Heves Megye Közgyűlésének 14/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével kapcsolatos szabályokról

Hatályos: 2020. 06. 27

Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 112. § (1) bekezdése alapján a közpénzekből nyújtott támogatások fokozottabb átláthatóságának megteremtése érdekében – figyelemmel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakra is - a következő rendeletet alkotja:


Bevezető és értelmező rendelkezések


1. §


(1) A közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok.


(2) Jelen rendelet hatálya kiterjed a Heves Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Megyei Önkormányzat) által

      a) közvetve vagy közvetlenül – szerződéssel, támogatói okirattal céljellegű támogatásként nyújtott       

      támogatásokkal, továbbá

b) az önkormányzat pénzeszközeinek felhasználásával, valamint az önkormányzat vagyongazdálkodásával összefüggésben létrejövő szerződések megkötésével kapcsolatos eljárásokra.


2. §


(1) Jelen rendelet alkalmazásában

a)1támogatás: az önkormányzat saját költségvetése terhére, valamint az államháztartás egyéb  alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű pénzbeli és természetbeni támogatás.

b) szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

c) közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

d) közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.


A támogatások nyújtására és a támogatással kapcsolatos adatok

közzétételére vonatkozó rendelkezések


3. §


(1) A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal a támogatás odaítélése előkészítésében és a támogatásról szóló döntés végrehajtásában részt vevő illetékes osztálya a Megyei Önkormányzat által nyújtott támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a döntés meghozatalát követő hatvan napon belül közzéteszi Heves Megye Önkormányzatának Közlönyében és honlapján.

  

(2) Honlapon történő közzététel esetén a Megyei Önkormányzat az (1) bekezdésben megjelölt adatokat azok közzétételt követő öt évig szerepelteti.


(3)  A közzétett adatokról a Jogi és Szervezési Osztály nyilvántartást vezet.


4. §


(1) Az önkormányzat az általa támogatásban részesített szervezetek és magánszemélyek számára a támogatás nyújtásának feltételeiről szóló szerződésben elszámolási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Ez magában foglalja a támogatott cél, az elszámolási mód és határidő meghatározását.


(2) A támogatás felhasználását és az arról szóló elszámolást a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnak a támogatás odaítélése előkészítésében és a támogatásról szóló döntés végrehajtásában részt vevő illetékes osztálya ellenőrzi. Az elszámolás során a támogatásban részesülő a célszerinti felhasználást igazoló számlamásolatot köteles megküldeni a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal illetékes osztály részére. Ennek tartalmi, számszaki felülvizsgálata és szükség esetén a helyszínen történő ellenőrzése az illetékes osztály feladata.


(3) A Közgyűlés Elnöke - figyelemmel a Közgyűlés és Szervei szervezeti és működési szabályzatában foglaltakra - átruházott hatáskörben dönt a költségvetésben jóváhagyott szervezeteknek nyújtott olyan támogatások felhasználásáról, mely támogatás egyszeri összege az 500.000,-Ft-ot nem haladja meg. A Közgyűlés Elnöke átruházott hatáskörben hozott döntéséről elnöki jelentés keretében - a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését követő soron következő közgyűlésen - a Közgyűlés részére tájékoztatást ad.


(4) A (3) bekezdésben megjelölt értéket meghaladó támogatás nyújtása, valamint alapítvány részére céljellegű támogatás nyújtásáról szóló döntés, illetőleg annak felhasználásról szóló elszámolás jóváhagyása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.


(5) Amennyiben a támogatott szervezet, illetve magánszemély az  előírt elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozás, támogatás felfüggesztésére az érintett osztály köteles intézkedni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogató a támogatott szervezetet, illetve magánszemélyt a támogatás összegének visszafizetésére kötelezi.

A támogatásokról és az elszámolási kötelezettség teljesítéséről az érintett osztály köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a támogatott szervezetek, magánszemélyek nevét, a támogatás célját és összegét, a támogatás célszerinti felhasználása elszámolásának határidejét, valamint az elszámolás ellenőrzésének megállapításait.

  

Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással kapcsolatos

közzétételi kötelezettség


5. §


(1) Az önkormányzat az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésére (típusára), tárgyára, a szerződést kötő felek nevére, a szerződés értékére, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára, valamint az említett adatok változásaira vonatkozó adatok - Heves Megyei Önkormányzat Közlönyében és honlapján történő - közzétételéről a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal érintett osztálya gondoskodik.


(2) A Megyei Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott adatokat, valamint azok változásait a döntés meghozatalát követő hatvan napon belül közzéteszi.


(3) Honlapon történő közzététel esetén a Megyei Önkormányzat a közzétételt követő öt évig biztosítja az adatok hozzáférhetőségét.


(4) A közzétett adatokról a Jogi és Szervezési Osztály nyilvántartást vezet.


Természetben nyújtott támogatások1


5/A. §


(1) Az Önkormányzat a tulajdonát képező - egri 4967. helyrajzi számon nyilvántartott, Eger, Kossuth Lajos u. 9. szám alatti Megyeháza megnevezésű ingatlanban található – Barkóczy terem térítésmentes használatát természetbeni támogatásként biztosíthatja a civil szervezetek és egyéb szerveződések feladatellátásához, szervezett rendezvényeihez és megvalósuló programjaihoz.
(2)   Az (1) bekezdés szerinti természetbeni támogatás odaítélésére pályázat, illetve egyedi támogatási kérelem alapján kerülhet sor.
(3)   A benyújtott pályázat vagy kérelem elbírálásáról, a természetbeni támogatás nyújtásáról a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke dönt.
(4) A természetbeni támogatás támogatástartalma az a szolgáltatási díj, melynek mértékét az Elnök és a Főjegyző külön utasításban jogosult meghatározni.

(5) A jelen § alapján nyújtott természetbeni támogatást - a csekély mértékű és alkalmanként jelentkező támogatástartalom mértékére való tekintettel, ha önkormányzati rendeletnél magasabb szintű jogszabály eltérően nem rendelkezik - e rendelet 5. §-ában meghatározott közzétételi kötelezettség nem terheli.


Záró rendelkezés


6. §


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével kapcsolatos szabályokról szóló 11/2006. (VI.30.) HMÖ rendelet.


                            Szabó Róbert                                                                       Dr. Barta Viktor

               Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                                           Heves Megye Főjegyzője1  Módosította: 9/2020. (VI.26.) önk. rend.                         Hatályos: kihirdetését követő napon (2020.06.27.)