Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 18 - 2017. 02. 19

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről1

2017.02.18.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) 1. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Költségvetési bevételek jogcímcsoportjai, előirányzatcsoportjai, kiemelt előirányzatai, valamint előirányzatai:
V. Jogcímcsoport: Felhalmozási bevételek
3. Előirányzatcsoport: Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

2. § Az R. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2016. évi összes bevételét 3.354.787 eFt-ban állapítja meg.

(2) Az R. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) a 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

adatok eFt-ban
I. Működési célú támogatások áht-on belülről 1.052.287
1. Önkormányzatok működési támogatásai 648.647
3. Egyéb műk.célú tám.bev.áht-on belülről 403.640
II. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 135.465
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.209
III. Közhatalmi bevételek 786.294
1. Vagyoni típusú adók 142.119
2. Termékek és szolgáltatások adói 640.898
3. Egyéb közhatalmi bevételek 3.277
IV. Működési bevételek 319.116
1. Intézményi működési bevételek 192.492
3. Egyéb tulajdonosi bevételek 114.624
V. Felhalmozási bevételek 112.233
1. Ingatlanok értékesítése 99.786
3. Részesedések megszűnéseihez kapcsolódó bevételek 12.447
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 12.984
1. Működési célú átvett pénzeszközök 9.250
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3.734
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.661
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 350 „

3. § (1) Az R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2016. évi összes kiadását 3.354.787 eFt-ban állapítja meg."
(2) Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:
adatok eFt-ban
1. Működési kiadások: 2.354.177
1.1. Személyi juttatások 785.246
1.2. Munkaadókat terh.jár.szoc.hoz.adó 183.031
1.3. Dologi kiadások 612.005
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 49.349
1.5. Egyéb működési célú kiadások 724.546
2. Felhalmozási kiadások 962.174
2.1. Fejlesztési célú tartalék 559.442
2.2. Beruházások 304.996
2.3. Felújítások 60.641
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások 37.095

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

8. melléklet

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. február 19. napjával.