Heves Megye Közgyűlésének 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelete

a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 01. 27

A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


 1. §


A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki.
A költségvetés címrendje


2. §


A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


A Költségvetés bevételei és kiadásai


 1. §


(1)1,2,4,5,6 A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetését

                                                           544 378 392 Ft            bevétellel

                                                           544 378 392 Ft            kiadással

                                                                       0     Ft            forráshiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen működési és felhalmozási jelleg szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) költségvetési előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásokat címenkénti megoszlásban a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze.

(8) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, irányszámait a 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet részletezi.

(10) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

(11) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatainak megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.

(12) A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesítését a 11. melléklet tartalmazza.

(13) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások és felújítások felsorolását a 12. melléklet tartalmazza.

(14) A költségvetés fejezet és címrendjét a 13. melléklet tartalmazza.

(15) A 2017. évi költségvetés általános tartaléka 300 e Ft.

(16)2 Az előző év pénzmaradvány összege 75 350 eFt.


A költségvetés végrehajtásának szabályai


 1. §


(1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős.

(2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését – rendelet-módosítással – közgyűlési döntéssel megváltoztathatja.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén - az első negyedév kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet.

(4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet.


 1. §


(1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során:

 1. dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és a felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről;
 2. rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 1 millió Ft összeghatárig;
 3. átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között gazdasági eseményenként 3.000 eFt összeghatárig;
 4. rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás előirányzata fölött, melynek összege 3 millió Ft. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni.
 5. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési kiadások mértékéig, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási előirányzatok mértékéig, továbbá ezeken túl a közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési előirányzatokon felül érkező források felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a forrásfelhasználásról. A működési kiadásokon túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein belül a soron következő rendes ülésén tájékoztatja a Közgyűlés tagjait. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé.
 6. 3


(2) A Közgyűlés elnökének az (1) bekezdés a)-c) pontokban foglalt átruházott hatáskörei gyakorlása tekintetében a Közgyűlés alelnökét javaslattételi jog illeti meg, melynek gyakorlása esetén a Közgyűlés elnöke ezen átruházott hatásköreit az alelnök javaslatát figyelembe véve gyakorolja.


 1. §4


Az előző évi pénzmaradvány összege 75 350 e Ft.


 1. §


 1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdései alapján a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál
 1. a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 40 %-ban
 2. az érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 20 %-ban

      kerül meghatározásra a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakra.

 1. A köztisztviselői cafetéria-juttatásnak az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2017. évben bruttó 200 000 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti.


 1. §


(1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

(3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.


 Hatályba léptető rendelkezések


 1. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetési évre kell alkalmazni.Módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések


10. §


A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénynek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál történő végrehajtásáról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 17. § -ában a „középfokú iskolai” szövegrész helyébe az „érettségi” szöveg lép.


11. §


Hatályukat vesztik a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének táblázatai, az ingatlanvagyonra és a gazdasági társaságokban fennálló önkormányzati tulajdonrészre vonatkozó táblázatok kivételével.


1 Módosította a 3/2017. (II.24.) önk. rend. Hatályos: kihirdetését követő napon (2017.02.25.)

2 Módosította a 6/2017. (IV.28.) önk. rend. Hatályos: kihirdetését követő napon (2017.04.29.)

3 Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (IV.28.) önk.rend. Hatályos: kihirdetését követő napon (2017.04.29.)

4 Módosította a 7/2017. (IX.29.) önk. rend. Hatályos: kihirdetését követő napon (2017.09.30.)

5 Módosította a 8/2017. (XII.15.) önk. rend. Hatályos: kihirdetését követő napon (2017.12.16.)

6 Módosította a 1/2018. (I.26.) önk. rend. Hatályos: kihirdetését követő napon (2018.01.27.)