Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

Hatályos: 2017. 01. 01 - 2020. 06. 30

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

2017.01.01.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. §-ában kapott felhatalmazásra figyelemmel, valamint a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.

Az adókötelezettség, az adó alanya

1. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja

2. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke1

3. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft.

Adómentesség2

3/A. § Az adó megfizetése alól mentes az adókötelezettség keletkezéséig a 70. életévét betöltött személy.

Az adóbeszedésre kötelezett3

4. § (1) Az adóbeszedésre kötelezett – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a beszedett adóról, az adó alapjának, az adó összegének, a mentesség jogcímének és jogosultságának, valamint az adó összegének utólagos megállapítására is alkalmas, az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú, az önkormányzati adóhatóságtól beszerzett „Vendég és idegenforgalmi adó nyilvántartást” köteles vezetni.

Az adóbeszedésre kötelezett köteles gondoskodni arról is, hogy a nyilvántartás a szálláshelyen folyamatosan és vezetésre alkalmasan rendelkezésre álljon.
(2) A Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint szállodának minősülő adóbeszedésre kötelezett az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás vezetésére nem köteles, de jogszabály szerint kötelező bizonylatait, könyveit, nyilvántartásait – ideértve a gépi adathordozón rögzített adatokat is – úgy kiállítani, vezetni, hogy az az adó alapjának és összegének, valamint a mentesség jogcímének és jogosultságának utólagos megállapítására is alkalmas legyen.
(3) Az adóbeszedésre kötelezett a szálláshelyre bejelentkező magánszemélyt annak érkezését követően haladéktalanul köteles az (1) bekezdésében előírt adattartalmú nyilvántartásában rögzíteni. A szálláshelyet a vendég a nyilvántartásba vételt követően foglalhatja el. Az adókötelezett távozásakor a nyilvántartásban rögzíteni kell a távozás napját és időpontját (amennyiben az az előzetesen megadotthoz képest változott), a ténylegesen eltöltött vendégéjszakák számát, az ebből adómentesen eltöltött vendégéjszakák számát és jogcímét, az adóköteles vendégéjszakák számát, a vendég vagy képviselőjének aláírását, a beszedett adó összegét, a kibocsátott számla, készpénzfizetési számla, nyugta sorszámát. Az adóbevallás és az adó befizetése időpontjában kell bejegyezni a nyilvántartásba a beszedett adó önkormányzati adóhatóságnak történő megfizetése idejét és az adó havi bevallásának időpontját.
(4) Az önkormányzati adóhatóság az adóbeszedésre kötelezettek részére – egyedi írásbeli kérelemre – elektronikus nyilvántartás vezetését engedélyezheti. Ebben az esetben az adóbeszedésre kötelezett a 2. melléklet szerinti „Bejelentőlap” nyomtatványt köteles használni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § rendelkezéseinek figyelembevételével. A „Bejelentőlapon” regisztrált adókötelezettet az érkezést követően rögzíteni kell az elektronikus nyilvántartó rendszerben. A „Bejelentőlap” az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. § (1) bekezdés szerinti elévülési időn belül megőrzendő bizonylatnak minősül, adattartalma a 2. mellékletben meghatározott kötelező adatokon kívül igény szerint bővíthető. A „Bejelentőlap” kitöltésére a (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott elektronikus nyilvántartás vezetésének engedélyezéséig a szálláshelynek az (1) bekezdés szerinti papíralapú nyilvántartást kell beszereznie és vezetnie.
(6) Az adóbeszedésre kötelezettnek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. §-ában, valamint e rendelet 3/A. §-ában meghatározott adómentességre jogosító tartózkodást a 3. melléklet szerinti adómentességi nyilatkozattal kell igazolnia, ennek elmulasztása esetén az adót be kell szednie és meg kell fizetnie. Az életkor miatti mentesség igénybevétele esetén a mentességi nyilatkozat kitöltése nem kötelező abban az esetben, ha a nyilvántartás vagy bejelentőlap az életkor adatát egyértelműen tartalmazza és az a vendég által aláírt.
(7) A nyilvántartást az adóbeszedésre kötelezett köteles a szálláshelyen tartani és azt az ellenőrzésre feljogosított személynek bemutatni. Amennyiben az adóbeszedésre kötelezett személy nem tartózkodik állandóan a szálláshelyen, köteles megbízottról gondoskodni, akinek a nevét az adóhatóságnál be kell jelentenie.
(8) Az ellenőrzést végző személyt az önkormányzat az ellenőrzésre feljogosító igazolvánnyal lát el, aki közfeladatot ellátó személynek minősül és büntetőjogi védelem illeti meg. Az igazolványt felmutató személyt a szállásadó köteles az ellenőrzésre megállapított időszakban 8.00-20.00 óráig a szálláshelyre beengedni és az ellenőrzési tevékenységet elősegíteni.

Záró rendelkezések

5. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.

(2) E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a Szarvasi Önkormányzat 33/1995. (XII. 13.) rendelete az idegenforgalmi adóról (továbbiakban: Ör.),

b) az Ör. módosításáról szóló Szarvasi Önkormányzat 35/2000. (XI. 16.) rendelete,

c) az Ör. módosításáról szóló Szarvasi Önkormányzat 45/2000. (XII. 14.) rendelete,

d) az Ör. módosításáról szóló Szarvasi Önkormányzat 30/2002. (XII. 20.) rendelete,

e) az Ör. módosításáról szóló Szarvasi Önkormányzat 47/2003. (XII. 19.) rendelete,

f) az Ör. módosításáról szóló Szarvasi Önkormányzat 34/2004. (XII. 17.) rendelete,

g) az Ör. módosításáról szóló Szarvasi Önkormányzat 33/2005. (XII. 16.) rendelete

A rendelet egységes szerkezetbe foglalása 2013. november 30-án megtörtént.

1

Módosította: 23/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2012. január 1. Módosította: 19/2013.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2014. január 1. Módosította: 24/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. január 1.

2

Beiktatta: 19/2013.(XI.30.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2014. január 1.

3

Módosította: 19/2013.(XI.30.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2014. január 1.

4

Módosította: 19/2013.(XI.30.) önkormányzati rendelet 4.§ Hatályos: 2014. január 1.