben az előző évi szakmai és pénzügyi beszámoló és a tárgyévi munka-, illetve költségvetési terv ismeretében történik.

(2) A támogatás kizárólag a városi szintű alapfokú és felmenő rendszerű iskolai sportversenyek rendezési költségeire és az ehhez szükséges sporteszközök beszerzésének költségeire fordítható.

Verseny és Élsport Alap

9. § (1) Az Ifjúsági és Sportbizottság minden évben pályázati felhívást tesz közzé, melynek célja a sportszervezetek és egyesületek támogatása.

(2) Támogatható költségek köre, melyeket a támogatási szerződésekben fel kell tüntetni:
- útiköltség, szállásköltség,
- játékvezetői díj és járulékai,
- nevezési díj, játékengedély,
- sportszer és felszerelés vásárlása,
- kiemelt szakosztályoknál edzői bérek és járulékai.

(3) A felhívásra pályázatot nyújthat be sportszervezet, egyesület, amely:
- a korábban megkötött támogatási szerződésekben meghatározott időpontig és módon elszámolt az előző időszakban kapott támogatás cél szerinti felhasználásáról,
- nincs köztartozása, illetve köztartozását folyamatosan az előre meghatározott törlesztő részlettel teljesíti és ezt a tényt az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes megyei szervezete által hatvan napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja,
- cégbíróságnál bejegyzett szervezet.

(3) A pályázatot csak az Ifjúsági és Sportbizottság által elfogadott Pályázati Adatlapon lehet benyújtani.

(4) A pályázatokat Szarvas Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottságához címezve, a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Intézményfelügyeleti Osztályára kell eljuttatni.

(5) A támogatás odaítéléséről minden esetben az Ifjúsági és Sportbizottság dönt.

(6) A pályázaton nyert pénzeszközt – támogatási szerződés alapján - a pályázó havi bontásban kapja meg és a felvett összeggel hatvan napon belül köteles elszámolni, ellenkező esetben nem kaphatja meg a következő havi támogatást.

Drogprevenciós Alap

10. § (1) Az Ifjúsági és Sportbizottság minden évben létrehozza Drogprevenciós Alapját, melynek célja olyan programok események támogatása, melyek közvetlenül a kábítószer-fogyasztás megelőzését, visszaszorítását célozzák.

(2) A pénzeszköz felosztása egyedi kérelmek alapján történik.

(3) A kérelmet csak az Ifjúsági és Sportbizottság által elfogadott Adatlapon lehet benyújtani.

(4) A pályázatokat Szarvas Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottságához címezve, a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Intézményfelügyeleti Osztályára kell eljuttatni.

(5) A támogatás odaítéléséről minden esetben az Ifjúsági és Sportbizottság dönt.

(6) A támogatások – támogatási szerződés alapján – csak abban az esetben fizethetők ki, ha a támogatott a korábban megkötött támogatási szerződésekben meghatározott időpontig és módon elszámolt az előző időszakban kapott támogatás cél szerinti felhasználásáról.

Egyéb kiadások Alap

11. § (1) Az Ifjúsági és Sportbizottság minden évben létrehozza Egyéb kiadások Alapját, mely összeg az alábbi területek támogatására fordítható:
- az önkormányzat által benyújtandó, sport, illetve ifjúsági célú pályázatok önereje,
- Év sportolója, Jó tanuló – Jó sportoló kitüntetés finanszírozása,
- sport, illetve ifjúsági célú testvérvárosi rendezvények támogatása,
- fogyatékosok sportjának támogatása,
- rendkívüli, előre nem látható sportcélú kiadások finanszírozása.

(2) Az Egyéb kiadások Alapból az Ifjúsági és Sportbizottság egyedi kérelmek alapján is nyújthat támogatást.

(3) Az Egyéb kiadások Alapból való támogatásra vonatkozó kérelmet csak az Ifjúsági és Sportbizottság által elfogadott Adatlapon lehet benyújtani.

(4) A pályázatokat Szarvas Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottságához címezve, a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Intézményfelügyeleti Osztályára kell eljuttatni.

(5) A támogatás odaítéléséről és az Egyéb kiadások Alapból történő kifizetésekről minden esetben az Ifjúsági és Sportbizottság dönt.

(6) A támogatások – támogatási szerződés alapján – csak abban az esetben fizethetők ki, ha a támogatott a korábban megkötött támogatási szerződésekben meghatározott időpontig és módon elszámolt az előző időszakban kapott támogatás cél szerinti felhasználásáról.

A sportvagyon működtetése, hasznosítása

12. § (1) Általános rendezési terv módosítását célzó előterjesztéseket, amennyiben azok sportolásra alkalmas területet, zöldfelületet, játszóteret érintenek, az Ifjúsági és Sportbizottság véleményezi.

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő sportvagyonnal, a sportolásra alkalmas terület, létesítmény, részleges vagy teljes hasznosításával, kialakításával, azon végzett beruházással, annak megszüntetésével kapcsolatos önkormányzati előterjesztéseket az Ifjúsági és Sportbizottság véleményezi.

A feladatok megvalósításában résztvevők köre

13. § Elsődleges felelősséget kell éreznie e rendeletben megfogalmazottak megvalósításáért Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének, illetve bizottságainak (Ifjúsági és Sportbizottság, Művelődési és Oktatási Bizottság, Népjóléti Bizottság, Idegenforgalmi Bizottság, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság), a Polgármesteri Hivatalnak, továbbá:
- közoktatási intézményeknek,
- egészségügyi intézményeknek, egészségügyi szolgáltatást végző magánszemélyeknek, vállalkozásoknak,
- szociális intézményeknek,
- diáksport-szervezetnek,
- sportszervezeteknek, egyesületeknek,
- civil szervezeteknek,
- Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft-nek,
- egyházaknak,
- hatóságoknak,
- kisebbségi önkormányzatoknak,
- illetve mindazon szervezeteknek, magánszemélyeknek, akik felelősséget éreznek a testnevelés és sport, mint testkultúra biztosításában, fejlesztésében.

Záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet kihirdetése napjával lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a sportról szóló 20/2002.(IX.27.) sz. rendelet.

1

Módosította 11/2016.(IV.22.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2016. május 1-től