Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 04. 29

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2017.04.29.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítését
3.366.379 e Ft költségvetési bevétellel,
2.576.005 e Ft költségvetési kiadással,
790.374 e Ft maradvánnyal,
az 1. és a 2. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.

2. § Az önkormányzat 2016. december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről - hitel állományáról - szóló jelentést a 3. és 3/a mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.

3. § Az önkormányzat 2016. december 31-i mérlegét
21.514.278 e Ft eszközök
21.514.278 e Ft források
főösszeggel, részleteiben a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

4. § A 2016. évi maradvány összege 790.374.055 Ft, melyről szóló jelentést a 18. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.