Heves Megye Közgyűlésének 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelete

a Heves Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 25

A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. §

A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki.


A költségvetés címrendje


2. §

A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


A Költségvetés bevételei és kiadásai


3. §

(1)2,3,4,5 A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetését

                                                           545.384    e Ft            bevétellel

                                                           545.384    e Ft            kiadással

                                                                     0    e Ft      forráshiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen működési és felhalmozási jelleg szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) költségvetési előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásokat címenkénti megoszlásban a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze.

(8) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, irányszámait a 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet részletezi.

(10) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza

(11) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező, önként vállalt valamint államigazgatási feladatainak megoszlását a 10.melléklet tartalmazza.

(12) A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesítését a 11. melléklet tartalmazza.

(13) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások és felújítások felsorolását a 12. melléklet tartalmazza

(14) A költségvetés fejezet és címrendjét a 13. melléklet tartalmazza.

(15) A 2016. évi költségvetés általános tartaléka 300 e Ft.

(16)1 Az előző év pénzmaradvány összege 54 490 e Ft. A pénzmaradvány felosztásáról valamint elszámolásáról a 2015. évre vonatkozó zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg rendelkezik a Közgyűlés.


A költségvetés végrehajtásának szabályai


4. §

(1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős.

(2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését – rendelet-módosítással – közgyűlési döntéssel megváltoztathatja.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén - az első negyedév kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet.

(4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet.


5. §

(1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során:

  1. dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről;
  2. rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 1 millió Ft összeghatárig;
  3. átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között gazdasági eseményenként 3.000 Ft összeghatárig;
  4. rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás előirányzata fölött, melynek összege 1,5 millió Ft. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni.
  5. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési kiadásokon, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási előirányzatokon túl a közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési előirányzatokon felül érkező források felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a forrásfelhasználásról. A működési kiadásokon túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein belül a soron következő rendes ülésén tájékoztatja a Közgyűlés tagjait. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé.
  6. A Heves Megyei Önkormányzat likviditását szükséges folyamatosan biztosítani. A Heves Megyei Önkormányzat lakásalap számláin rendelkezésre álló összeget a számlaegyenleg erejéig, a likviditás biztosítása érdekében az Elnök, a már elfogadott előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek teljesítéséhez átmeneti jelleggel visszapótlási kötelezettség mellett bevonhatja.


(2) A Közgyűlés elnökének az (1) bekezdés a)-c) pontokban foglalt átruházott hatáskörei gyakorlása tekintetében a Közgyűlés alelnökét javaslattételi jog illeti meg, melynek gyakorlása esetén a Közgyűlés elnöke ezen átruházott hatásköreit az alelnök javaslatát figyelembe véve gyakorolja.


6. §1

Az előző év pénzmaradvány összege 54 490 e Ft. A pénzmaradvány összegéből a lakásalap számlán fennálló pénzmaradvány összege 4 858 e Ft. Az összeg a Heves Megyei Közgyűlés döntése alapján fedezetet nyújt egy 100 %-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapításkor szükséges törzsbetét befizetéséhez 3 000 000 Ft összegben. A Heves Megyei Közgyűlés a 3 000 000 Ft összegű törzsbetétet (törzstőkét) pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában bocsátja rendelkezésre az alapításról hozandó közgyűlési határozatban foglaltak alapján.


7. §

  1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.  234. § (3) bekezdése alapján a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál
  1. a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 40 %-ban
  2. a középfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 20 %-ban

      kerül meghatározásra a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásáig

  1. A köztisztviselői cafetéria - juttatás 2016. évi mértéke az illetményalap ötszöröse, azaz 193.250 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti.


8. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

(3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.


Záró rendelkezések


9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetési évre kell alkalmazni.


1 Módosította: 9/2016. (IV.29.) önk.rend. Hatályos: kihirdetésének napján 2016.04.29.

2 Módosította: 8/2016. (IV.29.) önk. rend. Hatályos: kihirdetését követő napon 2016.04.30.

3 Módosította: 11/2016. (X.05.) önk. rend. Hatályos: kihirdetését követő napon 2016.10.06.

4 Módosította: 13/2016. (XII.16.) önk. rend. Hatályos: kihirdetését követő napon 2016.12.17.

5 Módosította: 2/2017. (II.24.) önk. rend. Hatályos: kihirdetését követő napon 2017.02.25.