Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(V.22.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 23

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(V.22.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2015.05.23.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítését
4.259.270 e Ft költségvetési bevétellel,
4.531.863 e Ft költségvetési kiadással,
-272.593 e Ft maradvánnyal,
az 1. és a 2. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.

2. § Az önkormányzat 2014. december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről - hitel állományáról - szóló jelentést a 3. és 3/a mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.

3. § Az önkormányzat 2014. december 31-i mérlegét
18.699.055 e Ft eszközök
18.699.055 e Ft források
főösszeggel, részleteiben a 14. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

4. § A 2014. évi pénzmaradvány összege 856.300.579 Ft, melyről szóló jelentést a 18. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.