Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(III.27.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen és munkaidőn kívüli anyakönyvi események megrendezésének szabályairól és díjtételeiről

Hatályos: 2021. 03. 28

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(III.27.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen és munkaidőn kívüli anyakönyvi események megrendezésének szabályairól és díjtételeiről

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Szarvas Város közigazgatási területén történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat megkötésére, létesítésére (a továbbiakban: anyakönyvi esemény), valamint az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó alap- illetve többletszolgáltatást nyújtó anyakönyvvezetőre, mint hivatásos közreműködőre és a hivatkozott szolgáltatást igénybe vevőkre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

  • a) házasságkötő terem: Fő Téri Általános Iskola Díszterme (Szarvas, Fő tér 3.);
  • b) hivatali helyiség: Szarvasi Polgármesteri Hivatal, Lengyel Palota I. tanácsterme (Szarvas, Szabadság út 36.);
  • c) hivatali munkaidő: hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön 7.30-tól 16.00 óráig, pénteken 7.30-tól 13.30-ig tartó időtartam, kivéve, ha jogszabály a naptár szerinti munkarendtől eltérő munkarendet állapít meg.

3. § (1) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény pénteken 14 és 19 óra közötti, szombaton 9 és 19 óra közötti időpontra engedélyezhető.

(2) A hivatali helyiségen és a házasságkötő termen kívül tartandó anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha a kérelmező által megjelölt helyszín alkalmas az anyakönyvi esemény ünnepélyes megrendezésére.

(3) Szabadtéren tartott anyakönyvi esemény kizárólag április 1. és október 31. közötti időszakra engedélyezhető.

4. § (1) A hivatali munkaidőn kívüli időpontra eső és a hivatali helyiségben vagy a házasságkötő teremben történő anyakönyvi eseményeknél nyújtott többlet szolgáltatás díja eseményenként 25.000,-Ft+ÁFA, melyből bruttó 10.000,- Ft az anyakönyvvezető díjazása, amennyiben nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidőt választja.

(2) A hivatali helyiségen vagy a házasságkötő termen kívül történő anyakönyvi eseménynél nyújtott többletszolgáltatás díja 33.000,-Ft+ÁFA, melyből bruttó 15.000,- Ft az anyakönyvvezető díjazása, amennyiben nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidőt választja.

(3) A Hivatallal közszolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló személy és azok - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti - közeli hozzátartozójának az anyakönyvi események megünnepléséért a fentiekben szabályozott szolgáltatási díjat nem kell megfizetni.

5. § (1) Az anyakönyvi eseményekre vonatkozó többlet szolgáltatások díját a szolgáltatást igénybe vevőnek legkésőbb az eseményt megelőző munkanapig banki átutalással, készpénz-átutalási megbízással, vagy a Hivatal pénztárában kell megfizetni, és azt az eljáró anyakönyvvezetőnél igazolnia.

(2) Az anyakönyvi esemény meghiúsulása esetén a szolgáltatást igénybe vevő felek az anyakönyvvezetőt haladéktalanul kötelesek értesíteni, és egyidejűleg a jegyzőnek címzett kérelemben kérhetik a többletszolgáltatás befizetett díjának visszatérítését. A jegyző a kérelem indokolásában megjelölt körülmények mérlegelését követően a megfizetett díj részben vagy egészben történő visszafizetéséről dönt, amely 8 napon belül banki átutalással vagy a Hivatal pénztárában kerül kifizetésre.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események szolgáltatási díjainak mértékéről szóló 20/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete.