Heves Megye Közgyűlésének 13/2012. (IV.27..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról

Hatályos: 2019. 12. 13

A Heves Megyei Közgyűlés Magyarország Alaptörvényének 32. cikkében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben, illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:


I. Általános rendelkezések


1. § A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza a Heves Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) jogszabályokból adódó sport feladatainak megvalósításához szükséges feltételrendszert, szervezeti keretet adjon a sportszervezetek támogatásának és meghatározza a támogatás nyújtásának szabályait.


2. § Jelen rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladataira, az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló forrás esetén a sportfeladatok támogatására rendelt közvetett és közvetlen pénzeszközök felhasználására, valamint az ágazati minisztériumtól átvett pénzeszközök felhasználására.


3. § (1) Az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatainak ellátása során a következő alapelveket tartja meghatározónak:

a) a testnevelés egész rendszerének támogatása olyan módon valósuljon meg, hogy az a lakosság széles tömegei számára elérhető legyen és járuljon hozzá a megyében élők testi és lelki jólétének, erkölcsi állapotának javításához, kulturális igényeinek kielégítéséhez,

b) a sport sajátos eszköztárával járuljon hozzá a szocializációs folyamatokhoz az egészségügyi-, környezetvédelmi-, oktatási-, és közművelődési ellátórendszerek összhangjához,

c) az ifjúsági és sportfeladatok támogatása során, megyei szinten kiemelt figyelmet kell fordítani:

- a gyermek és ifjúsági közösségek fejlesztésére,

- az iskolai testnevelés és diáksport fejlesztésére,

- a családok életminőségét javító sportolásra,

- az esélyegyenlőség elősegítésére a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetűek sporttevé-kenysége során,

- a versenysportra, és az utánpótlás nevelésre.

(2) Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait hivatali szervezetén keresztül, a megyei sportszövetségekkel és sportági szakszövetségekkel együttműködve látja el. Ennek során kiemelt szerepet kap:

a)2 a Közgyűlés illetékes szakbizottsága a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága,

b) a Heves megyei sportszövetségek és sportági szakszövetségek.


4. § Jelen rendelet vonatkozásában – a Megyei Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló forrás esetén - támogatásra jogosult: Heves megye közigazgatási területén működő települési önkormányzat, intézmény, társadalmi szervezet, magánszemély és vállalkozó, amely a rendeletben előírt feltételeknek eleget tesz.II. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai


5. § (1) Az Önkormányzat ellátja a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (2) - (6) bekezdéseiben meghatározott és szabályozott feladatokat.

(2) Az Önkormányzat a sportszervezési feladatai körében

a) a megyei területfejlesztési koncepcióban meghatározza a megyei sportfejlesztés prioritásait, célkitűzéseit, feladat és eszközrendszerét,

b) együttműködik a helyi sportszervezetekkel és sportszövetségekkel,

c) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek, sportági szakszövetségek működésének alapvető feltételeinek megteremtését,

d) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében

e) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, 

f) adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban,

g) ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat,

h) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgás-gazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében.

(3) Az Önkormányzat sporttámogatási, sportnépszerűsítési feladatai a következők:

a) közreműködik a szövetségek éves verseny-, illetve szabadidő sport naptárának, valamint a megyei versenyeredmények összeállításában és közzétételében,

b) támogatja az utánpótlás nevelés megyei és települési kezdeményezéseit,

c) támogatja a sportszervezésben végzett munkát, valamint a sportban elért eredmények elismerésére díjakat alapít.


III. A sportfeladatok ellátásának támogatási rendszere


6. § A szükséges erőforrás rendelkezésre állása esetén az Önkormányzat által nyújtott támogatások formái:

a) természetbeni támogatás,

b) pénzbeli támogatás.


7. § Az Önkormányzat – költségvetésében biztosított fedezet mértékére tekintettel, figyelemmel az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.) rendeletére - lehetőségeihez mérten természetbeni támogatással is támogatja a sportfeladatok ellátását.


8. § (1) A Heves Megyei Önkormányzat évente - a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén - a költségvetési rendeletében meghatározott támogatást biztosít az 5. §-ban foglalt sportfeladatok ellátására.

(2) A Heves Megyei Közgyűlés illetékes szakbizottsága az (1) bekezdésben meghatározott összeg felhasználásáról és annak arányairól évente dönt.

(3) A felhasználás főbb területei:

a) a megyei sportszövetségek, sportági szakszövetségek által szervezett aktív sporttevékenységek támogatása,

b) társadalmi szervezetek, települési önkormányzatok sport rendezvényeinek támogatása.


9. § (1) A 8. § (1) bekezdésében meghatározott összeg, valamint az ágazati minisztériumtól átvett pénzeszközök, a céltámogatás kivételével pályáztatással kerülnek felhasználásra.

Érvényes pályázat nélkül támogatás nem adható.

(2)2 A 9. § (1) bekezdésében meghatározott pénzeszközökre a Heves Megyei Közgyűlés illetékes szakbizottsága a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága írja ki a pályázatokat.


10. § (1) A Heves Megyei Közgyűlés a sportpolitikai célok érvényesülése érdekében sportági prioritásokat határoz meg.

(2) A sportági prioritások sorrendisége:

1. Diáksport

2. Szabadidősport

3. Fogyatékkal élők sportja

4. Kézilabda

5. Atlétika

6. Úszás

(3) A megyei sportszövetségekre, sportági szakszövetségekre vonatkozó pályázatok beadási határidejét évi két alkalomra, kora tavaszi és kora őszi időpontra kell meghatározni.

(4) 2 A pályázati keretösszeget és az egy pályázat részére megítélhető maximum összeget a Heves Megyei Közgyűlés illetékes szakbizottsága a Vidékfejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága a pályázati kiírásában határozza meg.


11. § (1) 2 A Heves Megyei Közgyűlés illetékes szakbizottsága a Vidékfejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága bírálja el a beérkező pályázatokat.

(2) Az elbírásánál a Heves Megyei Közgyűlés illetékes szakbizottsága külső szakértőket vehet igénybe.

(3) A pályázatok elbírálásának szempontjai:

a) kötelező mellékletek megléte (5. számú melléklet)

b) versenykiírás, rendezvényi program tartalma,

c) a résztvevők létszáma,

d) a rendezvény megvalósításához szükséges önrész,

e) a rendezvény elsősorban a Heves megyei lakosok aktív részvételét szolgálja.


12. § (1) Megyei támogatás csak annak a szervezetnek adható, amelynek

a) nincs lejárt határidejű köztartozása, illetve az önkormányzattal szemben fennálló tartozása,

b) a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik,

c) a korábban kapott támogatással megfelelően elszámolt.

(2) Nem kaphat támogatást:

a) az a sportvállalkozás, amellyel szemben végelszámolás, csőd-vagy felszámolási eljárás van folyamatban,

b) az a sportszervezet, egyesület, amelynek működését a bíróság felfüggesztette, valamint amelynek megszüntetésére az egyesületeket szabályozó törvény szerinti eljárás van folyamatban,

c) az a sportszervezet, egyesület, amellyel szemben csődeljárás van folyamatban, vagy amely ellen felszámolási eljárás iránti kérelmet nyújtottak be és ennek alapján a felszámolást a bíróság jogerősen elrendelte.

(3) Alapítvány támogatásához a közgyűlés jóváhagyása szükséges.

(4) Támogatás csak szerződésbe foglalt kötelezettségvállalás alapján folyósítható.

(5) A támogatási összegek folyósítására kötelezettség csak akkor vállalható, ha az éves költségvetést a Közgyűlés rendelettel elfogadta és a támogatásra előirányzatot állapított meg.


13. § A támogatások felhasználásának szakmai ellenőrzését a Megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki Kabinetje végzi, a pénzügyi ellenőrzést a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.


14. § (1) A támogatást nyert pályázókkal (továbbiakban: kedvezményezett) az önkormányzat szerződést köt jelen rendelet 4. számú melléklete alapján.

(2) A pályázat útján elnyert támogatások a szerződésben meghatározottak szerint kerülnek átutalásra a kedvezményezett részére.

(3) A támogatás cél szerinti felhasználhatóságát a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4)2 A kifizetés folyósításának felfüggesztését kezdeményezheti a Heves Megyei Közgyűlés illetékes szakbizottsága a Vidékfejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága, ha a kedvezményezett a felhasználási célt a bizottság hozzájárulása nélkül megváltoztatta, vagy a felhasználás nem a kedvezményezett által megjelölt célokat szolgálja.

(5) Ha a kedvezményezett a felhasználási célt a Heves Megyei Közgyűlés illetékes szakbizottsága hozzájárulása nélkül megváltoztatta, vagy a felhasználás nem a kedvezményezett által megjelölt célokat szolgálja, a kedvezményezett köteles a támogatást az ok felmerülésétől számított 15 napon belül a Magyar Nemzeti Bank által közzétett mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő mértékű késedelmi kamattal együtt visszafizetni. A kamatfizetési kötelezettség a támogatás kifizetésének napjától esedékes.

(6) Ha a kedvezményezett által tervezett esemény előre nem látható ok miatt elmaradt, a kedvezményezett a kapott összeget a rendezvény tervezett időpontját követő három munkanapon belül köteles visszautalni.


15. § (1) A támogatások elszámolását a mindenkori hatályos jogszabályok alapján kiállított bizonylatok alapján kell elkészíteni.

(2) A bizonylatokon fel kell tüntetni azt, hogy a számla összege csak az Önkormányzat felé lett elszámolva.

(3) Az elszámolások csak jelen rendelet 1. és 2. számú mellékletében felsorolt költség nemeket tartalmazhatják.

(4) A kedvezményezettnek az Önkormányzat felé a rendelet 3. számú mellékletében feltüntetett nyomtatványon kell elszámolnia a támogatással.

(5) A kedvezményezett köteles saját nyilvántartásában öt évig megőrizni az elszámolások alább felsorolt kötelező mellékleteit és ellenőrzés céljából a támogató részére hozzáférhetővé tenni:

a) a sportesemény, rendezvény (továbbiakban: esemény) versenykiírása, programja,

b) az esemény előzetes költségvetése, költség nemenkénti bontásban,

c) az eseményhez kapcsolódó bizonylatok hitelesített másolatait,

d) a rendelet 3. számú melléklete szerinti elszámolási összesítőt,

e) sportrendezvény esetén versenyjegyzőkönyvet,

f) az esemény szakmai értékelését.


IV. „Az Év Heves Megyei Sportolója” díj


16. § (1) A Megyei Közgyűlés a megye testnevelési és sporttevékenységében szerzett kimagasló érdemek elismerésére „Az Év Heves Megyei Sportolója” díjat alapítja. „Az Év Heves Megyei Sportolója” díj adományozható az adott évben sportágában kiemelkedő eredményt elérő Heves megyei születésű, vagy Heves megyében élő, tanuló egyéni sportoló, illetve  Heves megyében alapított és működő sportcsapat részére három kategóriában:

- Egyéni sportoló

- Sportcsapat

- Fogyatékkal élő sportoló.

(2) A díj adományozására – legalább 1 oldal terjedelmű indoklással ellátott - javaslatot tehetnek

- a Heves Megyei Sportszövetségek,

- Heves Megyei Közgyűlés tagjai,

- a Heves megyei sportújságírók.

(3) A javaslatokat a Heves Megyei Közgyűlés valamennyi állandó Bizottsága megtárgyalja és véleményezi.

(4)1A beérkezett javaslatokat a kitüntető díj odaítélésére irányuló javaslatával együtt a Közgyűlés elnöke terjeszti a bizottságok elé. A bizottságok a Közgyűlés elnökének kitüntető díj odaítélése tárgyában tett javaslatát megtárgyalják. A díj odaítéléséről a Közgyűlés elnökének – a bizottságok előzetes véleményét is tartalmazó – javaslata alapján a Megyei Közgyűlés dönt.  

(5) A kitüntető díjat a Megyei Közgyűlés adományozza. A kitüntető díj odaítéléséről a Megyei Közgyűlés minősített többségű szavazattal dönt.

(6) A Közgyűlés az adott év legkésőbb május utolsó napjáig dönt a „Az Év Heves Megyei Sportolója” díj vonatkozásában az indoklással ellátott javaslatoknak a Közgyűlés Elnöke részére történő megküldési határidejéről, a díj odaítélésének és átadásának időpontjáról. Az odaítélt díjat ünnepélyes keretek között a Közgyűlés elnöke adja át.

(7) A kitüntetés adományozása során a kitüntetettek számára oklevél kerül átadásra. Az oklevél díszes grafikai kivitelben készül. Az oklevelet a Közgyűlés Elnöke és Heves Megye Főjegyzője írja alá.

(8) Az oklevél tartalmazza az adományozó nevét, a díj megnevezését, a kitüntetett nevét, valamint az adományozás idejét.

(9) A Közgyűlés a javaslatok elbírálásakor – a költségvetési rendeletében biztosított fedezet függvényében - dönthet a díjjal adható pénzjutalomról és annak összegéről, amely azonban díjazottanként egyéni és fogyatékkal élő sportoló esetében a 200.000,-Ft-ot, sportcsapat esetében az 500.000,-Ft-ot nem haladhatja meg.


V. Záró rendelkezések


17. § (1) A rendelet végrehajtásához szükséges előkészítő és ellenőrzési munkák elvégzése az

Önkormányzati Hivatal feladata.

(2) Az Önkormányzat illetékességi területén ellátja az ifjúsági szervezetekkel kapcsolatos, jogszabályokban meghatározott feladatokat.

(3) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépésekor fennálló és azt követően megkötött támogatási szerződésekre kell megfelelően alkalmazni.

(4) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 6/2011. (II.25) önkormányzati rendelet.
              Szabó Róbert                                                                          Dr. Barta Viktor

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                                               Heves Megye Főjegyzője


1 Módosította: a 6/2013. (IV. 26.) önk. rend.Hatályos: kihirdetését követő napon 2013. 04. 27.

2 Módosította: a 9/2019. (XI. 29.) önk. rend. Hatályos: kihirdetését követő napon 2019.11.30.