Heves Megye Közgyűlésének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete

a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 17

Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján a következő rendeletet alkotja a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről:


A rendelet hatálya

1. §


A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki.


A költségvetés címrendje

2. §


A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


A Költségvetés bevételei és kiadásai

3. §


(1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetését


                                                           837.799    e Ft bevétellel

                                                           837.799    e Ft kiadással

                                                                       0          e Ft        forráshiánnyal állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen a rendelet 1.melléklete tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásokat címenkénti megoszlásban a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze.

(8) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, irányszámait a 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet részletezi.

(10) A Heves Megyei Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza

(11) A költségvetés fejezet és címrendjét a 10. melléklet tartalmazza.

(12) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező és önként vállalt feladatainak megoszlását a 11.melléklet tartalmazza.

(13) A 2014. évi költségvetés általános tartaléka 1 045 e Ft.

(14) Az előző év pénzmaradvány összege 52 033 e Ft. A pénzmaradvány felosztásáról valamint elszámolásáról a 2013. évre vonatkozó zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg rendelkezik a Közgyűlés.

(15) A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál beruházási és felújítási kiadás nem került tervezésre.


A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §


(1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős.

(2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését – rendelet-módosítással – közgyűlési döntéssel megváltoztathatja.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén - az első negyedév kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet.

(4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet.

(5) A Heves Megyei Önkormányzat területfejlesztési kiadványához kapcsolódóan a médiafelület értékesítéséből származó – már realizált – bevételeket a kiadványhoz kapcsolódó kiadások finanszírozására szükséges fordítani.


5. §


(1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során:


  • dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről;
  • rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 1 millió Ft összeghatárig;
  • átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között gazdasági eseményenként 3.000 Ft összeghatárig;
  • rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás előirányzata fölött, melynek összege 3 millió Ft. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni.
  • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési kiadásokon, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási előirányzatokon túl a közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési előirányzatokon felül érkező források felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a forrásfelhasználásról. A működési kiadásokon túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein belül a soron következő rendes ülésén tájékoztatja a Közgyűlés tagjait. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé.
  • A hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével a személyi jellegű kiadásokat érintő döntéseket a jelen rendelet hatálya alá tartozó szervek munkavállalói valamint tisztségviselői esetében külön Közgyűlési döntés nélkül végrehajthatja. A jogszabályokon alapuló munkáltatói döntésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokkal, kifizetésekkel összefüggésben a kifizetések haladéktalan- és jogszabályban meghatározott határidőig történő - teljesítéséhez, a Heves Megyei Önkormányzat lakásalap számláin rendelkezésre álló összeget a számlaegyenleg erejéig bevonhatja.


6. §


(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.  132.§-a alapján:

  • az illetményalap 2014. évben 38.650 Ft.

(2) A köztisztviselői cafetéria - juttatás 2014. évi mértéke az illetményalap ötszöröse, azaz 193.250 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti.


7. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.


Módosító rendelkezések

8.§

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénynek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál történő végrehajtásáról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbi 23/A. §- sal egészül ki:


          „23/A. § A Kttv. 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Hivatal köztisztviselőit illetményük kifizetésére szolgáló fizetési számlához kapcsolódóan havonta a központi költségvetésről szóló törvényben megengedett legmagasabb összegű bankszámla-hozzájárulás illeti meg, melynek kifizetése évente két alkalommal, a tárgy félévet követően történik.”


(2) Az R. 1. § (2) bekezdésében az „egyéb juttatásokról rendelkező 21 - 23. §” szövegrész helyébe az „egyéb juttatásokról rendelkező 21 – 23/A. §” szöveg lép.


Záró rendelkezések

9. §


Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési évre kell alkalmazni.