Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról

Hatályos: 2018. 02. 24

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelete

az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról

2018.02.24.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § E rendelet személyi hatálya Szarvas város közigazgatási területén belül a 3. § (1) bekezdés szerinti útépítési együttműködés keretében megépülő helyi közút használatában érdekelt természetes és jogi személyekre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) beruházási összköltség: a helyi közút létesítésével kapcsolatban felmerült összes költségnek a vissza nem térítendő és állami támogatásokkal csökkentett értéke;

b) helyi közút: járművek közlekedésére szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület;

c) helyi közút építése: a pályaszerkezet és a tervezett burkolat, valamint a hozzá tartozó felszín alatti, vagy felszíni közterületi csapadékvíz elvezetés és egyéb műtárgyak építése;

d) ingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkezik és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény szerint földrészletnek, vagy egyéb önálló ingatlannak minősül;

e) közút használatában érdekeltek: a helyi közút mentén ingatlantulajdonnal, földhasználati joggal, ipari, közlekedési, kereskedelmi vagy mezőgazdasági tevékenység céljára szolgáló telephellyel rendelkező magánszemélyek és jogi személyek;

f) önkormányzati beruházás: minden olyan, a helyi közút fejlesztését célzó beruházás, amelyben az önkormányzat – a költségviselés mértékétől függetlenül – részt vesz.

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás

3. § (1) A helyi közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek, valamint Szarvas Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az alapvetően helyi lakossági érdeket szolgáló helyi közút építésére, földút szilárd burkolattal való ellátására együttműködhetnek.

(2) Ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint kétharmada részt vesz, az abban részt nem vevő, de a helyi közút használatában érdekelt természetes és jogi személyt legfeljebb a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig az Önkormányzat útépítési érdekeltségi hozzájárulás (a továbbiakban: hozzájárulás) megfizetésére kötelezi.

(3) A Képviselő-testület a hozzájárulás fizetési kötelezettséget az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás megkötését követő 60 napon belül írja elő.

(4) A hozzájárulást az érintett ingatlannak a kötelezettséget előíró határozat meghozatala időpontjában az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosának, illetőleg a földhasználati jog jogosultjának kell megfizetnie. Közös tulajdon esetén az ingatlan tulajdonosait tulajdoni hányaduk arányában terheli a fizetési kötelezettség.

(5) Ha az érintett ingatlan sarokteleknek minősül, akkor az ingatlantulajdonos, illetve a földhasználót a hozzájárulás megfizetése csak a megközelítést ténylegesen szolgáló helyi közút építése kapcsán terheli.

(6) E rendelet alapján az önkormányzati beruházás csak azt követően kezdhető meg, ha az útépítési együttműködési megállapodást a felek megkötötték és az érdekeltek a hozzájárulás legalább 50%-át az Önkormányzat számlájára befizették. A fennmaradó részt az együttműködési megállapodásban résztvevőknek az önkormányzati beruházás műszaki átadását követő 30 napon belül kell egy összegben befizetniük.

(7)1 E rendelet alapján megépített helyi közút esetében az Önkormányzat legfeljebb a beruházási összköltség 75%-ának erejéig vállal kötelezettséget az útépítési együttműködésben.

(8) A beruházási összköltség számításánál figyelembe vehető ráfordítások:

a) engedélyezési és kiviteli tervek díja, hatósági, szakhatósági díjak,

b) a kivitelezési munkák teljes költsége,

c) műszaki ellenőr díja,

d) a kivitelezés során felmerülő tervezői művezetés és közmű-szakfelügyelet költsége,

e) üzembe helyezés költségei,

f) a létesítéshez szükséges kisajátítás, szolgalmi jog szerzés költsége,

g) vissza nem téríthető általános forgalmi adó összege.

Az útépítési hozzájárulás megfizetésére kötelezés szabályai

4. § (1) A hozzájárulást a 3. § (3) bekezdése szerinti kötelezést tartalmazó határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, egy összegben kell az Önkormányzatnak megfizetni.

(2)2 A hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható, de a polgármester méltányosságból legfeljebb 24 havi kamatmentes részletfizetést engedélyezhet a kötelezett írásbeli kérelmére, melyet a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül kell benyújtani.

(3) Ha az útépítésben érdekelt kötelezett az érintett ingatlan tulajdonjogát a hozzájárulás teljes megfizetése előtt másra ruházza, úgy a még fennálló hátrálék az átruházással egyidejűleg egy összegben válik esedékessé.

(4) A hozzájárulás késedelmes megfizetése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti késedelmi kamatot kell fizetni.

(5) A hozzájárulás előírásával kapcsolatos eljárásra, valamint a teljesítés elmulasztása esetén a pénzfizetési kötelezettség végrehajtására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Záró rendelkezések

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követőn induló helyi közutak építésére kell alkalmazni.

1

Módosította: 2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2018. február 24-től.

2

Módosította: 2/2016. (I. 22.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2016. január 23-tól.