Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(V.19.) önkormányzati rendelete

Szarvas város nevének használatáról

Hatályos: 2017. 05. 20

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(V.19.) önkormányzati rendelete

Szarvas város nevének használatáról

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A „Szarvas” és „Szarvas város” nevet, vagy annak bármely toldalékos formáját természetes személyek vállalkozási tevékenységükhöz, jogi személyek tevékenységük során, különösen cégnévben, rendezvény elnevezésében, domain névben csak engedéllyel vehetik fel vagy használhatják (a továbbiakban együtt: névhasználat).

(2) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező

 • a) székhelye, telephelye, működési területe Szarvas közigazgatási területén van, vagy
 • b) tevékenysége Szarvas városhoz kötődik.

(3) Nem engedélyköteles

 • a) az a névhasználat, amely jogszabályon alapul,
 • b) az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok, intézmények névhasználata,
 • c) a tömegközlekedési eszköz megállója nevének feltüntetésével megvalósuló névhasználat.

(4) A névhasználat a következő időtartamokra engedélyezhető:

 • a) határozott időre,
 • b) határozatlan időre,
 • c) egy alkalomra, vagy
 • d) több alkalomra.

(5) A névhasználat díjmentes.

2. § (1) A névhasználat iránti kérelmet a Szarvasi Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a) a kérelmező nevét, címét, képviselője nevét,
 • b) a kérelmező tevékenységi körét,
 • c) a névhasználat időtartamát,
 • d) a névhasználat célját,
 • e) a névhasználat módját,
 • f) ha a kérelmező cégnév, fantázianév, vagy valamilyen más megnevezés részeként kívánja a „Szarvas” vagy a „Szarvas város” nevet használni, akkor a cégnév, fantázianév vagy más megnevezés teljes szövegét.

(3) A névhasználatra vonatkozó engedély tartalmazza:

 • a) a jogosult nevét, címét,
 • b) a kérelmező tevékenységi körét,
 • c) a névhasználat időtartamát,
 • d) a névhasználat módját,
 • e) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést.

3. § (1) Meg kell tagadni az engedély kiadását, ha

 • a) a kérelmezett névhasználat nem különbözik korábban már nyilvántartásba vett más, hasonló működési körben és azonos területen tevékenykedő jogalanyok részére engedélyezett névhasználattól,
 • b) a használat célja vagy módja jogszabályba ütközik,
 • c) a használat célja vagy módja bizonyíthatóan az önkormányzat vagy Szarvas város lakossága jogait, jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti, vagy egyéb ok miatt méltatlan.

(2) A kiadott névhasználati engedélyt vissza kell vonni, ha az (1) bekezdésben foglaltak az engedély kiadását követően következnek be.

(3) Az engedély nélküli névhasználatot a jövőre nézve meg kell tiltani.

(4) A névhasználat engedélyezése, az engedélyezés megtagadása, az engedély visszavonása és a névhasználat megtiltása a polgármester hatáskörébe tartozik.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § (1) A rendelet szabályait a hatályba lépését követő névhasználat során kell alkalmazni.

(2) A már gyakorolt névhasználatot engedélyezettnek kell tekinteni. Ebben az esetben a névhasználat megtiltására vonatkozóan indulhat eljárás.